VB Maskiner AB

Org.nr:

556631-9686

Adress:

Hedlundavägen 11

Postnummer:

921 37 Lycksele

Telefon:

0950-12671
Antal sökningar:

65

Placering i länet:
1 444
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 3 3 4 4
Nettoomsättning (tkr) 14 662 6 789 10 088 7 732
Rörelseresultat (tkr) 437 59 -99 -1 658
Årets resultat (tkr) 441 322 -140 -690
Summa eget kapital (tkr) 735 1 904 1 582 1 721
Rörelsemarginal % 3.0 0.9 -1.0 -21.4
Avk. eget kapital % 33.4 18.5 -8.4 -59.1
Soliditet % 29.2 67.4 54.2 58.5
Omsättning/anställd (tkr) 4 887 2 263 2 522 1 933
Resultat/anställd (tkr) 146 20 -25 -415
Lön/anställd (tkr) 0 665 576 488

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 14 662 6 789 10 088 7 732
Arbetskraftskostnad 0 -1 996 -2 303 -1 953
Avskrivningar 0 -4 -9 -133
Andra rörelsekostnader -12 376 -3 251 -6 349 -5 358
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 45 1 0
Övriga rörelsekostnader -1 849 -1 524 -1 527 -1 946
Rörelseresultat 437 59 -99 -1 658
Ränteintäkter 7 3 5 13
Räntekostnader -18 -24 -45 -11
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 34 285 0 0
Finansnetto 23 264 -40 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 460 323 -139 -1 656
Skatt -19 0 0 213
Årets resultat 441 323 -139 -1 443
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 441 323 -139 -1 443
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 753
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 213
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 4 313
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 4 313
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 4 313
Varulager 373 482 548 732
Kundfordringar 1 585 510 575 290
Övriga omsättningstillgångar 72 1 669 1 594 1 301
Summa operativa omsättningstillgångar 2 030 2 661 2 717 2 323
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 487 163 197 305
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 487 163 197 305
Summa tillgångar 2 517 2 824 2 918 2 941

Eget kapitalEget kapital, redovisat 735 1 904 1 582 1 721
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 735 1 904 1 582 1 721

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 104 229 354 490
Leverantörsskulder 1 152 204 255 106
Övriga kortfristiga skulder 526 487 727 623
Summa operativa skulder 1 782 920 1 336 1 219

Summa skulder och eget kapital 2 517 2 824 2 918 2 940
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 3.0 0.9 -1.0 -21.4
Avkastning på eget kapital % 33.4 18.5 -8.4 -59.1
Soliditet % 29.2 67.4 54.2 58.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 128.0 339.0 241.0 260.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.02 0.02 0.04
Räntetäckningsgrad % 26.56 14.46 -2.09 -149.55
Omsättning per anställd (tkr) 4 887 2 263 2 522 1 933
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 20 -25 -415
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 665 576 488

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 444
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 444 12 686
Värdeförändring (%) -2.0 1 079 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 116.0 22 12 686
Rörelsemarginal (%) 3.0 1 133 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 33.4 555 12 686
Soliditet (%) 29.2 1 209 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 887 115 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 580 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 115 12 686
Nettoomsättning (tkr) 14 662 744 12 686
Rörelseresultat (tkr) 437 1 036 12 686
Antal anställda 3 1 693 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

VB Maskiner AB har ökat omsättningen senaste året med 116.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 744 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

VB Maskiner AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 133 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

VB Maskiner AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 693 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

VB Maskiner AB har under det senaste året en soliditet på 29.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 1 209 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

VB Maskiner AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att vara generalagent mot entreprenader och sälja och reparera maskiner inom återvinning och miljökompostering i Sverige, Norge och Finland samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 65

VB Maskiner AB

Org.nr: 556631-9686

Adress:

Hedlundavägen 11

Postnummer:

921 37 Lycksele

Telefon:

0950-12671

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 14 662
Rörelseresultat (tkr) 437
Årets resultat (tkr) 441
Summa eget kapital (tkr) 735
Rörelsemarginal % 3.0
Avk. eget kapital % 33.4
Soliditet % 29.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 887
Resultat/anställd (tkr) 146
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 14 662
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -12 376
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 849
Rörelseresultat 437
Ränteintäkter 7
Räntekostnader -18
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 34
Finansnetto 23
Res. efter finans. intkt. och kostn. 460
Skatt -19
Årets resultat 441
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 441
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 373
Kundfordringar 1 585
Övriga omsättningstillgångar 72
Sum. operativa oms.tillg. 2 030
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 487
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 487
Summa tillgångar 2 517


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 735
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 735


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 104
Leverantörsskulder 1 152
Övriga kortfristiga skulder 526
Summa operativa skulder 1 782


Summa skulder och eget kapital 2 517
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 3.0
Avkastning på eget kapital % 33.4
Soliditet % 29.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 128.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 26.56
Omsättning per anställd (tkr) 4 887
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 1 444
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 444
Värdeförändring (%) 1 079
Tillväxt i omsättning (%) 22
Rörelsemarginal (%) 1 133
Avkastning på eget kapital (%) 555
Soliditet (%) 1 209
Nettoomsättning per anställd (tkr) 115
Rörelseresultat per anställd (tkr) 580
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 115
Nettoomsättning (tkr) 744
Rörelseresultat (tkr) 1 036
Antal anställda 1 693

Analys

Omsättning

VB Maskiner AB har ökat omsättningen senaste året med 116.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 744 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

VB Maskiner AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 133 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

VB Maskiner AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 693 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

VB Maskiner AB har under det senaste året en soliditet på 29.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 1 209 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

VB Maskiner AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att vara generalagent mot entreprenader och sälja och reparera maskiner inom återvinning och miljökompostering i Sverige, Norge och Finland samt därmed förenlig verksamhet.