Mark & Grund i Vännäs AB

Org.nr:

556625-2630

Adress:

Ekonomivägen 6

Postnummer:

911 35 Vännäsby

Telefon:

0935-20586

Moderbolag:

Antal sökningar:

45

Placering i länet:
383
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Antal anställda 22 20 17 17
Nettoomsättning (tkr) 41 832 22 939 22 221 32 013
Rörelseresultat (tkr) 4 166 2 736 595 -953
Årets resultat (tkr) 3 130 2 013 261 70
Summa eget kapital (tkr) 6 478 3 397 1 384 1 123
Rörelsemarginal % 10.0 11.9 2.7 -3.0
Avk. eget kapital % 63.4 84.2 20.8 -44.0
Soliditet % 30.0 31.8 24.4 12.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 901 1 147 1 307 1 883
Resultat/anställd (tkr) 189 137 35 -37
Lön/anställd (tkr) 509 371 423 438

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Nettoomsättning 41 832 22 939 22 221 32 013
Arbetskraftskostnad -11 207 -7 419 -7 198 -11 159
Avskrivningar -472 -220 -782 -1 289
Andra rörelsekostnader -22 245 -10 607 -11 121 -17 037
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 245 194 185 63
Övriga rörelsekostnader -3 987 -2 151 -2 710 -3 544
Rörelseresultat 4 166 2 736 595 -953
Ränteintäkter 13 5 4 14
Räntekostnader -180 -140 -250 -435
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -167 -135 -246 -421
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 999 2 601 349 -1 374
Skatt -869 -587 -88 269
Årets resultat 3 130 2 014 261 -1 105
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 130 2 014 261 -1 105
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 1 176
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 332
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 50 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 50 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 826 3 555 3 206 3 953
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 826 3 555 3 206 3 953
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 876 3 555 3 206 3 953
Varulager 332 246 245 267
Kundfordringar 6 218 4 945 1 586 2 109
Övriga omsättningstillgångar 1 928 265 635 2 412
Summa operativa omsättningstillgångar 8 478 5 456 2 466 4 788
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 911 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 296 1 686 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 207 1 686 0 0
Summa tillgångar 21 561 10 697 5 672 8 741

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 287 3 206 1 193 932
EK-andel av obeskattade reserver 191 191 191 191
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 478 3 397 1 384 1 123

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 6 096 3 015 1 404 3 293
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 147 359 425 628
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 272 0 0 0
Summa finansiella skulder 7 515 3 374 1 829 3 921

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 54 54 55 55
Leverantörsskulder 3 163 1 596 820 2 016
Övriga kortfristiga skulder 4 351 2 276 1 585 1 626
Summa operativa skulder 7 568 3 926 2 460 3 697

Summa skulder och eget kapital 21 561 10 697 5 673 8 741
Nyckeltal i genomsnitt 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Rörelsemarginal % 10.0 11.9 2.7 -3.0
Avkastning på eget kapital % 63.4 84.2 20.8 -44.0
Soliditet % 30.0 31.8 24.4 12.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 116.0 99.3 132.1 349.1
Kassalikviditet % 117.0 163.0 78.0 106.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.07 0 0
Räntetäckningsgrad % 23.22 19.58 2.4 -2.16
Omsättning per anställd (tkr) 1 901 1 147 1 307 1 255
Rörelseresultat per anställd (tkr) 189 137 35 -37
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 371 423 438

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 383
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 383 12 686
Värdeförändring (%) 113.0 109 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 82.0 42 12 686
Rörelsemarginal (%) 10.0 482 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 63.4 212 12 686
Soliditet (%) 30.0 1 185 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 901 580 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 189 467 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 175 12 686
Nettoomsättning (tkr) 41 832 309 12 686
Rörelseresultat (tkr) 4 166 222 12 686
Antal anställda 22 290 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Mark & Grund i Vännäs AB har ökat omsättningen senaste året med 82.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 309 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mark & Grund i Vännäs AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 482 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Mark & Grund i Vännäs AB har under det senaste året 22 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 290 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Mark & Grund i Vännäs AB har under det senaste året en soliditet på 30.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 185 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Mark & Grund i Vännäs AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva entreprenadmaskinarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 45

Mark & Grund i Vännäs AB

Org.nr: 556625-2630

Adress:

Ekonomivägen 6

Postnummer:

911 35 Vännäsby

Telefon:

0935-20586

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-02
Antal anställda 22
Nettooms (tkr) 41 832
Rörelseresultat (tkr) 4 166
Årets resultat (tkr) 3 130
Summa eget kapital (tkr) 6 478
Rörelsemarginal % 10.0
Avk. eget kapital % 63.4
Soliditet % 30.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 901
Resultat/anställd (tkr) 189
Lön/anställd (tkr) 509

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-02
Nettoomsättning 41 832
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -472
Andra rörelsekostnader -22 245
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 245
Övriga rörelsekostnader -3 987
Rörelseresultat 4 166
Ränteintäkter 13
Räntekostnader -180
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -167
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 999
Skatt -869
Årets resultat 3 130
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 130
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-02
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 50
Sum. immater. anlägg.tillg. 50
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 5 826
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 5 826
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 5 876
Varulager 332
Kundfordringar 6 218
Övriga omsättningstillgångar 1 928
Sum. operativa oms.tillg. 8 478
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 4 911
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2 296
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 7 207
Summa tillgångar 21 561


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 287
EK-andel av obeskattade reserver 191
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 478


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 6 096
Ext. finans. skulder, kortfrist. 1 147
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 272
Summa finansiella skulder 7 515


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 54
Leverantörsskulder 3 163
Övriga kortfristiga skulder 4 351
Summa operativa skulder 7 568


Summa skulder och eget kapital 21 561
Nyckeltal i genomsnitt 2017-02
Rörelsemarginal % 10.0
Avkastning på eget kapital % 63.4
Soliditet % 30.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 116.0
Kassalikviditet % 117.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 23.22
Omsättning per anställd (tkr) 1 901
Rörelseresultat per anställd (tkr) 189
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 383
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 383
Värdeförändring (%) 109
Tillväxt i omsättning (%) 42
Rörelsemarginal (%) 482
Avkastning på eget kapital (%) 212
Soliditet (%) 1 185
Nettoomsättning per anställd (tkr) 580
Rörelseresultat per anställd (tkr) 467
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 175
Nettoomsättning (tkr) 309
Rörelseresultat (tkr) 222
Antal anställda 290

Analys

Omsättning

Mark & Grund i Vännäs AB har ökat omsättningen senaste året med 82.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 309 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mark & Grund i Vännäs AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 482 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Mark & Grund i Vännäs AB har under det senaste året 22 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 290 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Mark & Grund i Vännäs AB har under det senaste året en soliditet på 30.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 185 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Mark & Grund i Vännäs AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva entreprenadmaskinarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.