PS Olje AB

Org.nr:

556615-4489

Adress:

Oljevägen

Postnummer:

302 50 Halmstad

Telefon:

035-191919
Antal sökningar:

94

Placering i länet:
99
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 15 14 13 9
Nettoomsättning (tkr) 658 877 516 060 818 844 372 369
Rörelseresultat (tkr) 12 986 16 545 11 572 7 516
Årets resultat (tkr) 7 360 10 137 5 860 1 826
Summa eget kapital (tkr) 49 128 42 178 32 121 25 074
Rörelsemarginal % 2.0 3.2 1.4 2.0
Avk. eget kapital % 22.5 34.9 31.6 26.5
Soliditet % 26.6 27.9 25.7 28.3
Omsättning/anställd (tkr) 43 925 36 861 62 988 41 374
Resultat/anställd (tkr) 866 1 182 890 835
Lön/anställd (tkr) 802 741 685 695

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 658 877 516 060 818 844 372 369
Arbetskraftskostnad -12 024 -10 377 -8 908 -6 252
Avskrivningar -5 769 -5 075 -4 719 -1 406
Andra rörelsekostnader -598 201 -458 647 -446 657 -343 012
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -124 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 596 742 631 436
Övriga rörelsekostnader -30 369 -26 158 -347 619 -14 619
Rörelseresultat 12 986 16 545 11 572 7 516
Ränteintäkter 434 430 354 352
Räntekostnader -166 -290 -288 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 268 140 66 352
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 13 254 16 685 11 638 7 868
Skatt -3 003 -3 728 -2 590 -1 776
Årets resultat 10 251 12 957 9 048 6 092
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 10 251 12 957 9 048 6 092
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 891 -2 820 -3 188 -4 265
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -815 -795 -899 -1 203
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 14 721 8 656 11 541 14 426
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 721 8 656 11 541 14 426
Byggnader och mark 1 190 1 221 1 190 0
Maskiner och inventarier 14 425 12 780 13 697 7 417
Övriga materiella anläggningstillgångar 37 74 111 148
Summa materiella anläggningstillgångar 15 652 14 075 14 998 7 565
Andelar i koncern- och intresseföretag 225 349 349 349
Summa operativa anläggningstillgångar 30 598 23 080 26 888 22 340
Varulager 18 412 14 127 12 632 7 139
Kundfordringar 132 658 103 500 62 432 30 441
Övriga omsättningstillgångar 2 865 1 135 690 1 629
Summa operativa omsättningstillgångar 153 935 118 762 75 754 39 209
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 24 28 22 16
Likvida medel 2 9 202 22 415 27 042
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 26 9 230 22 437 27 058
Summa tillgångar 184 559 151 072 125 079 88 607

Eget kapitalEget kapital, redovisat 28 991 24 931 17 694 13 835
EK-andel av obeskattade reserver 20 137 17 247 14 427 11 239
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 49 128 42 178 32 121 25 074

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 16 150 0 0 6 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 6 200 6 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 16 150 0 6 200 12 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 680 4 864 6 092 3 170
Leverantörsskulder 65 313 56 622 44 823 20 166
Övriga kortfristiga skulder 48 287 47 408 35 842 28 198
Summa operativa skulder 119 280 108 894 86 757 51 534

Summa skulder och eget kapital 184 558 151 072 125 078 88 608
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.0 3.2 1.4 2.0
Avkastning på eget kapital % 22.5 34.9 31.6 26.5
Soliditet % 26.6 27.9 25.7 28.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 32.9 0.0 19.3 47.9
Kassalikviditet % 119.0 109.0 98.0 109.0
Likviditetsberedskap % 0 0.02 0.03 0.07
Räntetäckningsgrad % 80.84 58.53 41.41 -
Omsättning per anställd (tkr) 43 925 36 861 62 988 41 374
Rörelseresultat per anställd (tkr) 866 1 182 890 835
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 802 741 685 695

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 99
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 99 18 490
Värdeförändring (%) 17.0 900 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 28.0 312 18 490
Rörelsemarginal (%) 2.0 1 787 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 22.5 1 222 18 490
Soliditet (%) 26.6 1 776 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 43 925 2 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 866 103 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 802 35 18 490
Nettoomsättning (tkr) 658 877 27 18 490
Rörelseresultat (tkr) 12 986 131 18 490
Antal anställda 15 586 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

PS Olje AB har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 27 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

PS Olje AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 787 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

PS Olje AB har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 586 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

PS Olje AB har under det senaste året en soliditet på 26.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 776 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

PS Olje AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av eldningsolja, diesel, smörj- medel och bensin samt bedriva fastighetsförvaltning och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 94

PS Olje AB

Org.nr: 556615-4489

Adress:

Oljevägen

Postnummer:

302 50 Halmstad

Telefon:

035-191919

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 15
Nettooms (tkr) 658 877
Rörelseresultat (tkr) 12 986
Årets resultat (tkr) 10 251
Summa eget kapital (tkr) 49 128
Rörelsemarginal % 2.0
Avk. eget kapital % 22.5
Soliditet % 26.6
Omsättning/anställd (tkr) 43 925
Resultat/anställd (tkr) 866
Lön/anställd (tkr) 802

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 658 877
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -5 769
Andra rörelsekostnader -598 201
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag -124
Övriga rörelseintäkter 596
Övriga rörelsekostnader -30 369
Rörelseresultat 12 986
Ränteintäkter 434
Räntekostnader -166
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 268
Res. efter finans. intkt. och kostn. 13 254
Skatt -3 003
Årets resultat 10 251
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 10 251
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -2 891
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -815
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 14 721
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 14 721
Byggnader och mark 1 190
Maskiner och inventarier 14 425
Övr. materiella anläggningstillg. 37
Sum. mater. anlägg.tillg. 15 652
And. i koncern- & intressefrtg. 225
Sum. oper. anlägg.tillg. 30 598
Varulager 18 412
Kundfordringar 132 658
Övriga omsättningstillgångar 2 865
Sum. operativa oms.tillg. 153 935
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 24
Likvida medel 2
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 26
Summa tillgångar 184 559


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 28 991
EK-andel av obeskattade reserver 20 137
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 49 128


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 16 150
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 16 150


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 680
Leverantörsskulder 65 313
Övriga kortfristiga skulder 48 287
Summa operativa skulder 119 280


Summa skulder och eget kapital 184 558
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 2.0
Avkastning på eget kapital % 22.5
Soliditet % 26.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 32.9
Kassalikviditet % 119.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 80.84
Omsättning per anställd (tkr) 43 925
Rörelseresultat per anställd (tkr) 866
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 802

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 99
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 99
Värdeförändring (%) 900
Tillväxt i omsättning (%) 312
Rörelsemarginal (%) 1 787
Avkastning på eget kapital (%) 1 222
Soliditet (%) 1 776
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2
Rörelseresultat per anställd (tkr) 103
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 35
Nettoomsättning (tkr) 27
Rörelseresultat (tkr) 131
Antal anställda 586

Analys

Omsättning

PS Olje AB har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 27 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

PS Olje AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 787 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

PS Olje AB har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 586 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

PS Olje AB har under det senaste året en soliditet på 26.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 776 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

PS Olje AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av eldningsolja, diesel, smörj- medel och bensin samt bedriva fastighetsförvaltning och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.