MW Konfektyr i Piteå AB

Org.nr:

556594-4609

Adress:

Prästgårdsgatan 62

Postnummer:

941 37 Piteå

Telefon:

0911-92440
Antal sökningar:

112

Placering i länet:
1 123
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 20 085 19 000 17 060 16 175
Rörelseresultat (tkr) 456 514 177 611
Årets resultat (tkr) 335 398 271 472
Summa eget kapital (tkr) 1 419 1 068 1 090 1 156
Rörelsemarginal % 2.3 2.7 1.0 3.8
Avk. eget kapital % 28.3 34.9 12.0 46.2
Soliditet % 51.7 42.3 52.5 58.6
Omsättning/anställd (tkr) 6 695 6 333 5 687 5 392
Resultat/anställd (tkr) 152 171 59 204
Lön/anställd (tkr) 0 0 505 467

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 085 19 000 17 060 16 175
Arbetskraftskostnad 0 0 -1 515 -1 401
Avskrivningar -35 -3 0 0
Andra rörelsekostnader -18 987 -17 795 -14 756 -13 681
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 52 53 77 65
Övriga rörelsekostnader -659 -741 -689 -547
Rörelseresultat 456 514 177 611
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -2 -28 -2 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 -28 -2 -4
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 454 486 175 607
Skatt -102 -109 -40 -136
Årets resultat 352 377 135 471
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 352 377 135 471
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -17 20 137 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -5 6 39 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 196 142 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 196 142 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 196 142 0 0
Varulager 725 786 730 635
Kundfordringar 0 38 18 16
Övriga omsättningstillgångar 108 68 101 44
Summa operativa omsättningstillgångar 833 892 849 695
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 761 581 751 571
Likvida medel 957 908 477 707
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 718 1 489 1 228 1 278
Summa tillgångar 2 747 2 523 2 077 1 973

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 371 1 037 1 039 967
EK-andel av obeskattade reserver 48 31 51 189
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 419 1 068 1 090 1 156

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 14 9 15 53
Leverantörsskulder 1 010 1 053 484 379
Övriga kortfristiga skulder 303 392 488 385
Summa operativa skulder 1 327 1 454 987 817

Summa skulder och eget kapital 2 746 2 522 2 077 1 973
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.3 2.7 1.0 3.8
Avkastning på eget kapital % 28.3 34.9 12.0 46.2
Soliditet % 51.7 42.3 52.5 58.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 81.0 70.0 61.0 100.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.05 0.03 0.04
Räntetäckningsgrad % 228 18.36 88.5 152.75
Omsättning per anställd (tkr) 6 695 6 333 5 687 5 392
Rörelseresultat per anställd (tkr) 152 171 59 204
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 505 467

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 123
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 123 10 973
Värdeförändring (%) 31.0 375 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 752 10 973
Rörelsemarginal (%) 2.3 1 124 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 28.3 564 10 973
Soliditet (%) 51.7 565 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 695 58 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 152 503 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 999 10 973
Nettoomsättning (tkr) 20 085 553 10 973
Rörelseresultat (tkr) 456 956 10 973
Antal anställda 3 1 662 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MW Konfektyr i Piteå AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 553 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

MW Konfektyr i Piteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 124 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

MW Konfektyr i Piteå AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 662 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

MW Konfektyr i Piteå AB har under det senaste året en soliditet på 51.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 565 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

MW Konfektyr i Piteå AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva parti- och detaljhandel av kioskvaror (godis, läsk, tobaksvaror) och därmed förenlig verksamhet. Samt även uthyrning och leasing av anläggningsmaskiner.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 112

MW Konfektyr i Piteå AB

Org.nr: 556594-4609

Adress:

Prästgårdsgatan 62

Postnummer:

941 37 Piteå

Telefon:

0911-92440

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 20 085
Rörelseresultat (tkr) 456
Årets resultat (tkr) 352
Summa eget kapital (tkr) 1 419
Rörelsemarginal % 2.3
Avk. eget kapital % 28.3
Soliditet % 51.7
Omsättning/anställd (tkr) 6 695
Resultat/anställd (tkr) 152
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 20 085
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -35
Andra rörelsekostnader -18 987
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 52
Övriga rörelsekostnader -659
Rörelseresultat 456
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -2
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 454
Skatt -102
Årets resultat 352
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 352
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -17
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -5
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 196
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 196
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 196
Varulager 725
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 108
Sum. operativa oms.tillg. 833
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 761
Likvida medel 957
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 718
Summa tillgångar 2 747


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 371
EK-andel av obeskattade reserver 48
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 419


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 14
Leverantörsskulder 1 010
Övriga kortfristiga skulder 303
Summa operativa skulder 1 327


Summa skulder och eget kapital 2 746
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 2.3
Avkastning på eget kapital % 28.3
Soliditet % 51.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 81.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 228
Omsättning per anställd (tkr) 6 695
Rörelseresultat per anställd (tkr) 152
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 1 123
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 123
Värdeförändring (%) 375
Tillväxt i omsättning (%) 752
Rörelsemarginal (%) 1 124
Avkastning på eget kapital (%) 564
Soliditet (%) 565
Nettoomsättning per anställd (tkr) 58
Rörelseresultat per anställd (tkr) 503
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 999
Nettoomsättning (tkr) 553
Rörelseresultat (tkr) 956
Antal anställda 1 662

Analys

Omsättning

MW Konfektyr i Piteå AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 553 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

MW Konfektyr i Piteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 124 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

MW Konfektyr i Piteå AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 662 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

MW Konfektyr i Piteå AB har under det senaste året en soliditet på 51.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 565 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

MW Konfektyr i Piteå AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva parti- och detaljhandel av kioskvaror (godis, läsk, tobaksvaror) och därmed förenlig verksamhet. Samt även uthyrning och leasing av anläggningsmaskiner.