MB Skelleftebygg AB

Org.nr:

556593-5391

Adress:

Brogatan 27

Postnummer:

931 62 Skellefteå

Telefon:

0910-56046

Moderbolag:

Antal sökningar:

38

Placering i länet:
275
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2018-02 2017-02 2016-02 2015-04
Antal anställda 37 34 25 21
Nettoomsättning (tkr) 92 291 78 330 48 038 45 530
Rörelseresultat (tkr) 4 767 3 577 2 934 2 254
Årets resultat (tkr) 2 606 1 956 1 608 1 397
Summa eget kapital (tkr) 9 425 7 349 4 688 5 467
Rörelsemarginal % 5.2 4.6 6.1 5.0
Avk. eget kapital % 42.6 44.2 52.5 35.1
Soliditet % 24.6 23.6 21.7 34.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 494 2 304 1 922 2 168
Resultat/anställd (tkr) 129 105 141 107
Lön/anställd (tkr) 0 0 598 503

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-04
Nettoomsättning 92 291 78 330 48 038 45 530
Arbetskraftskostnad 0 0 -12 460 -10 568
Avskrivningar -579 -509 -204 -164
Andra rörelsekostnader -78 200 -66 475 -28 283 -28 942
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 298 114 80 0
Övriga rörelsekostnader -9 043 -7 883 -4 237 -3 602
Rörelseresultat 4 767 3 577 2 934 2 254
Ränteintäkter 0 1 0 1
Räntekostnader -110 -111 -52 -42
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -110 -110 -52 -41
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 657 3 467 2 882 2 213
Skatt -1 081 -808 -661 -504
Årets resultat 3 576 2 659 2 221 1 709
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 576 2 659 2 221 1 709
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -971 -704 -613 -312
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -274 -199 -173 -88
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-04
Operativa tillgångar
Goodwill 784 1 039 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 784 1 039 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 056 997 903 469
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 056 997 903 469
Andelar i koncern- och intresseföretag 4 000 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 840 2 036 903 469
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 17 393 21 652 13 296 14 936
Övriga omsättningstillgångar 10 276 2 239 271 278
Summa operativa omsättningstillgångar 27 669 23 891 13 567 15 214
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 321 321 321 321
Likvida medel 4 514 4 853 6 792 4
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 835 5 174 7 113 325
Summa tillgångar 38 344 31 101 21 583 16 008

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 512 4 406 2 450 3 842
EK-andel av obeskattade reserver 3 913 2 943 2 238 1 625
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 425 7 349 4 688 5 467

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 1 421 1 805 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 593 550 96 541
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 764 3 462 0 1 743
Summa finansiella skulder 5 778 5 817 96 2 284

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 3 104 955 996 458
Leverantörsskulder 9 530 8 078 5 320 2 991
Övriga kortfristiga skulder 10 507 8 903 10 483 4 808
Summa operativa skulder 23 141 17 936 16 799 8 257

Summa skulder och eget kapital 38 344 31 102 21 583 16 008
Nyckeltal i genomsnitt 2018-02 2017-02 2016-02 2015-04
Rörelsemarginal % 5.2 4.6 6.1 5.0
Avkastning på eget kapital % 42.6 44.2 52.5 35.1
Soliditet % 24.6 23.6 21.7 34.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 61.3 79.2 2.0 41.8
Kassalikviditet % 132.0 137.0 128.0 151.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.06 0.14 0
Räntetäckningsgrad % 43.34 32.23 56.42 53.69
Omsättning per anställd (tkr) 2 494 2 304 2 306 2 168
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 105 141 107
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 598 503

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 275
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 275 12 686
Värdeförändring (%) 30.0 458 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 63.0 71 12 686
Rörelsemarginal (%) 4.6 941 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 44.2 414 12 686
Soliditet (%) 23.6 1 383 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 304 436 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 105 764 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 026 12 686
Nettoomsättning (tkr) 78 330 175 12 686
Rörelseresultat (tkr) 3 577 248 12 686
Antal anställda 34 169 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MB Skelleftebygg AB har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 18%. Företaget är under jämförelseåret det 175 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

MB Skelleftebygg AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 941 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

MB Skelleftebygg AB har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 18. Företaget är under jämförelseåret den 169 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

MB Skelleftebygg AB har under det senaste året en soliditet på 24.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 383 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

MB Skelleftebygg AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Mattias Lundström (f. 1971) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Thomas Ingemar Pettersson (f. 1972) Ledamot
Lars Tomas Hedlund (f. 1968) Ledamot
Sigrid Katarina Söderberg (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 38

MB Skelleftebygg AB

Org.nr: 556593-5391

Adress:

Brogatan 27

Postnummer:

931 62 Skellefteå

Telefon:

0910-56046

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2018-02
Antal anställda 37
Nettooms (tkr) 92 291
Rörelseresultat (tkr) 4 767
Årets resultat (tkr) 3 576
Summa eget kapital (tkr) 9 425
Rörelsemarginal % 5.2
Avk. eget kapital % 42.6
Soliditet % 24.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 494
Resultat/anställd (tkr) 129
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-02
Nettoomsättning 92 291
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -579
Andra rörelsekostnader -78 200
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 298
Övriga rörelsekostnader -9 043
Rörelseresultat 4 767
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -110
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -110
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 657
Skatt -1 081
Årets resultat 3 576
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 576
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -971
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -274
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2018-02
Operativa tillgångar
Goodwill 784
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 784
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 056
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 056
And. i koncern- & intressefrtg. 4 000
Sum. oper. anlägg.tillg. 5 840
Varulager 0
Kundfordringar 17 393
Övriga omsättningstillgångar 10 276
Sum. operativa oms.tillg. 27 669
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 321
Likvida medel 4 514
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 835
Summa tillgångar 38 344


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 512
EK-andel av obeskattade reserver 3 913
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 9 425


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 1 421
Ext. finans. skulder, kortfrist. 593
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 3 764
Summa finansiella skulder 5 778


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 3 104
Leverantörsskulder 9 530
Övriga kortfristiga skulder 10 507
Summa operativa skulder 23 141


Summa skulder och eget kapital 38 344
Nyckeltal i genomsnitt 2018-02
Rörelsemarginal % 5.2
Avkastning på eget kapital % 42.6
Soliditet % 24.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 61.3
Kassalikviditet % 132.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 43.34
Omsättning per anställd (tkr) 2 494
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 275
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 275
Värdeförändring (%) 458
Tillväxt i omsättning (%) 71
Rörelsemarginal (%) 941
Avkastning på eget kapital (%) 414
Soliditet (%) 1 383
Nettoomsättning per anställd (tkr) 436
Rörelseresultat per anställd (tkr) 764
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 026
Nettoomsättning (tkr) 175
Rörelseresultat (tkr) 248
Antal anställda 169

Analys

Omsättning

MB Skelleftebygg AB har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 18%. Företaget är under jämförelseåret det 175 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

MB Skelleftebygg AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 941 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

MB Skelleftebygg AB har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 18. Företaget är under jämförelseåret den 169 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

MB Skelleftebygg AB har under det senaste året en soliditet på 24.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 383 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

MB Skelleftebygg AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Mattias Lundström (f. 1971) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Thomas Ingemar Pettersson (f. 1972) Ledamot
Lars Tomas Hedlund (f. 1968) Ledamot
Sigrid Katarina Söderberg (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.