Capio Movement AB

Org.nr:

556592-0864

Adress:

Box 14

Postnummer:

301 02 Halmstad

Telefon:

035-162460
Antal sökningar:

154

Placering i länet:
284
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 93 89 88 83
Nettoomsättning (tkr) 148 903 136 414 133 168 105 674
Rörelseresultat (tkr) 1 764 851 1 795 -3 027
Årets resultat (tkr) 0 - - 0
Summa eget kapital (tkr) 22 490 22 604 22 085 21 913
Rörelsemarginal % 1.2 0.6 1.3 -2.9
Avk. eget kapital % 6.0 2.8 6.2 -10.6
Soliditet % 50.1 52.0 58.7 50.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 601 1 533 1 513 1 273
Resultat/anställd (tkr) 19 10 20 -36
Lön/anställd (tkr) 770 756 706 645

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 148 903 136 414 133 168 105 674
Arbetskraftskostnad -71 592 -67 264 -62 146 -53 533
Avskrivningar -5 234 -4 803 -3 403 -2 833
Andra rörelsekostnader -70 313 -63 496 -65 824 -52 335
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 1 764 851 1 795 -3 027
Ränteintäkter 0 1 3 126
Räntekostnader -36 -36 -38 -66
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -36 -35 -35 60
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 728 816 1 760 -2 967
Skatt -380 -180 -387 653
Årets resultat 1 348 636 1 373 -2 314
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 348 636 1 373 -2 314
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 348 -636 -1 373 2 315
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -380 -180 -387 653
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 647 4 917 7 078 6 749
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 647 4 917 7 078 6 749
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 8 325 9 469 5 608 5 001
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 325 9 469 5 608 5 001
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 10 972 14 386 12 686 11 750
Varulager 2 817 3 986 3 652 7 303
Kundfordringar 24 356 20 610 15 618 16 430
Övriga omsättningstillgångar 3 642 4 349 5 503 4 533
Summa operativa omsättningstillgångar 30 815 28 945 24 773 28 266
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 128 178 126 3 096
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 17 20
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 128 178 143 3 116
Summa tillgångar 44 915 43 509 37 602 43 132

Eget kapitalEget kapital, redovisat 21 241 21 241 21 241 21 241
EK-andel av obeskattade reserver 1 249 1 363 844 672
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 490 22 604 22 085 21 913

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 7 314 7 786 3 401 6 388
Summa finansiella skulder 7 314 7 786 3 401 6 388

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 352 385 238 190
Leverantörsskulder 6 385 5 354 4 746 6 952
Övriga kortfristiga skulder 8 374 7 380 7 132 7 689
Summa operativa skulder 15 111 13 119 12 116 14 831

Summa skulder och eget kapital 44 915 43 509 37 602 43 132
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.2 0.6 1.3 -2.9
Avkastning på eget kapital % 6.0 2.8 6.2 -10.6
Soliditet % 50.1 52.0 58.7 50.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 32.5 34.4 15.4 29.2
Kassalikviditet % 127.0 122.0 138.0 100.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 49 23.67 47.32 -43.95
Omsättning per anställd (tkr) 1 601 1 533 1 513 1 273
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19 10 20 -36
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 770 756 706 645

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 284
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 284 18 490
Värdeförändring (%) 6.0 1 230 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 884 18 490
Rörelsemarginal (%) 1.2 1 926 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 6.0 1 866 18 490
Soliditet (%) 50.1 830 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 601 1 253 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19 1 928 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 770 41 18 490
Nettoomsättning (tkr) 148 903 129 18 490
Rörelseresultat (tkr) 1 764 717 18 490
Antal anställda 93 67 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Capio Movement AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 129 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Capio Movement AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 926 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Capio Movement AB har under det senaste året 93 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 178. Företaget är under jämförelseåret den 67 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Capio Movement AB har under det senaste året en soliditet på 50.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 830 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Capio Movement AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Susanne Marie ASpehall Malm (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Erik Tobias Wirén (f. 1964) Ledamot, Ordförande
Stefan Ragnar Loso (f. 1964) Ledamot
Nina Elisabeth Bergman (f. 1979) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, försäljning av sjukvårdsmaterial, utbildning och konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård, uthyrning av lokaler, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 154

Capio Movement AB

Org.nr: 556592-0864

Adress:

Box 14

Postnummer:

301 02 Halmstad

Telefon:

035-162460

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 93
Nettooms (tkr) 148 903
Rörelseresultat (tkr) 1 764
Årets resultat (tkr) 1 348
Summa eget kapital (tkr) 22 490
Rörelsemarginal % 1.2
Avk. eget kapital % 6.0
Soliditet % 50.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 601
Resultat/anställd (tkr) 19
Lön/anställd (tkr) 770

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 148 903
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -5 234
Andra rörelsekostnader -70 313
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 1 764
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -36
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -36
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 728
Skatt -380
Årets resultat 1 348
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 348
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 348
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -380
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 2 647
Sum. immater. anlägg.tillg. 2 647
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 8 325
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 8 325
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 10 972
Varulager 2 817
Kundfordringar 24 356
Övriga omsättningstillgångar 3 642
Sum. operativa oms.tillg. 30 815
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 3 128
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 128
Summa tillgångar 44 915


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 21 241
EK-andel av obeskattade reserver 1 249
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 22 490


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 7 314
Summa finansiella skulder 7 314


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 352
Leverantörsskulder 6 385
Övriga kortfristiga skulder 8 374
Summa operativa skulder 15 111


Summa skulder och eget kapital 44 915
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 1.2
Avkastning på eget kapital % 6.0
Soliditet % 50.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 32.5
Kassalikviditet % 127.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 49
Omsättning per anställd (tkr) 1 601
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 770

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 284
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 284
Värdeförändring (%) 1 230
Tillväxt i omsättning (%) 884
Rörelsemarginal (%) 1 926
Avkastning på eget kapital (%) 1 866
Soliditet (%) 830
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 253
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 928
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 41
Nettoomsättning (tkr) 129
Rörelseresultat (tkr) 717
Antal anställda 67

Analys

Omsättning

Capio Movement AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 129 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Capio Movement AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 926 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Capio Movement AB har under det senaste året 93 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 178. Företaget är under jämförelseåret den 67 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Capio Movement AB har under det senaste året en soliditet på 50.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 830 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Capio Movement AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Susanne Marie ASpehall Malm (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Erik Tobias Wirén (f. 1964) Ledamot, Ordförande
Stefan Ragnar Loso (f. 1964) Ledamot
Nina Elisabeth Bergman (f. 1979) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, försäljning av sjukvårdsmaterial, utbildning och konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård, uthyrning av lokaler, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.