Nya Brännlands Wärdshus AB

Org.nr:

556588-0399

Adress:

Brännland 35

Postnummer:

905 92 Umeå

Telefon:

090-30130
Antal sökningar:

36

Placering i länet:
1 046
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 9 9 9 9
Nettoomsättning (tkr) 13 609 9 441 8 906 8 532
Rörelseresultat (tkr) 961 247 516 406
Årets resultat (tkr) 548 192 398 115
Summa eget kapital (tkr) 1 631 905 970 576
Rörelsemarginal % 7.1 2.6 5.8 4.8
Avk. eget kapital % 44.0 19.8 51.1 70.3
Soliditet % 42.7 37.5 39.8 27.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 512 1 049 990 948
Resultat/anställd (tkr) 80 27 57 45
Lön/anställd (tkr) 0 480 446 389

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 13 609 9 441 8 906 8 532
Arbetskraftskostnad 0 -4 324 -4 013 -3 499
Avskrivningar -8 -17 -18 -22
Andra rörelsekostnader -10 026 -2 971 -2 597 -2 548
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 81 48 60 60
Övriga rörelsekostnader -2 695 -1 930 -1 822 -2 117
Rörelseresultat 961 247 516 406
Ränteintäkter 0 0 1 3
Räntekostnader -3 -1 -5 -9
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 -1 -4 -6
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 958 246 512 400
Skatt -213 -60 -117 -47
Årets resultat 745 186 395 353
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 745 186 395 353
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -196 6 4 -30
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -55 2 1 -9
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 8 25 43
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 8 25 43
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 8 25 43
Varulager 277 137 102 137
Kundfordringar 892 530 342 379
Övriga omsättningstillgångar 112 231 275 150
Summa operativa omsättningstillgångar 1 281 898 719 666
Fordringar på koncern- och intresseföretag 833 804 541 323
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 708 703 1 151 1 038
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 541 1 507 1 692 1 361
Summa tillgångar 3 822 2 413 2 436 2 070

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 406 857 915 517
EK-andel av obeskattade reserver 225 48 55 59
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 631 905 970 576

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 50
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 296
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 17 59 0 0
Summa finansiella skulder 17 59 0 346

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 64 14 16 17
Leverantörsskulder 364 386 353 0
Övriga kortfristiga skulder 1 747 1 048 1 096 1 132
Summa operativa skulder 2 175 1 448 1 465 1 149

Summa skulder och eget kapital 3 823 2 412 2 435 2 070
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 7.1 2.6 5.8 4.8
Avkastning på eget kapital % 44.0 19.8 51.1 70.3
Soliditet % 42.7 37.5 39.8 27.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1.0 6.5 0.0 60.1
Kassalikviditet % 127.0 98.0 122.0 110.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.07 0.13 0.12
Räntetäckningsgrad % 320.33 247 103.4 45.44
Omsättning per anställd (tkr) 1 134 1 049 990 948
Rörelseresultat per anställd (tkr) 80 27 57 45
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 480 446 389

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 046
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 046 12 686
Värdeförändring (%) 85.0 162 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 44.0 117 12 686
Rörelsemarginal (%) 7.1 693 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 44.0 417 12 686
Soliditet (%) 42.7 790 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 512 829 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 80 893 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 016 12 686
Nettoomsättning (tkr) 13 609 778 12 686
Rörelseresultat (tkr) 961 710 12 686
Antal anställda 9 770 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nya Brännlands Wärdshus AB har ökat omsättningen senaste året med 44.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 778 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nya Brännlands Wärdshus AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 693 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Nya Brännlands Wärdshus AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 770 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Nya Brännlands Wärdshus AB har under det senaste året en soliditet på 42.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 790 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Nya Brännlands Wärdshus AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 36

Nya Brännlands Wärdshus AB

Org.nr: 556588-0399

Adress:

Brännland 35

Postnummer:

905 92 Umeå

Telefon:

090-30130

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 13 609
Rörelseresultat (tkr) 961
Årets resultat (tkr) 745
Summa eget kapital (tkr) 1 631
Rörelsemarginal % 7.1
Avk. eget kapital % 44.0
Soliditet % 42.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 512
Resultat/anställd (tkr) 80
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 13 609
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -8
Andra rörelsekostnader -10 026
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 81
Övriga rörelsekostnader -2 695
Rörelseresultat 961
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -3
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -3
Res. efter finans. intkt. och kostn. 958
Skatt -213
Årets resultat 745
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 745
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -196
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -55
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 277
Kundfordringar 892
Övriga omsättningstillgångar 112
Sum. operativa oms.tillg. 1 281
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 833
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 708
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 541
Summa tillgångar 3 822


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 406
EK-andel av obeskattade reserver 225
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 631


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 17
Summa finansiella skulder 17


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 64
Leverantörsskulder 364
Övriga kortfristiga skulder 1 747
Summa operativa skulder 2 175


Summa skulder och eget kapital 3 823
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 7.1
Avkastning på eget kapital % 44.0
Soliditet % 42.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 1.0
Kassalikviditet % 127.0
Likviditetsberedskap % 0.13
Räntetäckningsgrad % 320.33
Omsättning per anställd (tkr) 1 134
Rörelseresultat per anställd (tkr) 80
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 1 046
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 046
Värdeförändring (%) 162
Tillväxt i omsättning (%) 117
Rörelsemarginal (%) 693
Avkastning på eget kapital (%) 417
Soliditet (%) 790
Nettoomsättning per anställd (tkr) 829
Rörelseresultat per anställd (tkr) 893
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 016
Nettoomsättning (tkr) 778
Rörelseresultat (tkr) 710
Antal anställda 770

Analys

Omsättning

Nya Brännlands Wärdshus AB har ökat omsättningen senaste året med 44.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 778 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nya Brännlands Wärdshus AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 693 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Nya Brännlands Wärdshus AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 770 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Nya Brännlands Wärdshus AB har under det senaste året en soliditet på 42.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 790 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Nya Brännlands Wärdshus AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.