Swt paper AB

Org.nr:

556570-6719

Adress:

Östra Hamnvägen 21

Postnummer:

432 44 Varberg

Telefon:

0340-15905
Antal sökningar:

88

Placering i länet:
187
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 37 35 43 36
Nettoomsättning (tkr) 143 516 103 345 93 464 115 076
Rörelseresultat (tkr) 7 114 9 530 2 187 5 905
Årets resultat (tkr) 6 240 7 976 2 545 5 351
Summa eget kapital (tkr) 23 590 22 030 20 683 22 169
Rörelsemarginal % 5.0 9.2 2.3 5.1
Avk. eget kapital % 23.9 34.4 7.1 21.2
Soliditet % 53.0 53.4 58.1 56.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 879 2 953 2 174 3 197
Resultat/anställd (tkr) 192 272 51 164
Lön/anställd (tkr) 496 0 383 458

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 143 516 103 345 93 464 115 076
Arbetskraftskostnad -18 346 0 -16 460 -16 502
Avskrivningar -2 416 -2 281 -2 466 -2 408
Andra rörelsekostnader -100 623 -84 075 -62 589 -77 258
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 611 1 171 2 849 4 237
Övriga rörelsekostnader -16 628 -8 630 -12 611 -17 240
Rörelseresultat 7 114 9 530 2 187 5 905
Ränteintäkter 0 25 2 24
Räntekostnader -58 -73 -199 -76
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -58 -48 -197 -52
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 056 9 482 1 990 5 853
Skatt -1 596 -2 134 -478 -1 323
Årets resultat 5 460 7 348 1 512 4 530
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 460 7 348 1 512 4 530
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 780 628 1 032 821
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 220 177 291 231
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 607 6 042 6 655 8 407
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 607 6 042 6 655 8 407
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 607 6 042 6 655 8 407
Varulager 15 605 11 113 10 289 12 108
Kundfordringar 15 390 10 201 9 175 10 711
Övriga omsättningstillgångar 1 677 1 621 7 328 4 638
Summa operativa omsättningstillgångar 32 672 22 935 26 792 27 457
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 821 902 2 126 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 414 11 392 0 3 132
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 235 12 294 2 126 3 132
Summa tillgångar 44 514 41 271 35 573 38 996

Eget kapitalEget kapital, redovisat 20 351 18 011 16 036 16 490
EK-andel av obeskattade reserver 3 239 4 019 4 647 5 679
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 23 590 22 030 20 683 22 169

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 698 1 025 3 588 1 087
Externa finansiella skulder, kortfristiga 357 659 904 725
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 232 186 141 0
Summa finansiella skulder 1 287 1 870 4 633 1 812

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 914 1 134 1 311 1 602
Leverantörsskulder 13 209 12 311 6 676 10 098
Övriga kortfristiga skulder 5 514 3 925 2 270 3 313
Summa operativa skulder 19 637 17 370 10 257 15 013

Summa skulder och eget kapital 44 514 41 270 35 573 38 994
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.0 9.2 2.3 5.1
Avkastning på eget kapital % 23.9 34.4 7.1 21.2
Soliditet % 53.0 53.4 58.1 56.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 5.5 8.5 22.4 8.2
Kassalikviditet % 111.0 136.0 165.0 131.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.11 0 0.03
Räntetäckningsgrad % 122.66 130.89 11 78.01
Omsättning per anställd (tkr) 3 879 2 953 2 174 3 197
Rörelseresultat per anställd (tkr) 192 272 51 164
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 0 383 458

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 187
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 187 18 490
Värdeförändring (%) 12.0 1 031 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 39.0 184 18 490
Rörelsemarginal (%) 5.0 1 305 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 23.9 1 173 18 490
Soliditet (%) 53.0 732 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 879 315 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 192 717 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 264 18 490
Nettoomsättning (tkr) 143 516 137 18 490
Rörelseresultat (tkr) 7 114 192 18 490
Antal anställda 37 194 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Swt paper AB har ökat omsättningen senaste året med 39.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 137 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Swt paper AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 305 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Swt paper AB har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 49.5. Företaget är under jämförelseåret den 194 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Swt paper AB har under det senaste året en soliditet på 53.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 732 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Swt paper AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bearbetning och försäljning av papper och pappersark samt försäljning, service och underhåll av rull- och packmaskiner till pappers- och massain dustrin samt utveckling och utbildning inom pappersindustrin ochdärmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 88

Swt paper AB

Org.nr: 556570-6719

Adress:

Östra Hamnvägen 21

Postnummer:

432 44 Varberg

Telefon:

0340-15905

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 37
Nettooms (tkr) 143 516
Rörelseresultat (tkr) 7 114
Årets resultat (tkr) 5 460
Summa eget kapital (tkr) 23 590
Rörelsemarginal % 5.0
Avk. eget kapital % 23.9
Soliditet % 53.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 879
Resultat/anställd (tkr) 192
Lön/anställd (tkr) 496

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 143 516
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 416
Andra rörelsekostnader -100 623
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 611
Övriga rörelsekostnader -16 628
Rörelseresultat 7 114
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -58
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -58
Res. efter finans. intkt. och kostn. 7 056
Skatt -1 596
Årets resultat 5 460
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 460
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 780
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 220
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 5 607
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 5 607
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 5 607
Varulager 15 605
Kundfordringar 15 390
Övriga omsättningstillgångar 1 677
Sum. operativa oms.tillg. 32 672
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 821
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 414
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 6 235
Summa tillgångar 44 514


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 20 351
EK-andel av obeskattade reserver 3 239
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 23 590


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 698
Ext. finans. skulder, kortfrist. 357
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 232
Summa finansiella skulder 1 287


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 914
Leverantörsskulder 13 209
Övriga kortfristiga skulder 5 514
Summa operativa skulder 19 637


Summa skulder och eget kapital 44 514
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 5.0
Avkastning på eget kapital % 23.9
Soliditet % 53.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 5.5
Kassalikviditet % 111.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 122.66
Omsättning per anställd (tkr) 3 879
Rörelseresultat per anställd (tkr) 192
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 187
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 187
Värdeförändring (%) 1 031
Tillväxt i omsättning (%) 184
Rörelsemarginal (%) 1 305
Avkastning på eget kapital (%) 1 173
Soliditet (%) 732
Nettoomsättning per anställd (tkr) 315
Rörelseresultat per anställd (tkr) 717
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 264
Nettoomsättning (tkr) 137
Rörelseresultat (tkr) 192
Antal anställda 194

Analys

Omsättning

Swt paper AB har ökat omsättningen senaste året med 39.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 137 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Swt paper AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 305 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Swt paper AB har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 49.5. Företaget är under jämförelseåret den 194 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Swt paper AB har under det senaste året en soliditet på 53.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 732 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Swt paper AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bearbetning och försäljning av papper och pappersark samt försäljning, service och underhåll av rull- och packmaskiner till pappers- och massain dustrin samt utveckling och utbildning inom pappersindustrin ochdärmed förenlig verksamhet.