Sammes Åkeri AB

Org.nr:

556546-4145

Adress:

Ringvägen 55

Postnummer:

930 47 Byske

Telefon:

0912-10695
Antal sökningar:

38

Placering i länet:
605
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 4 3 5 5
Nettoomsättning (tkr) 6 636 3 258 5 545 8 188
Rörelseresultat (tkr) 562 303 1 079 650
Årets resultat (tkr) 272 358 826 753
Summa eget kapital (tkr) 8 332 8 427 8 196 7 409
Rörelsemarginal % 8.5 9.3 19.5 7.9
Avk. eget kapital % 4.8 2.8 10.1 6.1
Soliditet % 81.5 84.4 78.5 69.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 659 1 086 1 109 1 638
Resultat/anställd (tkr) 141 101 216 130
Lön/anställd (tkr) 0 322 427 403

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 6 636 3 258 5 545 8 188
Arbetskraftskostnad 0 -966 -2 133 -2 016
Avskrivningar -587 -781 -678 -1 374
Andra rörelsekostnader -1 800 -20 -27 -230
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 214 279 716 270
Övriga rörelsekostnader -3 901 -1 467 -2 344 -4 188
Rörelseresultat 562 303 1 079 650
Ränteintäkter 1 1 0 1
Räntekostnader -38 -3 -85 -56
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -37 -2 -85 -55
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 525 301 994 595
Skatt -120 -71 -207 -157
Årets resultat 405 230 787 438
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 405 230 787 438
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -134 127 39 315
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -38 36 11 89
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 982 4 122 4 262 4 401
Maskiner och inventarier 1 672 1 209 1 256 2 536
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 654 5 331 5 518 6 937
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 654 5 331 5 518 6 937
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 084 784 401 738
Övriga omsättningstillgångar 255 256 4 17
Summa operativa omsättningstillgångar 1 339 1 040 405 755
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 234 3 612 4 514 2 929
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 234 3 612 4 514 2 929
Summa tillgångar 10 227 9 983 10 437 10 621

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 710 6 938 6 580 5 754
EK-andel av obeskattade reserver 1 622 1 489 1 616 1 655
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 332 8 427 8 196 7 409

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 243
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 48 388
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 48 631

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 208 1 170 1 241 1 237
Leverantörsskulder 331 148 92 439
Övriga kortfristiga skulder 356 238 859 906
Summa operativa skulder 1 895 1 556 2 192 2 582

Summa skulder och eget kapital 10 227 9 983 10 436 10 622
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 8.5 9.3 19.5 7.9
Avkastning på eget kapital % 4.8 2.8 10.1 6.1
Soliditet % 81.5 84.4 78.5 69.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.6 8.5
Kassalikviditet % 666.0 1 205.0 492.0 213.0
Likviditetsberedskap % 0.49 1.11 0.81 0.36
Räntetäckningsgrad % 14.82 101.33 12.69 11.63
Omsättning per anställd (tkr) 1 659 1 086 1 109 1 638
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 101 216 130
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 322 427 403

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 605
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 605 12 686
Värdeförändring (%) 0.0 1 005 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 104.0 28 12 686
Rörelsemarginal (%) 8.5 581 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 4.8 1 294 12 686
Soliditet (%) 81.5 50 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 659 719 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 591 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 919 12 686
Nettoomsättning (tkr) 6 636 1 325 12 686
Rörelseresultat (tkr) 562 935 12 686
Antal anställda 4 1 449 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sammes Åkeri AB har ökat omsättningen senaste året med 104.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 1 325 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sammes Åkeri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 581 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Sammes Åkeri AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 449 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Sammes Åkeri AB har under det senaste året en soliditet på 81.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 50 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Sammes Åkeri AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall åkerirörelse och uthyrning av chaufförstjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 38

Sammes Åkeri AB

Org.nr: 556546-4145

Adress:

Ringvägen 55

Postnummer:

930 47 Byske

Telefon:

0912-10695

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 6 636
Rörelseresultat (tkr) 562
Årets resultat (tkr) 405
Summa eget kapital (tkr) 8 332
Rörelsemarginal % 8.5
Avk. eget kapital % 4.8
Soliditet % 81.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 659
Resultat/anställd (tkr) 141
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 6 636
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -587
Andra rörelsekostnader -1 800
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 214
Övriga rörelsekostnader -3 901
Rörelseresultat 562
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -38
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -37
Res. efter finans. intkt. och kostn. 525
Skatt -120
Årets resultat 405
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 405
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -134
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -38
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 3 982
Maskiner och inventarier 1 672
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 5 654
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 5 654
Varulager 0
Kundfordringar 1 084
Övriga omsättningstillgångar 255
Sum. operativa oms.tillg. 1 339
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 234
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 234
Summa tillgångar 10 227


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 710
EK-andel av obeskattade reserver 1 622
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 8 332


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 208
Leverantörsskulder 331
Övriga kortfristiga skulder 356
Summa operativa skulder 1 895


Summa skulder och eget kapital 10 227
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 8.5
Avkastning på eget kapital % 4.8
Soliditet % 81.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 666.0
Likviditetsberedskap % 0.49
Räntetäckningsgrad % 14.82
Omsättning per anställd (tkr) 1 659
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 605
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 605
Värdeförändring (%) 1 005
Tillväxt i omsättning (%) 28
Rörelsemarginal (%) 581
Avkastning på eget kapital (%) 1 294
Soliditet (%) 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) 719
Rörelseresultat per anställd (tkr) 591
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 919
Nettoomsättning (tkr) 1 325
Rörelseresultat (tkr) 935
Antal anställda 1 449

Analys

Omsättning

Sammes Åkeri AB har ökat omsättningen senaste året med 104.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 1 325 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sammes Åkeri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 581 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Sammes Åkeri AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 449 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Sammes Åkeri AB har under det senaste året en soliditet på 81.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 50 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Sammes Åkeri AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall åkerirörelse och uthyrning av chaufförstjänster samt därmed förenlig verksamhet.