Lindbäcks Porsön AB

Org.nr:

556536-0749

Adress:

Box 753

Postnummer:

941 28 Piteå

Telefon:

0911-231010
Antal sökningar:

175

Placering i länet:
41
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 62 512 55 509 48 871 42 399
Rörelseresultat (tkr) 25 727 21 987 21 268 18 487
Årets resultat (tkr) 300 8 422 9 386 5 241
Summa eget kapital (tkr) 80 878 73 017 62 825 51 724
Rörelsemarginal % 41.2 39.6 43.5 43.6
Avk. eget kapital % 21.3 15.0 19.4 11.1
Soliditet % 14.3 12.3 15.2 15.6
Omsättning/anställd (tkr) 10 419 11 102 12 218 10 600
Resultat/anställd (tkr) 4 288 4 397 5 317 4 622
Lön/anställd (tkr) 698 614 568 609

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 62 512 55 509 48 871 42 399
Arbetskraftskostnad -4 190 -3 070 -2 273 -2 436
Avskrivningar -11 831 -8 876 -8 797 -7 292
Andra rörelsekostnader -929 -603 -397 -428
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -19 835 -20 973 -16 136 -13 756
Rörelseresultat 25 727 21 987 21 268 18 487
Ränteintäkter 21 270 24 22
Räntekostnader -10 516 -8 683 -7 431 -7 796
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 900 -500 400 -3 700
Finansnetto -9 595 -8 913 -7 007 -11 474
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 132 13 074 14 261 7 013
Skatt 228 -2 881 -3 160 -1 577
Årets resultat 16 360 10 193 11 101 5 436
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 16 360 10 193 11 101 5 436
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 440 -1 771 -1 715 -195
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 406 -499 -484 -55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 495 078 312 655 320 435 321 637
Maskiner och inventarier 9 488 8 174 3 421 4 438
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 174 112 75 136 434
Summa materiella anläggningstillgångar 504 566 494 941 398 992 326 509
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 504 566 494 941 398 992 326 509
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 147 45 59 4
Övriga omsättningstillgångar 2 356 962 1 206 44
Summa operativa omsättningstillgångar 2 503 1 007 1 265 48
Fordringar på koncern- och intresseföretag 59 786 96 843 4 228
Övriga externa finansiella tillgångar 0 112 748 828
Likvida medel 0 1 12 629 3 460
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 59 786 96 956 13 381 4 516
Summa tillgångar 566 855 592 904 413 638 331 073

Eget kapitalEget kapital, redovisat 70 651 61 351 52 929 43 543
EK-andel av obeskattade reserver 10 227 11 666 9 896 8 181
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 80 878 73 017 62 825 51 724

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 467 160 467 550 289 515 254 488
Externa finansiella skulder, kortfristiga 390 390 5 492 6 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 33 008 39 644 4 733
Summa finansiella skulder 467 550 500 948 334 651 265 221

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 850 7 091 6 091 6 007
Leverantörsskulder 1 666 2 897 3 247 2 194
Övriga kortfristiga skulder 10 911 8 951 6 824 5 927
Summa operativa skulder 18 427 18 939 16 162 14 128

Summa skulder och eget kapital 566 855 592 904 413 638 331 073
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 41.2 39.6 43.5 43.6
Avkastning på eget kapital % 21.3 15.0 19.4 11.1
Soliditet % 14.3 12.3 15.2 15.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 578.1 686.1 532.7 512.8
Kassalikviditet % 19.0 2.0 25.0 19.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.26 0.08
Räntetäckningsgrad % 2.53 2.51 2.92 1.9
Omsättning per anställd (tkr) 10 419 11 102 12 218 10 600
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 288 4 397 5 317 4 622
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 698 614 568 609

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 41
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 41 10 973
Värdeförändring (%) 12.0 645 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 496 10 973
Rörelsemarginal (%) 41.2 27 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 21.3 698 10 973
Soliditet (%) 14.3 1 562 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 419 19 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 288 7 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 698 54 10 973
Nettoomsättning (tkr) 62 512 189 10 973
Rörelseresultat (tkr) 25 727 31 10 973
Antal anställda 6 1 082 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lindbäcks Porsön AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 189 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lindbäcks Porsön AB har det senaste året en rörelsemarginal på 41.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 27 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Lindbäcks Porsön AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 1 082 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Lindbäcks Porsön AB har under det senaste året en soliditet på 14.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 562 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Lindbäcks Porsön AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 175

Lindbäcks Porsön AB

Org.nr: 556536-0749

Adress:

Box 753

Postnummer:

941 28 Piteå

Telefon:

0911-231010

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 62 512
Rörelseresultat (tkr) 25 727
Årets resultat (tkr) 16 360
Summa eget kapital (tkr) 80 878
Rörelsemarginal % 41.2
Avk. eget kapital % 21.3
Soliditet % 14.3
Omsättning/anställd (tkr) 10 419
Resultat/anställd (tkr) 4 288
Lön/anställd (tkr) 698

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 62 512
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -11 831
Andra rörelsekostnader -929
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -19 835
Rörelseresultat 25 727
Ränteintäkter 21
Räntekostnader -10 516
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 900
Finansnetto -9 595
Res. efter finans. intkt. och kostn. 16 132
Skatt 228
Årets resultat 16 360
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 16 360
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 1 440
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 406
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 495 078
Maskiner och inventarier 9 488
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 504 566
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 504 566
Varulager 0
Kundfordringar 147
Övriga omsättningstillgångar 2 356
Sum. operativa oms.tillg. 2 503
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 59 786
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 59 786
Summa tillgångar 566 855


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 70 651
EK-andel av obeskattade reserver 10 227
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 80 878


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 467 160
Ext. finans. skulder, kortfrist. 390
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 467 550


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 850
Leverantörsskulder 1 666
Övriga kortfristiga skulder 10 911
Summa operativa skulder 18 427


Summa skulder och eget kapital 566 855
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 41.2
Avkastning på eget kapital % 21.3
Soliditet % 14.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 578.1
Kassalikviditet % 19.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 2.53
Omsättning per anställd (tkr) 10 419
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 288
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 698

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 41
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 41
Värdeförändring (%) 645
Tillväxt i omsättning (%) 496
Rörelsemarginal (%) 27
Avkastning på eget kapital (%) 698
Soliditet (%) 1 562
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19
Rörelseresultat per anställd (tkr) 7
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 54
Nettoomsättning (tkr) 189
Rörelseresultat (tkr) 31
Antal anställda 1 082

Analys

Omsättning

Lindbäcks Porsön AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 189 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lindbäcks Porsön AB har det senaste året en rörelsemarginal på 41.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 27 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Lindbäcks Porsön AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 1 082 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Lindbäcks Porsön AB har under det senaste året en soliditet på 14.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 562 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Lindbäcks Porsön AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.