Bottenvikens Reningsverk AB

Org.nr:

556533-5394

Adress:

Torget 9

Postnummer:

953 85 Haparanda

Telefon:

0922-26000

Moderbolag:

TORNEÅ STAD
Antal sökningar:

122

Placering i länet:
433
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 13 235 13 009 14 115 12 433
Rörelseresultat (tkr) -479 -489 415 205
Årets resultat (tkr) -1 079 -1 059 0 -
Summa eget kapital (tkr) 12 504 13 583 14 642 14 790
Rörelsemarginal % -3.6 -3.8 2.9 1.6
Avk. eget kapital % -8.3 -7.5 -1.0 -1.7
Soliditet % 46.8 47.4 49.6 48.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 412 3 252 3 529 3 108
Resultat/anställd (tkr) -160 -122 104 51
Lön/anställd (tkr) 796 475 572 645

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 13 235 13 009 14 115 12 433
Arbetskraftskostnad -2 387 -1 899 -2 287 -2 580
Avskrivningar -2 446 -3 082 -2 983 -2 872
Andra rörelsekostnader 0 0 -48 -27
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 326 452 591
Övriga rörelsekostnader -8 881 -8 843 -8 834 -7 340
Rörelseresultat -479 -489 415 205
Ränteintäkter 0 0 0 11
Räntekostnader -600 -570 -605 -544
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -600 -570 -605 -533
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 079 -1 059 -190 -328
Skatt 0 0 42 72
Årets resultat -1 079 -1 059 -148 -256
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -1 079 -1 059 -148 -256
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 148 256
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 42 72
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 6 750 7 173 7 598 8 022
Maskiner och inventarier 14 345 15 187 15 983 17 172
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 095 22 360 23 581 25 194
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 21 095 22 360 23 581 25 194
Varulager 138 167 141 186
Kundfordringar 262 895 0 627
Övriga omsättningstillgångar 1 790 1 107 2 684 2 108
Summa operativa omsättningstillgångar 2 190 2 169 2 825 2 921
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 423 4 154 3 117 2 502
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 423 4 154 3 117 2 502
Summa tillgångar 26 708 28 683 29 523 30 617

Eget kapitalEget kapital, redovisat 12 504 13 583 14 642 14 642
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 148
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 504 13 583 14 642 14 790

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 12 708 13 007 13 308 13 608
Externa finansiella skulder, kortfristiga 300 300 300 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 13 008 13 307 13 608 13 608

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 42
Leverantörsskulder 284 1 023 469 761
Övriga kortfristiga skulder 912 770 804 1 416
Summa operativa skulder 1 196 1 793 1 273 2 219

Summa skulder och eget kapital 26 708 28 683 29 523 30 617
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -3.6 -3.8 2.9 1.6
Avkastning på eget kapital % -8.3 -7.5 -1.0 -1.7
Soliditet % 46.8 47.4 49.6 48.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 104.0 98.0 92.9 92.0
Kassalikviditet % 366.0 294.0 369.0 241.0
Likviditetsberedskap % 0.26 0.32 0.22 0.2
Räntetäckningsgrad % -0.8 -0.86 0.69 0.4
Omsättning per anställd (tkr) 4 412 3 252 3 529 3 108
Rörelseresultat per anställd (tkr) -160 -122 104 51
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 796 475 572 645

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 433
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 433 10 973
Värdeförändring (%) -11.0 1 213 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 967 10 973
Rörelsemarginal (%) -3.6 1 588 10 973
Avkastning på eget kapital (%) -8.3 1 502 10 973
Soliditet (%) 46.8 692 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 412 116 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) -160 1 695 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 796 27 10 973
Nettoomsättning (tkr) 13 235 800 10 973
Rörelseresultat (tkr) -479 1 619 10 973
Antal anställda 3 1 637 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bottenvikens Reningsverk AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 800 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bottenvikens Reningsverk AB har det senaste året en rörelsemarginal på -3.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 588 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Bottenvikens Reningsverk AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 637 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Bottenvikens Reningsverk AB har under det senaste året en soliditet på 46.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 692 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Bottenvikens Reningsverk AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska rena utsläpp av avloppsvatten från Haparanda kommun och Torneå stad. Bolagets syfte ska vara att enligt god teknisk praxis ochoptimalt resursutnyttjande med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip svara för avlopps- reningen inom Haparanda kommun och Torneå stad varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och service liksom godhushållning ska beaktas. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 122

Bottenvikens Reningsverk AB

Org.nr: 556533-5394

Adress:

Torget 9

Postnummer:

953 85 Haparanda

Telefon:

0922-26000

Moderbolag:

TORNEÅ STAD

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 13 235
Rörelseresultat (tkr) -479
Årets resultat (tkr) -1 079
Summa eget kapital (tkr) 12 504
Rörelsemarginal % -3.6
Avk. eget kapital % -8.3
Soliditet % 46.8
Omsättning/anställd (tkr) 4 412
Resultat/anställd (tkr) -160
Lön/anställd (tkr) 796

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 13 235
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 446
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -8 881
Rörelseresultat -479
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -600
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -600
Res. efter finans. intkt. och kostn. -1 079
Skatt 0
Årets resultat -1 079
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -1 079
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 6 750
Maskiner och inventarier 14 345
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 21 095
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 21 095
Varulager 138
Kundfordringar 262
Övriga omsättningstillgångar 1 790
Sum. operativa oms.tillg. 2 190
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 423
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 423
Summa tillgångar 26 708


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 12 504
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 12 504


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 12 708
Ext. finans. skulder, kortfrist. 300
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 13 008


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 284
Övriga kortfristiga skulder 912
Summa operativa skulder 1 196


Summa skulder och eget kapital 26 708
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -3.6
Avkastning på eget kapital % -8.3
Soliditet % 46.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 104.0
Kassalikviditet % 366.0
Likviditetsberedskap % 0.26
Räntetäckningsgrad % -0.8
Omsättning per anställd (tkr) 4 412
Rörelseresultat per anställd (tkr) -160
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 796

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 433
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 433
Värdeförändring (%) 1 213
Tillväxt i omsättning (%) 967
Rörelsemarginal (%) 1 588
Avkastning på eget kapital (%) 1 502
Soliditet (%) 692
Nettoomsättning per anställd (tkr) 116
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 695
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 27
Nettoomsättning (tkr) 800
Rörelseresultat (tkr) 1 619
Antal anställda 1 637

Analys

Omsättning

Bottenvikens Reningsverk AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 800 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bottenvikens Reningsverk AB har det senaste året en rörelsemarginal på -3.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 588 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Bottenvikens Reningsverk AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 637 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Bottenvikens Reningsverk AB har under det senaste året en soliditet på 46.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 692 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Bottenvikens Reningsverk AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska rena utsläpp av avloppsvatten från Haparanda kommun och Torneå stad. Bolagets syfte ska vara att enligt god teknisk praxis ochoptimalt resursutnyttjande med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip svara för avlopps- reningen inom Haparanda kommun och Torneå stad varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och service liksom godhushållning ska beaktas. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.