PiteEnergi Handel AB

Org.nr:

556527-9964

Adress:

Box 738

Postnummer:

941 28 Piteå

Telefon:

0911-64800
Antal sökningar:

114

Placering i länet:
81
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 19 18 18
Nettoomsättning (tkr) 201 451 189 728 163 665 186 635
Rörelseresultat (tkr) 21 171 14 101 20 554 16 999
Årets resultat (tkr) 204 153 227 -354
Summa eget kapital (tkr) 20 905 20 006 19 575 20 135
Rörelsemarginal % 10.5 7.4 12.6 9.1
Avk. eget kapital % 98.2 65.1 95.6 75.7
Soliditet % 20.3 20.5 20.1 19.0
Omsättning/anställd (tkr) 11 850 9 986 9 093 10 369
Resultat/anställd (tkr) 1 245 742 1 142 944
Lön/anställd (tkr) 619 641 600 601

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 201 451 189 728 163 665 186 635
Arbetskraftskostnad -10 517 -12 175 -10 799 -10 814
Avskrivningar -2 100 -1 993 -1 981 -1 752
Andra rörelsekostnader -216 -430 -299 -113
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 044 167 1 709 1 059
Övriga rörelsekostnader -168 491 -161 196 -131 741 -158 016
Rörelseresultat 21 171 14 101 20 554 16 999
Ränteintäkter 0 2 1 1
Räntekostnader -826 -1 079 -1 305 -1 575
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -826 -1 077 -1 304 -1 574
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 20 345 13 024 19 250 15 425
Skatt -259 -142 -270 -319
Årets resultat 20 086 12 882 18 980 15 106
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 20 086 12 882 18 980 15 106
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -693 -279 -713 -979
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -196 -79 -201 -276
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 78 570 79 568 80 565 81 563
Maskiner och inventarier 16 650 14 274 14 865 13 651
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 657 243 0
Summa materiella anläggningstillgångar 95 220 94 499 95 673 95 214
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 95 220 94 499 95 673 95 214
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 7 690 3 042 1 788 10 831
Summa operativa omsättningstillgångar 7 690 3 042 1 788 10 831
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 0 0 0 0
Summa tillgångar 102 910 97 541 97 461 106 045

Eget kapitalEget kapital, redovisat 11 543 11 338 11 186 8 348
EK-andel av obeskattade reserver 9 362 8 668 8 389 11 787
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 905 20 006 19 575 20 135

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 31 299 28 451 37 869 32 106
Summa finansiella skulder 31 299 28 451 37 869 32 106

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 4 004 3 939 3 771 4 556
Leverantörsskulder 22 597 20 152 14 995 22 055
Övriga kortfristiga skulder 24 105 24 993 21 251 27 193
Summa operativa skulder 50 706 49 084 40 017 53 804

Summa skulder och eget kapital 102 910 97 541 97 461 106 045
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.5 7.4 12.6 9.1
Avkastning på eget kapital % 98.2 65.1 95.6 75.7
Soliditet % 20.3 20.5 20.1 19.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 149.7 142.2 193.5 159.5
Kassalikviditet % 10.0 4.0 2.0 13.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 25.63 13.07 15.75 10.79
Omsättning per anställd (tkr) 11 850 9 986 9 093 10 369
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 245 742 1 142 944
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 619 641 600 601

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 81
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 81 10 973
Värdeförändring (%) 11.0 665 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 745 10 973
Rörelsemarginal (%) 10.5 420 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 98.2 60 10 973
Soliditet (%) 20.3 1 429 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 850 15 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 245 25 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 619 93 10 973
Nettoomsättning (tkr) 201 451 56 10 973
Rörelseresultat (tkr) 21 171 40 10 973
Antal anställda 17 382 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

PiteEnergi Handel AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 56 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

PiteEnergi Handel AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 420 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

PiteEnergi Handel AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 382 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

PiteEnergi Handel AB har under det senaste året en soliditet på 20.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 429 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

PiteEnergi Handel AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att bedriva elproduktion, handel med energi, tjänster och produkter med anknytning till energi- verksam het samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt bedriva elproduktion, handel med energi avseende el och fjärrvärme, försäljning av tjänster och produkter inom energiområdet, till invånare och företag inom, i huvudsak Piteåkommun. Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten iställetutförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Bolaget far endast göra avsteg från ovanstående iden utsträckning det finns författningsstöd för detta.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 114

PiteEnergi Handel AB

Org.nr: 556527-9964

Adress:

Box 738

Postnummer:

941 28 Piteå

Telefon:

0911-64800

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 17
Nettooms (tkr) 201 451
Rörelseresultat (tkr) 21 171
Årets resultat (tkr) 20 086
Summa eget kapital (tkr) 20 905
Rörelsemarginal % 10.5
Avk. eget kapital % 98.2
Soliditet % 20.3
Omsättning/anställd (tkr) 11 850
Resultat/anställd (tkr) 1 245
Lön/anställd (tkr) 619

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 201 451
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 100
Andra rörelsekostnader -216
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 044
Övriga rörelsekostnader -168 491
Rörelseresultat 21 171
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -826
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -826
Res. efter finans. intkt. och kostn. 20 345
Skatt -259
Årets resultat 20 086
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 20 086
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -693
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -196
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 78 570
Maskiner och inventarier 16 650
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 95 220
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 95 220
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 7 690
Sum. operativa oms.tillg. 7 690
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 0
Summa tillgångar 102 910


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 11 543
EK-andel av obeskattade reserver 9 362
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 20 905


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 31 299
Summa finansiella skulder 31 299


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 4 004
Leverantörsskulder 22 597
Övriga kortfristiga skulder 24 105
Summa operativa skulder 50 706


Summa skulder och eget kapital 102 910
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 10.5
Avkastning på eget kapital % 98.2
Soliditet % 20.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 149.7
Kassalikviditet % 10.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 25.63
Omsättning per anställd (tkr) 11 850
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 245
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 619

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 81
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 81
Värdeförändring (%) 665
Tillväxt i omsättning (%) 745
Rörelsemarginal (%) 420
Avkastning på eget kapital (%) 60
Soliditet (%) 1 429
Nettoomsättning per anställd (tkr) 15
Rörelseresultat per anställd (tkr) 25
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 93
Nettoomsättning (tkr) 56
Rörelseresultat (tkr) 40
Antal anställda 382

Analys

Omsättning

PiteEnergi Handel AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 56 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

PiteEnergi Handel AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 420 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

PiteEnergi Handel AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 382 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

PiteEnergi Handel AB har under det senaste året en soliditet på 20.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 429 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

PiteEnergi Handel AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att bedriva elproduktion, handel med energi, tjänster och produkter med anknytning till energi- verksam het samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt bedriva elproduktion, handel med energi avseende el och fjärrvärme, försäljning av tjänster och produkter inom energiområdet, till invånare och företag inom, i huvudsak Piteåkommun. Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten iställetutförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Bolaget far endast göra avsteg från ovanstående iden utsträckning det finns författningsstöd för detta.