Jonab Anläggnings AB

Org.nr:

556524-1337

Adress:

Slagfältsvägen 1

Postnummer:

302 62 Halmstad

Telefon:

035-124000

Moderbolag:

Antal sökningar:

182

Placering i länet:
127
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03
Antal anställda 46 46 46 46
Nettoomsättning (tkr) 243 660 226 800 112 717 63 768
Rörelseresultat (tkr) 22 185 13 836 4 746 -7 429
Årets resultat (tkr) 10 116 13 310 3 882 -8 551
Summa eget kapital (tkr) 20 144 14 137 4 685 2 003
Rörelsemarginal % 9.1 6.1 4.2 -11.7
Avk. eget kapital % 78.5 141.6 154.8 -
Soliditet % 24.5 23.8 9.5 4.8
Omsättning/anställd (tkr) 5 297 4 930 2 450 1 386
Resultat/anställd (tkr) 482 301 138 -215
Lön/anställd (tkr) 742 743 797 567

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03
Nettoomsättning 243 660 226 800 112 717 63 768
Arbetskraftskostnad -34 124 -34 174 -27 502 -19 572
Avskrivningar -2 817 -2 530 -2 088 -2 146
Andra rörelsekostnader -164 660 -157 336 -69 464 -30 251
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 -45 0 0
Övriga rörelseintäkter 129 379 115 180
Övriga rörelsekostnader -20 003 -19 258 -9 032 -19 408
Rörelseresultat 22 185 13 836 4 746 -7 429
Ränteintäkter 0 104 4 0
Räntekostnader -658 -614 -868 -1 122
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -658 -510 -864 -1 122
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 21 527 13 326 3 882 -8 551
Skatt -8 076 0 0 0
Årets resultat 13 451 13 326 3 882 -8 551
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 451 13 326 3 882 -8 551
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -4 290 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 210 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 101 9 601 10 101 10 477
Maskiner och inventarier 7 746 8 760 9 327 10 793
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 847 18 361 19 428 21 270
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 094 110 155 0
Summa operativa anläggningstillgångar 17 941 18 471 19 583 21 270
Varulager 12 838 9 257 315 1 996
Kundfordringar 37 132 26 093 19 057 10 399
Övriga omsättningstillgångar 6 688 5 401 2 469 6 860
Summa operativa omsättningstillgångar 56 658 40 751 21 841 19 255
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 000 24 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 45 1 000 791
Likvida medel 6 787 3 6 887 218
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 787 72 7 887 1 009
Summa tillgångar 82 386 59 294 49 311 41 534

Eget kapitalEget kapital, redovisat 15 854 14 137 4 685 2 003
EK-andel av obeskattade reserver 4 290 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 144 14 137 4 685 2 003

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 12 271 14 158 17 507 17 703
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 137 3 154 1 345 7 053
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 448 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 146 15 0 0
Summa finansiella skulder 16 002 17 327 18 852 24 756

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 410 200 200 200
Leverantörsskulder 25 785 20 253 13 813 3 294
Övriga kortfristiga skulder 19 045 7 377 11 760 11 282
Summa operativa skulder 46 240 27 830 25 773 14 776

Summa skulder och eget kapital 82 386 59 294 49 310 41 535
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03
Rörelsemarginal % 9.1 6.1 4.2 -11.7
Avkastning på eget kapital % 78.5 141.6 154.8 -
Soliditet % 24.5 23.8 9.5 4.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 79.4 122.6 402.4 1 235.9
Kassalikviditet % 105.0 102.0 106.0 81.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0 0.06 0
Räntetäckningsgrad % 33.72 22.7 5.47 -6.62
Omsättning per anställd (tkr) 5 297 4 930 3 267 1 848
Rörelseresultat per anställd (tkr) 482 301 138 -215
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 742 743 797 567

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 127
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 127 18 490
Värdeförändring (%) 42.0 506 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 1 024 18 490
Rörelsemarginal (%) 9.1 797 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 78.5 255 18 490
Soliditet (%) 24.5 1 851 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 297 170 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 482 234 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 742 55 18 490
Nettoomsättning (tkr) 243 660 83 18 490
Rörelseresultat (tkr) 22 185 74 18 490
Antal anställda 46 153 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Jonab Anläggnings AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. Företaget är under jämförelseåret det 83 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jonab Anläggnings AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 797 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Jonab Anläggnings AB har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 153 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Jonab Anläggnings AB har under det senaste året en soliditet på 24.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 851 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Jonab Anläggnings AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra entreprenad- arbeten inom väg- och markanläggningsbranschen och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 182

Jonab Anläggnings AB

Org.nr: 556524-1337

Adress:

Slagfältsvägen 1

Postnummer:

302 62 Halmstad

Telefon:

035-124000

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 46
Nettooms (tkr) 243 660
Rörelseresultat (tkr) 22 185
Årets resultat (tkr) 13 451
Summa eget kapital (tkr) 20 144
Rörelsemarginal % 9.1
Avk. eget kapital % 78.5
Soliditet % 24.5
Omsättning/anställd (tkr) 5 297
Resultat/anställd (tkr) 482
Lön/anställd (tkr) 742

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 243 660
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 817
Andra rörelsekostnader -164 660
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 129
Övriga rörelsekostnader -20 003
Rörelseresultat 22 185
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -658
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -658
Res. efter finans. intkt. och kostn. 21 527
Skatt -8 076
Årets resultat 13 451
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 13 451
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -4 290
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 210
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 9 101
Maskiner och inventarier 7 746
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 16 847
And. i koncern- & intressefrtg. 1 094
Sum. oper. anlägg.tillg. 17 941
Varulager 12 838
Kundfordringar 37 132
Övriga omsättningstillgångar 6 688
Sum. operativa oms.tillg. 56 658
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 000
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 6 787
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 7 787
Summa tillgångar 82 386


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 15 854
EK-andel av obeskattade reserver 4 290
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 20 144


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 12 271
Ext. finans. skulder, kortfrist. 3 137
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 448
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 146
Summa finansiella skulder 16 002


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 410
Leverantörsskulder 25 785
Övriga kortfristiga skulder 19 045
Summa operativa skulder 46 240


Summa skulder och eget kapital 82 386
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 9.1
Avkastning på eget kapital % 78.5
Soliditet % 24.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 79.4
Kassalikviditet % 105.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 33.72
Omsättning per anställd (tkr) 5 297
Rörelseresultat per anställd (tkr) 482
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 742

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 127
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 127
Värdeförändring (%) 506
Tillväxt i omsättning (%) 1 024
Rörelsemarginal (%) 797
Avkastning på eget kapital (%) 255
Soliditet (%) 1 851
Nettoomsättning per anställd (tkr) 170
Rörelseresultat per anställd (tkr) 234
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 55
Nettoomsättning (tkr) 83
Rörelseresultat (tkr) 74
Antal anställda 153

Analys

Omsättning

Jonab Anläggnings AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. Företaget är under jämförelseåret det 83 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jonab Anläggnings AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 797 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Jonab Anläggnings AB har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 153 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Jonab Anläggnings AB har under det senaste året en soliditet på 24.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 851 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Jonab Anläggnings AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra entreprenad- arbeten inom väg- och markanläggningsbranschen och därmed förenlig verksamhet.