Husvagnscenter i Luleå AB

Org.nr:

556501-0278

Adress:

Betongvägen 7A

Postnummer:

973 45 Luleå

Telefon:

0921-15000

Moderbolag:

Antal sökningar:

135

Placering i länet:
394
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 11 12 7 5
Nettoomsättning (tkr) 78 730 82 232 64 579 50 691
Rörelseresultat (tkr) 2 501 2 804 1 422 1 134
Årets resultat (tkr) 1 409 1 446 794 623
Summa eget kapital (tkr) 8 188 6 623 4 621 3 921
Rörelsemarginal % 3.2 3.4 2.2 2.2
Avk. eget kapital % 21.1 34.6 16.4 13.8
Soliditet % 17.9 20.1 20.0 19.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 157 6 853 9 226 10 138
Resultat/anställd (tkr) 227 234 203 227
Lön/anställd (tkr) 0 432 441 478

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 78 730 82 232 64 579 50 691
Arbetskraftskostnad 0 -5 187 -3 084 -2 388
Avskrivningar -202 -194 -170 -208
Andra rörelsekostnader -73 696 -71 135 -57 974 -45 393
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 209 1 358 1 454 1 586
Övriga rörelsekostnader -4 540 -4 270 -3 383 -3 154
Rörelseresultat 2 501 2 804 1 422 1 134
Ränteintäkter 0 5 19 2
Räntekostnader -480 -297 -526 -470
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -480 -292 -507 -468
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 021 2 512 915 666
Skatt -456 -567 -216 -159
Årets resultat 1 565 1 945 699 507
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 565 1 945 699 507
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -156 -499 94 117
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -44 -141 27 33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 453 487 486 654
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 453 487 486 654
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 325 0
Summa operativa anläggningstillgångar 453 487 811 654
Varulager 35 724 26 267 16 055 17 038
Kundfordringar 6 673 4 076 3 052 1 745
Övriga omsättningstillgångar 2 319 884 2 691 608
Summa operativa omsättningstillgångar 44 716 31 227 21 798 19 391
Fordringar på koncern- och intresseföretag 456 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 74 1 220 443 229
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 530 1 220 443 229
Summa tillgångar 45 699 32 934 23 052 20 274

Eget kapitalEget kapital, redovisat 7 141 5 732 4 229 3 435
EK-andel av obeskattade reserver 1 047 891 392 486
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 188 6 623 4 621 3 921

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 1 179 687 891 1 058
Externa finansiella skulder, kortfristiga 8 689 5 401 4 729 2 628
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 1 672 1 922 3 032
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 9 868 7 760 7 542 6 718

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 404 298 381 202
Leverantörsskulder 20 375 13 568 6 691 8 031
Övriga kortfristiga skulder 6 864 4 685 3 816 1 402
Summa operativa skulder 27 643 18 551 10 888 9 635

Summa skulder och eget kapital 45 699 32 934 23 051 20 274
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 3.2 3.4 2.2 2.2
Avkastning på eget kapital % 21.1 34.6 16.4 13.8
Soliditet % 17.9 20.1 20.0 19.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 120.5 117.2 163.2 171.3
Kassalikviditet % 25.0 26.0 41.0 21.0
Likviditetsberedskap % 0 0.01 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 5.21 9.46 2.74 2.42
Omsättning per anställd (tkr) 7 157 6 853 9 226 10 138
Rörelseresultat per anställd (tkr) 227 234 203 227
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 432 441 478

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 394
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 394 10 973
Värdeförändring (%) 23.0 467 10 973
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 1 250 10 973
Rörelsemarginal (%) 3.2 1 031 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 21.1 701 10 973
Soliditet (%) 17.9 1 481 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 157 47 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 227 313 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 807 10 973
Nettoomsättning (tkr) 78 730 146 10 973
Rörelseresultat (tkr) 2 501 287 10 973
Antal anställda 11 612 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Husvagnscenter i Luleå AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 146 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Husvagnscenter i Luleå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 031 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Husvagnscenter i Luleå AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 612 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Husvagnscenter i Luleå AB har under det senaste året en soliditet på 17.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 481 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Husvagnscenter i Luleå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Kjell Johan Helge Lundberg (f. 1970) Ledamot, Verkställande direktör
Eva Marina Lundberg (f. 1971) Suppleant, Vice verkställande direktör
Monika Cecilia Åström (f. 1968) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel, uthyrning, service och reparationer av husvagnar, husbilar, fastigheter, personbilar, motorcyklar, snöskotrar, båtar och fritidsprodukter och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 135

Husvagnscenter i Luleå AB

Org.nr: 556501-0278

Adress:

Betongvägen 7A

Postnummer:

973 45 Luleå

Telefon:

0921-15000

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 78 730
Rörelseresultat (tkr) 2 501
Årets resultat (tkr) 1 565
Summa eget kapital (tkr) 8 188
Rörelsemarginal % 3.2
Avk. eget kapital % 21.1
Soliditet % 17.9
Omsättning/anställd (tkr) 7 157
Resultat/anställd (tkr) 227
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 78 730
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -202
Andra rörelsekostnader -73 696
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2 209
Övriga rörelsekostnader -4 540
Rörelseresultat 2 501
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -480
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -480
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 021
Skatt -456
Årets resultat 1 565
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 565
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -156
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -44
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 453
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 453
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 453
Varulager 35 724
Kundfordringar 6 673
Övriga omsättningstillgångar 2 319
Sum. operativa oms.tillg. 44 716
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 456
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 74
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 530
Summa tillgångar 45 699


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 7 141
EK-andel av obeskattade reserver 1 047
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 8 188


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 1 179
Ext. finans. skulder, kortfrist. 8 689
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 9 868


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 404
Leverantörsskulder 20 375
Övriga kortfristiga skulder 6 864
Summa operativa skulder 27 643


Summa skulder och eget kapital 45 699
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 3.2
Avkastning på eget kapital % 21.1
Soliditet % 17.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 120.5
Kassalikviditet % 25.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 5.21
Omsättning per anställd (tkr) 7 157
Rörelseresultat per anställd (tkr) 227
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 394
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 394
Värdeförändring (%) 467
Tillväxt i omsättning (%) 1 250
Rörelsemarginal (%) 1 031
Avkastning på eget kapital (%) 701
Soliditet (%) 1 481
Nettoomsättning per anställd (tkr) 47
Rörelseresultat per anställd (tkr) 313
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 807
Nettoomsättning (tkr) 146
Rörelseresultat (tkr) 287
Antal anställda 612

Analys

Omsättning

Husvagnscenter i Luleå AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 146 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Husvagnscenter i Luleå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 031 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Husvagnscenter i Luleå AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 612 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Husvagnscenter i Luleå AB har under det senaste året en soliditet på 17.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 481 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Husvagnscenter i Luleå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Kjell Johan Helge Lundberg (f. 1970) Ledamot, Verkställande direktör
Eva Marina Lundberg (f. 1971) Suppleant, Vice verkställande direktör
Monika Cecilia Åström (f. 1968) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel, uthyrning, service och reparationer av husvagnar, husbilar, fastigheter, personbilar, motorcyklar, snöskotrar, båtar och fritidsprodukter och därmed förenlig verksamhet.