Bottnia Kross Aktiebolag

Org.nr:

556463-6644

Adress:

Västansjö 23

Postnummer:

905 93 Umeå

Telefon:

0940-15022
Antal sökningar:

85

Placering i länet:
79
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 16 15 14 14
Nettoomsättning (tkr) 62 153 39 115 39 464 31 769
Rörelseresultat (tkr) 17 572 3 517 7 673 9 918
Årets resultat (tkr) 13 237 2 183 2 211 6 131
Summa eget kapital (tkr) 43 092 30 855 30 673 32 341
Rörelsemarginal % 28.3 9.0 19.4 31.2
Avk. eget kapital % 35.9 7.7 17.6 24.7
Soliditet % 54.2 46.0 42.4 48.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 885 2 608 2 819 2 269
Resultat/anställd (tkr) 1 098 234 548 708
Lön/anställd (tkr) 566 575 535 466

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 62 153 39 115 39 464 31 769
Arbetskraftskostnad -9 052 -8 622 -7 487 -6 520
Avskrivningar -9 072 -7 872 -8 218 -6 039
Andra rörelsekostnader -8 281 -4 212 -3 332 -1 649
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 734 1 640 2 095 5 467
Övriga rörelsekostnader -20 910 -16 532 -14 849 -13 110
Rörelseresultat 17 572 3 517 7 673 9 918
Ränteintäkter 1 18 30 49
Räntekostnader -508 -531 -610 -828
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -507 -513 -580 -779
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 17 065 3 004 7 093 9 139
Skatt -3 781 -643 -1 548 -2 012
Årets resultat 13 284 2 361 5 545 7 127
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 284 2 361 5 545 7 127
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -3 120 -895
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -880 -253
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 65 65 65 65
Maskiner och inventarier 57 543 49 377 55 015 42 063
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 57 608 49 442 55 080 42 128
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 475 475 475
Summa operativa anläggningstillgångar 57 608 49 917 55 555 42 603
Varulager 851 611 516 487
Kundfordringar 10 927 5 887 3 793 5 723
Övriga omsättningstillgångar 838 1 343 1 397 665
Summa operativa omsättningstillgångar 12 616 7 841 5 706 6 875
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 150 6 184 8 123 8 340
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 439 772
Likvida medel 4 193 3 124 2 493 8 066
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 343 9 308 11 055 17 178
Summa tillgångar 79 567 67 066 72 316 66 656

Eget kapitalEget kapital, redovisat 22 412 10 176 9 993 14 782
EK-andel av obeskattade reserver 20 680 20 679 20 680 17 559
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 43 092 30 855 30 673 32 341

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 13 953 10 399 16 535 14 168
Externa finansiella skulder, kortfristiga 7 948 7 596 11 389 9 157
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 21 901 17 995 27 924 23 325

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 833 5 833 5 833 4 953
Leverantörsskulder 3 135 2 494 994 1 489
Övriga kortfristiga skulder 5 606 9 889 6 891 4 549
Summa operativa skulder 14 574 18 216 13 718 10 991

Summa skulder och eget kapital 79 567 67 066 72 315 66 657
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 28.3 9.0 19.4 31.2
Avkastning på eget kapital % 35.9 7.7 17.6 24.7
Soliditet % 54.2 46.0 42.4 48.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 50.8 58.3 91.0 72.1
Kassalikviditet % 96.0 52.0 40.0 95.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.08 0.06 0.25
Räntetäckningsgrad % 34.59 6.66 12.63 12.04
Omsättning per anställd (tkr) 3 885 2 608 2 819 2 269
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 098 234 548 708
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566 575 535 466

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 79
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 79 12 686
Värdeförändring (%) 59.0 256 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 59.0 77 12 686
Rörelsemarginal (%) 28.3 77 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 35.9 519 12 686
Soliditet (%) 54.2 502 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 885 172 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 098 41 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566 135 12 686
Nettoomsättning (tkr) 62 153 224 12 686
Rörelseresultat (tkr) 17 572 53 12 686
Antal anställda 16 412 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bottnia Kross Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 59.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 224 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bottnia Kross Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 28.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 77 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Bottnia Kross Aktiebolag har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 412 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Bottnia Kross Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 54.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 502 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Bottnia Kross Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bror Erik Lövbrand (f. 1950) Ledamot, Verkställande direktör
Nils Per Anders Jonsson (f. 1954) Suppleant
Gösta Sverker Olsson (f. 1962) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra grus och bergkrossning, bergsprängnings- arbeten och grustransporter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 85

Bottnia Kross Aktiebolag

Org.nr: 556463-6644

Adress:

Västansjö 23

Postnummer:

905 93 Umeå

Telefon:

0940-15022

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 16
Nettooms (tkr) 62 153
Rörelseresultat (tkr) 17 572
Årets resultat (tkr) 13 284
Summa eget kapital (tkr) 43 092
Rörelsemarginal % 28.3
Avk. eget kapital % 35.9
Soliditet % 54.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 885
Resultat/anställd (tkr) 1 098
Lön/anställd (tkr) 566

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 62 153
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -9 072
Andra rörelsekostnader -8 281
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2 734
Övriga rörelsekostnader -20 910
Rörelseresultat 17 572
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -508
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -507
Res. efter finans. intkt. och kostn. 17 065
Skatt -3 781
Årets resultat 13 284
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 13 284
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 65
Maskiner och inventarier 57 543
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 57 608
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 57 608
Varulager 851
Kundfordringar 10 927
Övriga omsättningstillgångar 838
Sum. operativa oms.tillg. 12 616
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 5 150
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 193
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 9 343
Summa tillgångar 79 567


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 22 412
EK-andel av obeskattade reserver 20 680
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 43 092


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 13 953
Ext. finans. skulder, kortfrist. 7 948
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 21 901


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 833
Leverantörsskulder 3 135
Övriga kortfristiga skulder 5 606
Summa operativa skulder 14 574


Summa skulder och eget kapital 79 567
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 28.3
Avkastning på eget kapital % 35.9
Soliditet % 54.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 50.8
Kassalikviditet % 96.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % 34.59
Omsättning per anställd (tkr) 3 885
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 098
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 79
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 79
Värdeförändring (%) 256
Tillväxt i omsättning (%) 77
Rörelsemarginal (%) 77
Avkastning på eget kapital (%) 519
Soliditet (%) 502
Nettoomsättning per anställd (tkr) 172
Rörelseresultat per anställd (tkr) 41
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 135
Nettoomsättning (tkr) 224
Rörelseresultat (tkr) 53
Antal anställda 412

Analys

Omsättning

Bottnia Kross Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 59.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 224 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bottnia Kross Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 28.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 77 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

Bottnia Kross Aktiebolag har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 412 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

Bottnia Kross Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 54.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 502 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

Bottnia Kross Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bror Erik Lövbrand (f. 1950) Ledamot, Verkställande direktör
Nils Per Anders Jonsson (f. 1954) Suppleant
Gösta Sverker Olsson (f. 1962) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra grus och bergkrossning, bergsprängnings- arbeten och grustransporter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.