Navis Nord AB

Org.nr:

556435-8405

Adress:

Betongvägen 14

Postnummer:

973 45 Luleå

Telefon:

0920-222111

Moderbolag:

Antal sökningar:

66

Placering i länet:
466
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 7 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 57 198 58 491 38 069 46 099
Rörelseresultat (tkr) 1 172 1 368 548 1 620
Årets resultat (tkr) 612 761 308 1 032
Summa eget kapital (tkr) 3 401 3 044 2 023 2 112
Rörelsemarginal % 2.0 2.3 1.4 3.5
Avk. eget kapital % 26.6 40.3 19.9 80.4
Soliditet % 35.0 25.8 32.4 43.8
Omsättning/anställd (tkr) 8 171 8 356 5 438 6 586
Resultat/anställd (tkr) 167 195 78 231
Lön/anställd (tkr) 0 512 402 405

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 57 198 58 491 38 069 46 099
Arbetskraftskostnad 0 -3 582 -2 815 -2 833
Avskrivningar -58 -77 -16 -18
Andra rörelsekostnader -52 829 -51 282 -32 513 -39 604
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 360 969 61 754
Övriga rörelsekostnader -3 499 -3 151 -2 238 -2 778
Rörelseresultat 1 172 1 368 548 1 620
Ränteintäkter 1 1 1 1
Räntekostnader -64 -54 -16 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -63 -53 -15 -17
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 109 1 315 533 1 603
Skatt -251 -293 -121 -357
Årets resultat 858 1 022 412 1 246
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 858 1 022 412 1 246
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -246 -260 -103 -214
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -69 -73 -29 -60
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 227 355 60 106
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 227 355 60 106
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 227 355 60 106
Varulager 7 792 7 222 4 294 3 150
Kundfordringar 999 540 321 1 099
Övriga omsättningstillgångar 555 1 110 1 306 405
Summa operativa omsättningstillgångar 9 346 8 872 5 921 4 654
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 148 2 558 266 65
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 148 2 558 266 65
Summa tillgångar 9 721 11 785 6 247 4 825

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 256 2 145 1 384 1 575
EK-andel av obeskattade reserver 1 145 899 639 537
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 401 3 044 2 023 2 112

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 101 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 101 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 323 253 180 151
Leverantörsskulder 3 873 7 917 3 394 1 562
Övriga kortfristiga skulder 1 022 571 651 999
Summa operativa skulder 5 218 8 741 4 225 2 712

Summa skulder och eget kapital 9 720 11 785 6 248 4 824
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 2.0 2.3 1.4 3.5
Avkastning på eget kapital % 26.6 40.3 19.9 80.4
Soliditet % 35.0 25.8 32.4 43.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 32.4 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 28.0 50.0 47.0 61.0
Likviditetsberedskap % 0 0.04 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 18.33 25.35 34.31 90.06
Omsättning per anställd (tkr) 8 171 8 356 5 438 6 586
Rörelseresultat per anställd (tkr) 167 195 78 231
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 512 402 405

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 466
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 466 10 973
Värdeförändring (%) -1.0 988 10 973
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 1 148 10 973
Rörelsemarginal (%) 2.0 1 168 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 26.6 591 10 973
Soliditet (%) 35.0 1 019 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 171 35 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 167 459 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 695 10 973
Nettoomsättning (tkr) 57 198 213 10 973
Rörelseresultat (tkr) 1 172 565 10 973
Antal anställda 7 920 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Navis Nord AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 213 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Navis Nord AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 168 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Navis Nord AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 920 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Navis Nord AB har under det senaste året en soliditet på 35.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 019 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Navis Nord AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bill Ronny Rönnberg (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Mats Anders Törnqvist (f. 1974) Ledamot
Viola Anna-Lisa Rönnberg (f. 1950) Suppleant
Johan Håkan Karlsson (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva detalj- och partihandel med båtar, båtmotorer och snöskotrar med reservdelar och tillbehör. Bolaget ska även utföra service och reparationer avseende dessa produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 66

Navis Nord AB

Org.nr: 556435-8405

Adress:

Betongvägen 14

Postnummer:

973 45 Luleå

Telefon:

0920-222111

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 57 198
Rörelseresultat (tkr) 1 172
Årets resultat (tkr) 858
Summa eget kapital (tkr) 3 401
Rörelsemarginal % 2.0
Avk. eget kapital % 26.6
Soliditet % 35.0
Omsättning/anställd (tkr) 8 171
Resultat/anställd (tkr) 167
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 57 198
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -58
Andra rörelsekostnader -52 829
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 360
Övriga rörelsekostnader -3 499
Rörelseresultat 1 172
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -64
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -63
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 109
Skatt -251
Årets resultat 858
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 858
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -246
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -69
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 227
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 227
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 227
Varulager 7 792
Kundfordringar 999
Övriga omsättningstillgångar 555
Sum. operativa oms.tillg. 9 346
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 148
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 148
Summa tillgångar 9 721


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 256
EK-andel av obeskattade reserver 1 145
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 401


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 1 101
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 1 101


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 323
Leverantörsskulder 3 873
Övriga kortfristiga skulder 1 022
Summa operativa skulder 5 218


Summa skulder och eget kapital 9 720
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 2.0
Avkastning på eget kapital % 26.6
Soliditet % 35.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 32.4
Kassalikviditet % 28.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 18.33
Omsättning per anställd (tkr) 8 171
Rörelseresultat per anställd (tkr) 167
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 466
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 466
Värdeförändring (%) 988
Tillväxt i omsättning (%) 1 148
Rörelsemarginal (%) 1 168
Avkastning på eget kapital (%) 591
Soliditet (%) 1 019
Nettoomsättning per anställd (tkr) 35
Rörelseresultat per anställd (tkr) 459
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 695
Nettoomsättning (tkr) 213
Rörelseresultat (tkr) 565
Antal anställda 920

Analys

Omsättning

Navis Nord AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 213 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Navis Nord AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 168 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Navis Nord AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 920 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Navis Nord AB har under det senaste året en soliditet på 35.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 019 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Navis Nord AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bill Ronny Rönnberg (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Mats Anders Törnqvist (f. 1974) Ledamot
Viola Anna-Lisa Rönnberg (f. 1950) Suppleant
Johan Håkan Karlsson (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva detalj- och partihandel med båtar, båtmotorer och snöskotrar med reservdelar och tillbehör. Bolaget ska även utföra service och reparationer avseende dessa produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.