Boden Taxi Aktiebolag

Org.nr:

556364-2023

Adress:

Nordkalottsvägen 4B

Postnummer:

972 54 Luleå

Telefon:

0921-15051
Antal sökningar:

230

Placering i länet:
3
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 13 15 15 15
Nettoomsättning (tkr) 14 561 914 13 260 10 653 9 732
Rörelseresultat (tkr) 2 121 719 408 964 37
Årets resultat (tkr) 1 871 808 -20 932 -326
Summa eget kapital (tkr) 4 399 508 2 356 2 240 1 309
Rörelsemarginal % 14.6 3.1 9.0 0.4
Avk. eget kapital % 92.9 5.0 52.5 -22.2
Soliditet % 36.4 22.7 21.5 13.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 120 147 884 710 649
Resultat/anställd (tkr) 163 209 27 64 2
Lön/anställd (tkr) 0 0 269 279

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 561 914 13 260 10 653 9 732
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 033 -4 190
Avskrivningar -666 852 -1 006 -445 -293
Andra rörelsekostnader -4 104 916 -3 842 -14 -22
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 368 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -7 682 795 -8 004 -5 197 -5 190
Rörelseresultat 2 121 719 408 964 37
Ränteintäkter 5 0 1 2
Räntekostnader -105 062 -162 -247 -62
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 473 000 -71 325 -304
Finansnetto 367 943 -233 79 -364
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 489 662 175 1 043 -327
Skatt -445 738 -59 -111 0
Årets resultat 2 043 924 116 932 -327
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 043 924 116 932 -327
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -172 116 -136 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -48 546 -38 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 1 0 467 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 0 467 0
Byggnader och mark 1 890 873 1 958 2 025 2 092
Maskiner och inventarier 1 931 698 2 136 2 258 1 773
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 822 571 4 094 4 283 3 865
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 294 375
Summa operativa anläggningstillgångar 3 822 572 4 094 5 044 4 240
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 697 161 325 650 1 212
Övriga omsättningstillgångar 789 185 1 046 1 392 1 258
Summa operativa omsättningstillgångar 3 486 346 1 371 2 042 2 470
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 382 900 383 383 383
Likvida medel 4 387 149 4 510 2 968 2 510
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 770 049 4 893 3 351 2 893
Summa tillgångar 12 078 967 10 358 10 437 9 603

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 091 505 2 220 2 240 1 309
EK-andel av obeskattade reserver 308 003 136 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 399 508 2 356 2 240 1 309

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 2 008 048 2 277 2 092 1 772
Externa finansiella skulder, kortfristiga 697 468 781 756 321
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 99 99
Summa finansiella skulder 2 705 516 3 058 2 947 2 192

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 86 873 338 300 300
Leverantörsskulder 3 588 364 3 746 3 939 4 725
Övriga kortfristiga skulder 1 298 706 860 1 011 1 077
Summa operativa skulder 4 973 943 4 944 5 250 6 102

Summa skulder och eget kapital 12 078 967 10 358 10 437 9 603
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 14.6 3.1 9.0 0.4
Avkastning på eget kapital % 92.9 5.0 52.5 -22.2
Soliditet % 36.4 22.7 21.5 13.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 61.5 129.8 131.6 167.5
Kassalikviditet % 141.0 109.0 86.0 80.0
Likviditetsberedskap % 0.3 0.34 0.28 0.26
Räntetäckningsgrad % 24.7 2.08 5.22 -4.27
Omsättning per anställd (tkr) 1 120 147 884 710 649
Rörelseresultat per anställd (tkr) 163 209 27 64 2
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 269 279

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 3
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 10 973
Värdeförändring (%) 281 549.0 1 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 109 718.0 1 10 973
Rörelsemarginal (%) 14.6 260 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 92.9 68 10 973
Soliditet (%) 36.4 985 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 120 147 1 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 163 209 1 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 580 10 973
Nettoomsättning (tkr) 14 561 914 2 10 973
Rörelseresultat (tkr) 2 121 719 2 10 973
Antal anställda 13 494 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Boden Taxi Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 109 718.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 2 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Boden Taxi Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 14.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den 260 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Boden Taxi Aktiebolag har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 255.5. Företaget är under jämförelseåret den 494 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Boden Taxi Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 36.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 27%. Företaget är under jämförelseåret det 985 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Boden Taxi Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att teckna avtal om och bedriva taxitransporter vad avser person-, bud- och godsbefordran jämte därmed sammanhängande verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 230

Boden Taxi Aktiebolag

Org.nr: 556364-2023

Adress:

Nordkalottsvägen 4B

Postnummer:

972 54 Luleå

Telefon:

0921-15051

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 13
Nettooms (tkr) 14 561 914
Rörelseresultat (tkr) 2 121 719
Årets resultat (tkr) 2 043 924
Summa eget kapital (tkr) 4 399 508
Rörelsemarginal % 14.6
Avk. eget kapital % 92.9
Soliditet % 36.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 120 147
Resultat/anställd (tkr) 163 209
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 14 561 914
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -666 852
Andra rörelsekostnader -4 104 916
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 14 368
Övriga rörelsekostnader -7 682 795
Rörelseresultat 2 121 719
Ränteintäkter 5
Räntekostnader -105 062
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 473 000
Finansnetto 367 943
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 489 662
Skatt -445 738
Årets resultat 2 043 924
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 043 924
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -172 116
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -48 546
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 1
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 1
Byggnader och mark 1 890 873
Maskiner och inventarier 1 931 698
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 822 571
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 822 572
Varulager 0
Kundfordringar 2 697 161
Övriga omsättningstillgångar 789 185
Sum. operativa oms.tillg. 3 486 346
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 382 900
Likvida medel 4 387 149
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 770 049
Summa tillgångar 12 078 967


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 091 505
EK-andel av obeskattade reserver 308 003
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 399 508


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 008 048
Ext. finans. skulder, kortfrist. 697 468
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 2 705 516


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 86 873
Leverantörsskulder 3 588 364
Övriga kortfristiga skulder 1 298 706
Summa operativa skulder 4 973 943


Summa skulder och eget kapital 12 078 967
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 14.6
Avkastning på eget kapital % 92.9
Soliditet % 36.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 61.5
Kassalikviditet % 141.0
Likviditetsberedskap % 0.3
Räntetäckningsgrad % 24.7
Omsättning per anställd (tkr) 1 120 147
Rörelseresultat per anställd (tkr) 163 209
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 3
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 3
Värdeförändring (%) 1
Tillväxt i omsättning (%) 1
Rörelsemarginal (%) 260
Avkastning på eget kapital (%) 68
Soliditet (%) 985
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 580
Nettoomsättning (tkr) 2
Rörelseresultat (tkr) 2
Antal anställda 494

Analys

Omsättning

Boden Taxi Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 109 718.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 2 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Boden Taxi Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 14.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den 260 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Boden Taxi Aktiebolag har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 255.5. Företaget är under jämförelseåret den 494 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Boden Taxi Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 36.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 27%. Företaget är under jämförelseåret det 985 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Boden Taxi Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att teckna avtal om och bedriva taxitransporter vad avser person-, bud- och godsbefordran jämte därmed sammanhängande verksamhet.