Scorett Footwear AB

Org.nr:

556350-7747

Adress:

Härdgatan 22

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

010-4980000
Antal sökningar:

478

Placering i länet:
60
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 324 346 364 374
Nettoomsättning (tkr) 669 464 673 830 660 619 678 978
Rörelseresultat (tkr) 24 530 22 357 17 094 22 431
Årets resultat (tkr) 12 537 17 978 9 260 11 412
Summa eget kapital (tkr) 141 239 124 989 110 599 100 106
Rörelsemarginal % 3.7 3.3 2.6 3.3
Avk. eget kapital % 13.2 13.5 10.0 14.7
Soliditet % 44.9 40.4 34.9 27.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 066 1 947 1 815 1 815
Resultat/anställd (tkr) 76 65 47 60
Lön/anställd (tkr) 507 492 442 409

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 669 464 673 830 660 619 678 978
Arbetskraftskostnad -164 378 -170 114 -161 023 -153 060
Avskrivningar -16 554 -17 199 -18 875 -17 003
Andra rörelsekostnader -309 625 -310 221 -312 603 -326 296
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 442 2 265 3 822 2 733
Övriga rörelsekostnader -155 819 -156 204 -154 846 -162 921
Rörelseresultat 24 530 22 357 17 094 22 431
Ränteintäkter 39 42 79 56
Räntekostnader -2 060 -2 135 -3 286 -4 555
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 021 -2 093 -3 207 -4 499
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 22 509 20 264 13 887 17 932
Skatt -4 886 -4 349 -3 320 -4 210
Årets resultat 17 623 15 915 10 567 13 722
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 17 623 15 915 10 567 13 722
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 712 3 588 -1 232 -2 310
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 047 1 012 -348 -651
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 3 427 3 949 4 514 4 816
Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 918 9 359 11 905 15 332
Summa immateriella anläggningstillgångar 12 345 13 308 16 419 20 148
Byggnader och mark 0 0 0 9 383
Maskiner och inventarier 17 023 19 123 23 374 26 980
Övriga materiella anläggningstillgångar 16 878 20 167 25 159 26 113
Summa materiella anläggningstillgångar 33 901 39 290 48 533 62 476
Andelar i koncern- och intresseföretag 201 151 100 100
Summa operativa anläggningstillgångar 46 447 52 749 65 052 82 724
Varulager 207 037 209 624 219 779 236 981
Kundfordringar 3 598 2 868 2 473 3 878
Övriga omsättningstillgångar 26 149 25 064 25 583 36 601
Summa operativa omsättningstillgångar 236 784 237 556 247 835 277 460
Fordringar på koncern- och intresseföretag 29 581 15 851 1 759 0
Övriga externa finansiella tillgångar 203 203 953 953
Likvida medel 1 530 2 678 1 262 1 473
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 31 314 18 732 3 974 2 426
Summa tillgångar 314 545 309 037 316 861 362 610

Eget kapitalEget kapital, redovisat 111 200 98 663 80 685 71 425
EK-andel av obeskattade reserver 30 039 26 326 29 914 28 681
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 141 239 124 989 110 599 100 106

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 26 000 50 000 24 492 35 567
Externa finansiella skulder, kortfristiga 28 582 27 878 73 457 81 098
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 54 582 77 878 97 949 116 665

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 8 472 7 425 8 437 29 397
Leverantörsskulder 50 633 46 588 46 516 63 932
Övriga kortfristiga skulder 59 619 52 157 53 360 52 510
Summa operativa skulder 118 724 106 170 108 313 145 839

Summa skulder och eget kapital 314 545 309 037 316 861 362 610
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.7 3.3 2.6 3.3
Avkastning på eget kapital % 13.2 13.5 10.0 14.7
Soliditet % 44.9 40.4 34.9 27.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 38.6 62.3 88.6 116.5
Kassalikviditet % 23.0 24.0 17.0 21.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 11.93 10.49 5.23 4.94
Omsättning per anställd (tkr) 2 066 1 947 1 815 1 815
Rörelseresultat per anställd (tkr) 76 65 47 60
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 507 492 442 409

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 60
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 60 18 490
Värdeförändring (%) 14.0 976 18 490
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 1 657 18 490
Rörelsemarginal (%) 3.7 1 511 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 13.2 1 573 18 490
Soliditet (%) 44.9 1 042 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 066 865 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 76 1 386 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 507 258 18 490
Nettoomsättning (tkr) 669 464 25 18 490
Rörelseresultat (tkr) 24 530 66 18 490
Antal anställda 324 11 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Scorett Footwear AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 25 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scorett Footwear AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 511 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Scorett Footwear AB har under det senaste året 324 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 11 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Scorett Footwear AB har under det senaste året en soliditet på 44.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 042 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Scorett Footwear AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med skor och andra inom branschen förekommande artiklar, marknadsföringsåtgärder inom skobranschen, allt huvudsakligen till detaljister. Försäljning av väskor ochandra skinn och konstläderartiklar, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 478

Scorett Footwear AB

Org.nr: 556350-7747

Adress:

Härdgatan 22

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

010-4980000

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 324
Nettooms (tkr) 669 464
Rörelseresultat (tkr) 24 530
Årets resultat (tkr) 17 623
Summa eget kapital (tkr) 141 239
Rörelsemarginal % 3.7
Avk. eget kapital % 13.2
Soliditet % 44.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 066
Resultat/anställd (tkr) 76
Lön/anställd (tkr) 507

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 669 464
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -16 554
Andra rörelsekostnader -309 625
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 442
Övriga rörelsekostnader -155 819
Rörelseresultat 24 530
Ränteintäkter 39
Räntekostnader -2 060
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -2 021
Res. efter finans. intkt. och kostn. 22 509
Skatt -4 886
Årets resultat 17 623
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 17 623
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -3 712
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 047
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 3 427
Övr. immateriella anläggningstillg. 8 918
Sum. immater. anlägg.tillg. 12 345
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 17 023
Övr. materiella anläggningstillg. 16 878
Sum. mater. anlägg.tillg. 33 901
And. i koncern- & intressefrtg. 201
Sum. oper. anlägg.tillg. 46 447
Varulager 207 037
Kundfordringar 3 598
Övriga omsättningstillgångar 26 149
Sum. operativa oms.tillg. 236 784
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 29 581
Övriga externa finansiella tillgångar 203
Likvida medel 1 530
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 31 314
Summa tillgångar 314 545


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 111 200
EK-andel av obeskattade reserver 30 039
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 141 239


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 26 000
Ext. finans. skulder, kortfrist. 28 582
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 54 582


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 8 472
Leverantörsskulder 50 633
Övriga kortfristiga skulder 59 619
Summa operativa skulder 118 724


Summa skulder och eget kapital 314 545
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 3.7
Avkastning på eget kapital % 13.2
Soliditet % 44.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 38.6
Kassalikviditet % 23.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 11.93
Omsättning per anställd (tkr) 2 066
Rörelseresultat per anställd (tkr) 76
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 507

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 60
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 60
Värdeförändring (%) 976
Tillväxt i omsättning (%) 1 657
Rörelsemarginal (%) 1 511
Avkastning på eget kapital (%) 1 573
Soliditet (%) 1 042
Nettoomsättning per anställd (tkr) 865
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 386
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 258
Nettoomsättning (tkr) 25
Rörelseresultat (tkr) 66
Antal anställda 11

Analys

Omsättning

Scorett Footwear AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 25 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scorett Footwear AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 511 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Scorett Footwear AB har under det senaste året 324 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 11 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Scorett Footwear AB har under det senaste året en soliditet på 44.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 042 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Scorett Footwear AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med skor och andra inom branschen förekommande artiklar, marknadsföringsåtgärder inom skobranschen, allt huvudsakligen till detaljister. Försäljning av väskor ochandra skinn och konstläderartiklar, samt därmed förenlig verksamhet.