Bilhallen i Piteå Aktiebolag

Org.nr:

556346-8692

Adress:

Fläktgatan 18

Postnummer:

941 47 Piteå

Telefon:

0911-60014

Moderbolag:

Antal sökningar:

53

Placering i länet:
459
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 10 9 9 8
Nettoomsättning (tkr) 45 768 52 781 45 853 43 930
Rörelseresultat (tkr) 336 1 813 1 234 2 054
Årets resultat (tkr) 453 1 016 632 1 228
Summa eget kapital (tkr) 7 913 7 762 6 773 6 340
Rörelsemarginal % 0.7 3.4 2.7 4.7
Avk. eget kapital % 1.9 17.7 12.7 25.0
Soliditet % 51.7 49.1 52.5 43.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 577 5 865 5 095 5 491
Resultat/anställd (tkr) 34 201 137 257
Lön/anställd (tkr) 0 459 447 443

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 45 768 52 781 45 853 43 930
Arbetskraftskostnad 0 -4 135 -4 019 -3 544
Avskrivningar -195 -186 -120 -59
Andra rörelsekostnader -42 306 -45 311 -38 636 -36 852
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 689 945 488 648
Övriga rörelsekostnader -3 620 -2 281 -2 332 -2 069
Rörelseresultat 336 1 813 1 234 2 054
Ränteintäkter 1 0 2 2
Räntekostnader -138 -151 -150 -173
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -137 -151 -148 -171
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 199 1 662 1 086 1 883
Skatt -47 -372 -252 -430
Årets resultat 152 1 290 834 1 453
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 152 1 290 834 1 453
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 301 -275 -201 -225
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 85 -77 -57 -64
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 351 418 479 164
Övriga materiella anläggningstillgångar 356 407 458 509
Summa materiella anläggningstillgångar 707 825 937 673
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 707 825 937 673
Varulager 8 465 9 519 7 974 8 368
Kundfordringar 731 308 1 996 3 529
Övriga omsättningstillgångar 441 473 510 439
Summa operativa omsättningstillgångar 9 637 10 300 10 480 12 336
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 350 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 584 1 227 1 467 1 707
Likvida medel 3 041 3 456 11 11
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 975 4 683 1 478 1 718
Summa tillgångar 15 319 15 808 12 895 14 727

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 302 5 849 5 134 4 903
EK-andel av obeskattade reserver 1 611 1 913 1 639 1 437
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 913 7 762 6 773 6 340

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 18 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 2 496
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 210 210 210
Summa finansiella skulder 0 210 228 2 706

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 455 539 462 405
Leverantörsskulder 5 920 6 291 4 610 3 760
Övriga kortfristiga skulder 1 030 1 007 821 1 515
Summa operativa skulder 7 405 7 837 5 893 5 680

Summa skulder och eget kapital 15 318 15 809 12 894 14 726
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 0.7 3.4 2.7 4.7
Avkastning på eget kapital % 1.9 17.7 12.7 25.0
Soliditet % 51.7 49.1 52.5 43.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 2.7 3.4 42.7
Kassalikviditet % 61.0 56.0 45.0 50.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.07 0 0
Räntetäckningsgrad % 2.44 12.01 8.24 11.88
Omsättning per anställd (tkr) 4 577 5 865 5 095 5 491
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 201 137 257
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 459 447 443

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 459
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 459 10 973
Värdeförändring (%) -5.0 1 066 10 973
Tillväxt i omsättning (%) -13.0 1 504 10 973
Rörelsemarginal (%) 0.7 1 345 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 1.9 1 324 10 973
Soliditet (%) 51.7 564 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 577 110 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 1 119 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 551 10 973
Nettoomsättning (tkr) 45 768 269 10 973
Rörelseresultat (tkr) 336 1 034 10 973
Antal anställda 10 667 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 269 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 345 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 667 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 51.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 564 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av nya och begagnade bilar, båtar och reservdelar. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 53

Bilhallen i Piteå Aktiebolag

Org.nr: 556346-8692

Adress:

Fläktgatan 18

Postnummer:

941 47 Piteå

Telefon:

0911-60014

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 45 768
Rörelseresultat (tkr) 336
Årets resultat (tkr) 152
Summa eget kapital (tkr) 7 913
Rörelsemarginal % 0.7
Avk. eget kapital % 1.9
Soliditet % 51.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 577
Resultat/anställd (tkr) 34
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 45 768
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -195
Andra rörelsekostnader -42 306
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 689
Övriga rörelsekostnader -3 620
Rörelseresultat 336
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -138
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -137
Res. efter finans. intkt. och kostn. 199
Skatt -47
Årets resultat 152
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 152
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 301
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 85
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 351
Övr. materiella anläggningstillg. 356
Sum. mater. anlägg.tillg. 707
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 707
Varulager 8 465
Kundfordringar 731
Övriga omsättningstillgångar 441
Sum. operativa oms.tillg. 9 637
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 350
Övriga externa finansiella tillgångar 584
Likvida medel 3 041
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 975
Summa tillgångar 15 319


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 302
EK-andel av obeskattade reserver 1 611
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 7 913


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 455
Leverantörsskulder 5 920
Övriga kortfristiga skulder 1 030
Summa operativa skulder 7 405


Summa skulder och eget kapital 15 318
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 0.7
Avkastning på eget kapital % 1.9
Soliditet % 51.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 61.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % 2.44
Omsättning per anställd (tkr) 4 577
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 459
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 459
Värdeförändring (%) 1 066
Tillväxt i omsättning (%) 1 504
Rörelsemarginal (%) 1 345
Avkastning på eget kapital (%) 1 324
Soliditet (%) 564
Nettoomsättning per anställd (tkr) 110
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 119
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 551
Nettoomsättning (tkr) 269
Rörelseresultat (tkr) 1 034
Antal anställda 667

Analys

Omsättning

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 269 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 345 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 667 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 51.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 564 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av nya och begagnade bilar, båtar och reservdelar. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.