ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag

Org.nr:

556345-0146

Adress:

Tryckarevägen 10 B

Postnummer:

434 37 Kungsbacka

Telefon:

Moderbolag:

Antal sökningar:

641

Placering i länet:
171
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 7 6 6
Nettoomsättning (tkr) 136 401 59 837 38 543 81 267
Rörelseresultat (tkr) 13 398 15 771 4 026 16 654
Årets resultat (tkr) 7 761 10 545 138 5 282
Summa eget kapital (tkr) 12 554 11 058 713 6 175
Rörelsemarginal % 9.8 26.4 10.4 20.5
Avk. eget kapital % 87.2 211.3 80.3 177.3
Soliditet % 13.9 44.3 3.4 17.9
Omsättning/anställd (tkr) 22 734 8 548 6 424 13 545
Resultat/anställd (tkr) 2 233 2 253 671 2 776
Lön/anställd (tkr) 0 0 605 646

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 136 401 59 837 38 543 81 267
Arbetskraftskostnad 0 0 -3 627 -3 877
Avskrivningar -228 -228 -228 -635
Andra rörelsekostnader -92 945 -38 865 -26 653 -58 593
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 245
Övriga rörelseintäkter 25 0 354 1 955
Övriga rörelsekostnader -29 855 -4 973 -4 363 -3 708
Rörelseresultat 13 398 15 771 4 026 16 654
Ränteintäkter 0 4 7 0
Räntekostnader -192 -343 -487 -617
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -937
Finansnetto -192 -339 -480 -1 554
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 13 206 15 432 3 546 15 100
Skatt -2 910 -2 993 -779 -1 742
Årets resultat 10 296 12 439 2 767 13 358
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 10 296 12 439 2 767 13 358
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 535 0 -2 629 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -715 0 -741 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 592 2 810 3 028 3 246
Maskiner och inventarier 0 10 20 30
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 592 2 820 3 048 3 276
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 592 2 820 3 048 3 276
Varulager 3 433 3 482 1 587 2 901
Kundfordringar 76 435 7 434 6 753 25 567
Övriga omsättningstillgångar 3 008 687 1 825 1 288
Summa operativa omsättningstillgångar 82 876 11 603 10 165 29 756
Fordringar på koncern- och intresseföretag 13 7 964 1 504 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 549 2 575 6 001 1 546
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 562 10 539 7 505 1 546
Summa tillgångar 90 030 24 962 20 718 34 578

Eget kapitalEget kapital, redovisat 10 019 11 058 713 6 175
EK-andel av obeskattade reserver 2 535 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 554 11 058 713 6 175

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 6 287 6 772 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 486 486 12 000 12 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 3 387 2 893
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 13 617 0 0 0
Summa finansiella skulder 20 390 7 258 15 387 14 893

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 737 17 0 0
Leverantörsskulder 47 174 3 651 2 752 10 008
Övriga kortfristiga skulder 9 175 2 978 1 865 3 502
Summa operativa skulder 57 086 6 646 4 617 13 510

Summa skulder och eget kapital 90 030 24 962 20 717 34 578
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.8 26.4 10.4 20.5
Avkastning på eget kapital % 87.2 211.3 80.3 177.3
Soliditet % 13.9 44.3 3.4 17.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 162.4 65.6 2 158.1 241.2
Kassalikviditet % 119.0 150.0 88.0 111.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.04 0.16 0.02
Räntetäckningsgrad % 69.78 45.99 8.28 25.47
Omsättning per anställd (tkr) 22 734 8 548 6 424 13 545
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 233 2 253 671 2 776
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 605 646

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 171
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 171 18 490
Värdeförändring (%) 14.0 974 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 128.0 27 18 490
Rörelsemarginal (%) 9.8 720 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 87.2 198 18 490
Soliditet (%) 13.9 2 201 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 22 734 16 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 233 27 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 808 18 490
Nettoomsättning (tkr) 136 401 146 18 490
Rörelseresultat (tkr) 13 398 124 18 490
Antal anställda 6 1 412 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 128.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 146 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 720 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 1 412 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 2 201 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Alexander Roy Elfsten (f. 1984) Suppleant
Magnus Fjellman (f. 1978) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med säkerhetsartiklar samt förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 641

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag

Org.nr: 556345-0146

Adress:

Tryckarevägen 10 B

Postnummer:

434 37 Kungsbacka

Telefon:

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 136 401
Rörelseresultat (tkr) 13 398
Årets resultat (tkr) 10 296
Summa eget kapital (tkr) 12 554
Rörelsemarginal % 9.8
Avk. eget kapital % 87.2
Soliditet % 13.9
Omsättning/anställd (tkr) 22 734
Resultat/anställd (tkr) 2 233
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 136 401
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -228
Andra rörelsekostnader -92 945
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 25
Övriga rörelsekostnader -29 855
Rörelseresultat 13 398
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -192
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -192
Res. efter finans. intkt. och kostn. 13 206
Skatt -2 910
Årets resultat 10 296
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 10 296
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -2 535
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -715
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 2 592
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 592
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 592
Varulager 3 433
Kundfordringar 76 435
Övriga omsättningstillgångar 3 008
Sum. operativa oms.tillg. 82 876
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 13
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 549
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 562
Summa tillgångar 90 030


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 10 019
EK-andel av obeskattade reserver 2 535
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 12 554


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 6 287
Ext. finans. skulder, kortfrist. 486
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 13 617
Summa finansiella skulder 20 390


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 737
Leverantörsskulder 47 174
Övriga kortfristiga skulder 9 175
Summa operativa skulder 57 086


Summa skulder och eget kapital 90 030
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 9.8
Avkastning på eget kapital % 87.2
Soliditet % 13.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 162.4
Kassalikviditet % 119.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 69.78
Omsättning per anställd (tkr) 22 734
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 233
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 171
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 171
Värdeförändring (%) 974
Tillväxt i omsättning (%) 27
Rörelsemarginal (%) 720
Avkastning på eget kapital (%) 198
Soliditet (%) 2 201
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16
Rörelseresultat per anställd (tkr) 27
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 808
Nettoomsättning (tkr) 146
Rörelseresultat (tkr) 124
Antal anställda 1 412

Analys

Omsättning

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 128.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 146 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 720 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 1 412 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 2 201 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Alexander Roy Elfsten (f. 1984) Suppleant
Magnus Fjellman (f. 1978) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med säkerhetsartiklar samt förenlig verksamhet.