Hilding Burman Aktiebolag

Org.nr:

556320-1440

Adress:

Gransele 294

Postnummer:

938 94 Arjeplog

Telefon:

0960-659042
Antal sökningar:

171

Placering i länet:
664
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 15 413 13 525 10 473 10 655
Rörelseresultat (tkr) 1 203 209 -112 255
Årets resultat (tkr) 886 181 104 663
Summa eget kapital (tkr) 7 018 6 176 6 248 6 699
Rörelsemarginal % 7.8 1.5 -1.1 2.4
Avk. eget kapital % 15.8 2.0 -3.9 5.7
Soliditet % 83.6 85.1 88.9 88.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 138 4 508 3 491 3 552
Resultat/anställd (tkr) 401 70 -37 85
Lön/anställd (tkr) 0 321 385 324

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 15 413 13 525 10 473 10 655
Arbetskraftskostnad 0 -962 -1 156 -972
Avskrivningar -294 -259 -352 -292
Andra rörelsekostnader -1 270 -201 -177 -155
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 5 27 85
Övriga rörelsekostnader -12 646 -11 899 -8 927 -9 066
Rörelseresultat 1 203 209 -112 255
Ränteintäkter 113 0 0 48
Räntekostnader -19 -23 -152 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 27 0 0 165
Finansnetto 121 -23 -152 200
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 324 186 -264 455
Skatt -282 -59 14 -79
Årets resultat 1 042 127 -250 376
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 042 127 -250 376
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -156 54 354 288
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -44 15 100 81
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 304 1 598 1 429 623
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 304 1 598 1 429 623
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 304 1 598 1 429 623
Varulager 90 90 150 200
Kundfordringar 319 0 108 350
Övriga omsättningstillgångar 3 163 3 735 1 537 3 134
Summa operativa omsättningstillgångar 3 572 3 825 1 795 3 684
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 515 1 831 3 801 3 278
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 515 1 831 3 801 3 278
Summa tillgångar 8 391 7 254 7 025 7 585

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 818 5 132 5 151 5 247
EK-andel av obeskattade reserver 1 200 1 044 1 097 1 452
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 018 6 176 6 248 6 699

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 338 294 310 523
Leverantörsskulder 29 29 55 60
Övriga kortfristiga skulder 1 006 755 412 303
Summa operativa skulder 1 373 1 078 777 886

Summa skulder och eget kapital 8 391 7 254 7 025 7 585
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 7.8 1.5 -1.1 2.4
Avkastning på eget kapital % 15.8 2.0 -3.9 5.7
Soliditet % 83.6 85.1 88.9 88.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 676.0 710.0 1 166.0 1 863.0
Likviditetsberedskap % 0.23 0.14 0.36 0.31
Räntetäckningsgrad % 70.68 9.09 -0.74 36
Omsättning per anställd (tkr) 5 138 4 508 3 491 3 552
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 70 -37 85
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 321 385 324

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 664
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 664 10 973
Värdeförändring (%) 22.0 478 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 455 10 973
Rörelsemarginal (%) 7.8 584 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 15.8 849 10 973
Soliditet (%) 83.6 55 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 138 87 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 147 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 519 10 973
Nettoomsättning (tkr) 15 413 696 10 973
Rörelseresultat (tkr) 1 203 554 10 973
Antal anställda 3 1 586 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hilding Burman Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 696 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hilding Burman Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 584 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Hilding Burman Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 1 586 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Hilding Burman Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 83.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 55 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Hilding Burman Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skogsentreprenader och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 171

Hilding Burman Aktiebolag

Org.nr: 556320-1440

Adress:

Gransele 294

Postnummer:

938 94 Arjeplog

Telefon:

0960-659042

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 15 413
Rörelseresultat (tkr) 1 203
Årets resultat (tkr) 1 042
Summa eget kapital (tkr) 7 018
Rörelsemarginal % 7.8
Avk. eget kapital % 15.8
Soliditet % 83.6
Omsättning/anställd (tkr) 5 138
Resultat/anställd (tkr) 401
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 15 413
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -294
Andra rörelsekostnader -1 270
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -12 646
Rörelseresultat 1 203
Ränteintäkter 113
Räntekostnader -19
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 27
Finansnetto 121
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 324
Skatt -282
Årets resultat 1 042
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 042
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -156
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -44
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 304
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 304
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 304
Varulager 90
Kundfordringar 319
Övriga omsättningstillgångar 3 163
Sum. operativa oms.tillg. 3 572
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 515
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 515
Summa tillgångar 8 391


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 818
EK-andel av obeskattade reserver 1 200
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 7 018


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 338
Leverantörsskulder 29
Övriga kortfristiga skulder 1 006
Summa operativa skulder 1 373


Summa skulder och eget kapital 8 391
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 7.8
Avkastning på eget kapital % 15.8
Soliditet % 83.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 676.0
Likviditetsberedskap % 0.23
Räntetäckningsgrad % 70.68
Omsättning per anställd (tkr) 5 138
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 664
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 664
Värdeförändring (%) 478
Tillväxt i omsättning (%) 455
Rörelsemarginal (%) 584
Avkastning på eget kapital (%) 849
Soliditet (%) 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) 87
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 519
Nettoomsättning (tkr) 696
Rörelseresultat (tkr) 554
Antal anställda 1 586

Analys

Omsättning

Hilding Burman Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 696 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hilding Burman Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 584 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Hilding Burman Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 1 586 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Hilding Burman Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 83.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 55 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Hilding Burman Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skogsentreprenader och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.