Jutos Timber AB

Org.nr:

556287-7950

Adress:

Teurajärvi 6

Postnummer:

980 60 Korpilombolo

Telefon:

0977-31000
Antal sökningar:

153

Placering i länet:
108
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 19 17 16 14
Nettoomsättning (tkr) 115 305 105 185 104 724 88 702
Rörelseresultat (tkr) 5 469 1 087 8 109 11 065
Årets resultat (tkr) 3 583 179 3 510 5 139
Summa eget kapital (tkr) 30 437 26 525 25 999 20 084
Rörelsemarginal % 4.7 1.0 7.7 12.5
Avk. eget kapital % 13.7 2.0 25.7 49.5
Soliditet % 54.9 46.9 48.8 41.7
Omsättning/anställd (tkr) 6 069 6 187 6 545 6 336
Resultat/anställd (tkr) 288 64 507 790
Lön/anställd (tkr) 549 527 529 627

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 115 305 105 185 104 724 88 702
Arbetskraftskostnad -10 434 -8 957 -8 460 -8 773
Avskrivningar -3 395 -3 024 -2 827 -2 505
Andra rörelsekostnader -86 830 -89 093 -82 501 -55 310
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 956 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -15 133 -3 024 -2 827 -11 049
Rörelseresultat 5 469 1 087 8 109 11 065
Ränteintäkter 10 15 13 7
Räntekostnader -455 -417 -524 -763
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -445 -402 -511 -756
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 024 685 7 598 10 309
Skatt -1 112 -159 -1 684 -2 276
Årets resultat 3 912 526 5 914 8 033
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 912 526 5 914 8 033
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -329 -348 -2 405 -2 894
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -93 -98 -678 -816
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 5 189 12 795 12 080 7 871
Maskiner och inventarier 11 089 11 877 13 731 11 513
Övriga materiella anläggningstillgångar 9 498 3 702 1 728 4 960
Summa materiella anläggningstillgångar 25 776 28 374 27 539 24 344
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 25 776 28 374 27 539 24 344
Varulager 13 771 12 550 10 344 7 305
Kundfordringar 5 472 8 438 10 201 10 679
Övriga omsättningstillgångar 5 719 7 214 4 509 4 219
Summa operativa omsättningstillgångar 24 962 28 202 25 054 22 203
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 5 5 5
Likvida medel 4 665 12 681 1 658
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 670 17 686 1 663
Summa tillgångar 55 408 56 593 53 279 48 210

Eget kapitalEget kapital, redovisat 22 174 18 591 18 412 14 902
EK-andel av obeskattade reserver 8 263 7 934 7 587 5 182
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 30 437 26 525 25 999 20 084

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 3 272 7 230 4 955 5 180
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 609 2 541 3 861 4 069
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 5 881 9 771 8 816 9 249

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 7 325 7 232 7 134 6 423
Leverantörsskulder 7 258 11 551 8 364 9 157
Övriga kortfristiga skulder 4 507 1 513 2 966 3 298
Summa operativa skulder 19 090 20 296 18 464 18 878

Summa skulder och eget kapital 55 408 56 592 53 279 48 211
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 4.7 1.0 7.7 12.5
Avkastning på eget kapital % 13.7 2.0 25.7 49.5
Soliditet % 54.9 46.9 48.8 41.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 19.3 36.8 33.9 46.1
Kassalikviditet % 110.0 100.0 101.0 100.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0 0.01 0.02
Räntetäckningsgrad % 12.04 2.64 15.5 14.51
Omsättning per anställd (tkr) 6 069 6 187 6 545 6 336
Rörelseresultat per anställd (tkr) 288 64 507 790
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 549 527 529 627

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 108
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 108 10 973
Värdeförändring (%) 15.0 590 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 588 10 973
Rörelsemarginal (%) 4.7 845 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 13.7 913 10 973
Soliditet (%) 54.9 488 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 069 69 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 288 236 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 549 135 10 973
Nettoomsättning (tkr) 115 305 106 10 973
Rörelseresultat (tkr) 5 469 142 10 973
Antal anställda 19 325 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Jutos Timber AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 106 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jutos Timber AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 845 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Jutos Timber AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 49.5. Företaget är under jämförelseåret den 325 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Jutos Timber AB har under det senaste året en soliditet på 54.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 488 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Jutos Timber AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bror Sigvard Juto (f. 1950) Ledamot, Verkställande direktör
Jan-Erik Juto (f. 1954) Ledamot, Ordförande
Gudrun Elisabet Jönsson (f. 1950) Suppleant
Berit Carola Lundgren (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva sågverksrörelse, försäljning av trävaror, handel med skog, försäljning av sågverksmaskiner äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 153

Jutos Timber AB

Org.nr: 556287-7950

Adress:

Teurajärvi 6

Postnummer:

980 60 Korpilombolo

Telefon:

0977-31000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 19
Nettooms (tkr) 115 305
Rörelseresultat (tkr) 5 469
Årets resultat (tkr) 3 912
Summa eget kapital (tkr) 30 437
Rörelsemarginal % 4.7
Avk. eget kapital % 13.7
Soliditet % 54.9
Omsättning/anställd (tkr) 6 069
Resultat/anställd (tkr) 288
Lön/anställd (tkr) 549

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 115 305
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -3 395
Andra rörelsekostnader -86 830
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 5 956
Övriga rörelsekostnader -15 133
Rörelseresultat 5 469
Ränteintäkter 10
Räntekostnader -455
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -445
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 024
Skatt -1 112
Årets resultat 3 912
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 912
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -329
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -93
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 5 189
Maskiner och inventarier 11 089
Övr. materiella anläggningstillg. 9 498
Sum. mater. anlägg.tillg. 25 776
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 25 776
Varulager 13 771
Kundfordringar 5 472
Övriga omsättningstillgångar 5 719
Sum. operativa oms.tillg. 24 962
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5
Likvida medel 4 665
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 670
Summa tillgångar 55 408


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 22 174
EK-andel av obeskattade reserver 8 263
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 30 437


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 3 272
Ext. finans. skulder, kortfrist. 2 609
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 5 881


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 7 325
Leverantörsskulder 7 258
Övriga kortfristiga skulder 4 507
Summa operativa skulder 19 090


Summa skulder och eget kapital 55 408
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 4.7
Avkastning på eget kapital % 13.7
Soliditet % 54.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 19.3
Kassalikviditet % 110.0
Likviditetsberedskap % 0.04
Räntetäckningsgrad % 12.04
Omsättning per anställd (tkr) 6 069
Rörelseresultat per anställd (tkr) 288
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 549

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 108
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 108
Värdeförändring (%) 590
Tillväxt i omsättning (%) 588
Rörelsemarginal (%) 845
Avkastning på eget kapital (%) 913
Soliditet (%) 488
Nettoomsättning per anställd (tkr) 69
Rörelseresultat per anställd (tkr) 236
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 135
Nettoomsättning (tkr) 106
Rörelseresultat (tkr) 142
Antal anställda 325

Analys

Omsättning

Jutos Timber AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 106 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jutos Timber AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 845 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Jutos Timber AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 49.5. Företaget är under jämförelseåret den 325 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Jutos Timber AB har under det senaste året en soliditet på 54.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 488 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Jutos Timber AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bror Sigvard Juto (f. 1950) Ledamot, Verkställande direktör
Jan-Erik Juto (f. 1954) Ledamot, Ordförande
Gudrun Elisabet Jönsson (f. 1950) Suppleant
Berit Carola Lundgren (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva sågverksrörelse, försäljning av trävaror, handel med skog, försäljning av sågverksmaskiner äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.