GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Org.nr:

556285-3829

Adress:

Terminalgatan 11

Postnummer:

912 32 Vilhelmina

Telefon:

0940-10613

Moderbolag:

Antal sökningar:

45

Placering i länet:
470
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 7 7
Nettoomsättning (tkr) 32 554 18 266 15 114 30 032
Rörelseresultat (tkr) 2 743 585 -82 647
Årets resultat (tkr) 389 287 57 196
Summa eget kapital (tkr) 9 733 7 690 7 403 7 713
Rörelsemarginal % 8.4 3.2 -0.5 2.2
Avk. eget kapital % 23.4 3.8 -4.1 2.4
Soliditet % 41.8 42.0 38.3 38.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 426 3 044 2 159 4 290
Resultat/anställd (tkr) 457 98 -12 92
Lön/anställd (tkr) 0 0 641 477

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 32 554 18 266 15 114 30 032
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 490 -3 341
Avskrivningar -1 249 -2 100 -2 038 -468
Andra rörelsekostnader -27 233 -14 204 -7 114 -23 556
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 -60 0
Övriga rörelseintäkter 257 108 71 239
Övriga rörelsekostnader -1 586 -1 485 -1 565 -2 259
Rörelseresultat 2 743 585 -82 647
Ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader -114 -208 -290 -253
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -100
Finansnetto -114 -208 -289 -353
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 629 377 -371 294
Skatt -586 -91 61 -97
Årets resultat 2 043 286 -310 197
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 043 286 -310 197
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 654 0 367 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -466 0 104 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 998 1 100 1 209 1 325
Maskiner och inventarier 3 714 8 842 10 111 9 525
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 712 9 942 11 320 10 850
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 712 9 942 11 320 10 850
Varulager 9 182 6 249 5 831 5 772
Kundfordringar 4 128 1 206 1 047 1 830
Övriga omsättningstillgångar 1 417 417 371 382
Summa operativa omsättningstillgångar 14 727 7 872 7 249 7 984
Fordringar på koncern- och intresseföretag 50 50 50 110
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 50
Likvida medel 3 780 433 704 1 143
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 830 483 754 1 303
Summa tillgångar 23 269 18 297 19 323 20 137

Eget kapitalEget kapital, redovisat 8 079 7 690 7 403 7 346
EK-andel av obeskattade reserver 1 654 0 0 367
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 733 7 690 7 403 7 713

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 3 815 3 376 3 681 4 059
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 062 2 087 3 115 4 420
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 500 2 500 2 500 2 000
Summa finansiella skulder 8 377 7 963 9 296 10 479

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 466 0 0 104
Leverantörsskulder 1 858 1 716 1 307 546
Övriga kortfristiga skulder 2 834 928 1 317 1 296
Summa operativa skulder 5 158 2 644 2 624 1 946

Summa skulder och eget kapital 23 268 18 297 19 323 20 138
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.4 3.2 -0.5 2.2
Avkastning på eget kapital % 23.4 3.8 -4.1 2.4
Soliditet % 41.8 42.0 38.3 38.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 86.1 103.6 125.6 135.9
Kassalikviditet % 101.0 28.0 26.0 41.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.02 0.05 0.04
Räntetäckningsgrad % 24.06 2.81 -0.28 2.16
Omsättning per anställd (tkr) 5 426 3 044 2 159 4 290
Rörelseresultat per anställd (tkr) 457 98 -12 92
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 641 477

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 470
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 470 12 686
Värdeförändring (%) 43.0 336 12 686
Tillväxt i omsättning (%) 78.0 45 12 686
Rörelsemarginal (%) 8.4 592 12 686
Avkastning på eget kapital (%) 23.4 771 12 686
Soliditet (%) 41.8 810 12 686
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 426 90 12 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 457 141 12 686
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 476 12 686
Nettoomsättning (tkr) 32 554 383 12 686
Rörelseresultat (tkr) 2 743 303 12 686
Antal anställda 6 1 045 12 686
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 78.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 383 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 8.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 592 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 1 045 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 41.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 810 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning, reparation och ombyggnad av krossverk, maskiner, inventarier inom gruv-, verkstads-, skogs- och lastmaskinsbranscherna. Vidare utför bolaget rivnings- ochmonteringsarbeten av byggnader samt idkar därmed förenliga verksamheter.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 45

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Org.nr: 556285-3829

Adress:

Terminalgatan 11

Postnummer:

912 32 Vilhelmina

Telefon:

0940-10613

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 32 554
Rörelseresultat (tkr) 2 743
Årets resultat (tkr) 2 043
Summa eget kapital (tkr) 9 733
Rörelsemarginal % 8.4
Avk. eget kapital % 23.4
Soliditet % 41.8
Omsättning/anställd (tkr) 5 426
Resultat/anställd (tkr) 457
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 32 554
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 249
Andra rörelsekostnader -27 233
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 257
Övriga rörelsekostnader -1 586
Rörelseresultat 2 743
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -114
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -114
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 629
Skatt -586
Årets resultat 2 043
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 043
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 654
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -466
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 998
Maskiner och inventarier 3 714
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 712
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 712
Varulager 9 182
Kundfordringar 4 128
Övriga omsättningstillgångar 1 417
Sum. operativa oms.tillg. 14 727
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 50
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 780
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 830
Summa tillgångar 23 269


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 8 079
EK-andel av obeskattade reserver 1 654
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 9 733


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 3 815
Ext. finans. skulder, kortfrist. 2 062
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 2 500
Summa finansiella skulder 8 377


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 466
Leverantörsskulder 1 858
Övriga kortfristiga skulder 2 834
Summa operativa skulder 5 158


Summa skulder och eget kapital 23 268
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 8.4
Avkastning på eget kapital % 23.4
Soliditet % 41.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 86.1
Kassalikviditet % 101.0
Likviditetsberedskap % 0.12
Räntetäckningsgrad % 24.06
Omsättning per anställd (tkr) 5 426
Rörelseresultat per anställd (tkr) 457
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 686
Företagets placering i Västerbotten: 470
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 470
Värdeförändring (%) 336
Tillväxt i omsättning (%) 45
Rörelsemarginal (%) 592
Avkastning på eget kapital (%) 771
Soliditet (%) 810
Nettoomsättning per anställd (tkr) 90
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 476
Nettoomsättning (tkr) 383
Rörelseresultat (tkr) 303
Antal anställda 1 045

Analys

Omsättning

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 78.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 383 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 686 företag i länet.

Rörelsemarginal

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 8.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 592 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 686 företag i länet.

Antal anställda

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 1 045 största arbetsgivaren av 12 686 i länet.

Soliditet

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 41.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 810 mest solventa företaget av 12 686 i länet.

Värderating

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning, reparation och ombyggnad av krossverk, maskiner, inventarier inom gruv-, verkstads-, skogs- och lastmaskinsbranscherna. Vidare utför bolaget rivnings- ochmonteringsarbeten av byggnader samt idkar därmed förenliga verksamheter.