Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag

Org.nr:

556281-3245

Adress:

Banvägen 9

Postnummer:

973 46 Luleå

Telefon:

0920-220770
Antal sökningar:

133

Placering i länet:
99
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 209 414 135 138 90 228 211 428
Rörelseresultat (tkr) 11 358 4 021 4 676 11 290
Årets resultat (tkr) 7 064 2 400 2 764 7 462
Summa eget kapital (tkr) 15 709 9 390 9 298 13 074
Rörelsemarginal % 5.4 3.0 5.2 5.3
Avk. eget kapital % 70.3 33.1 32.4 85.1
Soliditet % 23.2 36.1 64.8 22.1
Omsättning/anställd (tkr) 69 805 45 046 30 076 70 476
Resultat/anställd (tkr) 3 786 1 340 1 559 3 763
Lön/anställd (tkr) 0 0 856 908

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 209 414 135 138 90 228 211 428
Arbetskraftskostnad 0 0 -2 569 -2 725
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -195 490 -128 760 -80 920 -192 720
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 184 347 533 479
Övriga rörelsekostnader -2 750 -2 704 -2 596 -5 172
Rörelseresultat 11 358 4 021 4 676 11 290
Ränteintäkter 0 5 8 21
Räntekostnader -1 -22 -2 -29
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -17 6 -8
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 357 4 004 4 682 11 282
Skatt -2 538 -912 -1 058 -2 525
Årets resultat 8 819 3 092 3 624 8 757
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 8 819 3 092 3 624 8 757
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 755 -692 -860 -1 295
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -495 -195 -243 -365
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 34 560 14 733 2 115 33 280
Övriga omsättningstillgångar 7 061 9 327 935 469
Summa operativa omsättningstillgångar 41 621 24 060 3 050 33 749
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 26 011 1 957 11 288 25 456
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 26 011 1 957 11 288 25 456
Summa tillgångar 67 632 26 017 14 338 59 205

Eget kapitalEget kapital, redovisat 7 653 3 089 3 689 8 325
EK-andel av obeskattade reserver 8 056 6 301 5 609 4 749
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 15 709 9 390 9 298 13 074

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 10 000 0 0 0
Summa finansiella skulder 10 000 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 272 1 777 1 582 1 339
Leverantörsskulder 23 071 14 080 1 651 30 152
Övriga kortfristiga skulder 16 580 769 1 807 14 640
Summa operativa skulder 41 923 16 626 5 040 46 131

Summa skulder och eget kapital 67 632 26 016 14 338 59 205
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.4 3.0 5.2 5.3
Avkastning på eget kapital % 70.3 33.1 32.4 85.1
Soliditet % 23.2 36.1 64.8 22.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 63.7 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 136.0 175.0 415.0 132.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.01 0.13 0.12
Räntetäckningsgrad % 11 358 183 2 342 390.03
Omsättning per anställd (tkr) 69 805 45 046 30 076 70 476
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 786 1 340 1 559 3 763
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 856 908

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 99
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 99 10 973
Värdeförändring (%) 84.0 158 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 55.0 103 10 973
Rörelsemarginal (%) 5.4 776 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 70.3 147 10 973
Soliditet (%) 23.2 1 365 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 69 805 4 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 786 8 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 465 10 973
Nettoomsättning (tkr) 209 414 51 10 973
Rörelseresultat (tkr) 11 358 74 10 973
Antal anställda 3 1 580 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 55.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. Företaget är under jämförelseåret det 51 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 776 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 1 580 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 23.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 365 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 133

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag

Org.nr: 556281-3245

Adress:

Banvägen 9

Postnummer:

973 46 Luleå

Telefon:

0920-220770

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 209 414
Rörelseresultat (tkr) 11 358
Årets resultat (tkr) 8 819
Summa eget kapital (tkr) 15 709
Rörelsemarginal % 5.4
Avk. eget kapital % 70.3
Soliditet % 23.2
Omsättning/anställd (tkr) 69 805
Resultat/anställd (tkr) 3 786
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 209 414
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -195 490
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 184
Övriga rörelsekostnader -2 750
Rörelseresultat 11 358
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 11 357
Skatt -2 538
Årets resultat 8 819
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 8 819
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 755
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -495
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 34 560
Övriga omsättningstillgångar 7 061
Sum. operativa oms.tillg. 41 621
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 26 011
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 26 011
Summa tillgångar 67 632


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 7 653
EK-andel av obeskattade reserver 8 056
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 15 709


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 10 000
Summa finansiella skulder 10 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 272
Leverantörsskulder 23 071
Övriga kortfristiga skulder 16 580
Summa operativa skulder 41 923


Summa skulder och eget kapital 67 632
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 5.4
Avkastning på eget kapital % 70.3
Soliditet % 23.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 63.7
Kassalikviditet % 136.0
Likviditetsberedskap % 0.12
Räntetäckningsgrad % 11 358
Omsättning per anställd (tkr) 69 805
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 786
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 99
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 99
Värdeförändring (%) 158
Tillväxt i omsättning (%) 103
Rörelsemarginal (%) 776
Avkastning på eget kapital (%) 147
Soliditet (%) 1 365
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4
Rörelseresultat per anställd (tkr) 8
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 465
Nettoomsättning (tkr) 51
Rörelseresultat (tkr) 74
Antal anställda 1 580

Analys

Omsättning

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 55.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. Företaget är under jämförelseåret det 51 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 776 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 1 580 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 23.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 365 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.