Aktiebolaget Nigab

Org.nr:

556228-1112

Adress:

Box 10296

Postnummer:

434 23 Kungsbacka

Telefon:

010-7624300
Antal sökningar:

191

Placering i länet:
54
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 32 30 30 28
Nettoomsättning (tkr) 593 336 582 523 544 299 500 608
Rörelseresultat (tkr) 47 360 44 287 50 394 49 427
Årets resultat (tkr) 36 410 34 166 39 089 46 315
Summa eget kapital (tkr) 70 845 68 616 73 537 73 319
Rörelsemarginal % 8.0 7.6 9.3 9.9
Avk. eget kapital % 52.2 48.1 53.2 56.0
Soliditet % 29.8 32.5 33.9 34.8
Omsättning/anställd (tkr) 18 542 19 417 18 143 17 879
Resultat/anställd (tkr) 1 480 1 476 1 680 1 765
Lön/anställd (tkr) 971 956 864 800

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 593 336 582 523 544 299 500 608
Arbetskraftskostnad -31 086 -28 685 -25 926 -22 388
Avskrivningar -235 -319 -487 -318
Andra rörelsekostnader -423 057 -412 247 -384 082 -353 220
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 96 8 67
Övriga rörelsekostnader -91 598 -97 081 -83 418 -75 322
Rörelseresultat 47 360 44 287 50 394 49 427
Ränteintäkter 13 58 40 202
Räntekostnader -145 -186 -39 -8
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -118
Finansnetto -132 -128 1 76
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 47 228 44 159 50 395 49 503
Skatt -10 817 -9 993 -11 306 -11 066
Årets resultat 36 411 34 166 39 089 38 437
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 36 411 34 166 39 089 38 437
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 7 878
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 2 222
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 426 660 2 338 676
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 426 660 2 338 676
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 426 660 2 338 676
Varulager 98 536 85 229 81 245 70 566
Kundfordringar 125 057 112 344 112 695 110 726
Övriga omsättningstillgångar 11 899 11 114 6 301 3 576
Summa operativa omsättningstillgångar 235 492 208 687 200 241 184 868
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 027 1 004 1 082 1 086
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 582 627 13 477 23 880
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 609 1 631 14 559 24 966
Summa tillgångar 237 527 210 978 217 138 210 510

Eget kapitalEget kapital, redovisat 70 845 68 616 73 537 73 319
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 70 845 68 616 73 537 73 319

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 14 215 4 627 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 814 3 049 2 755 198
Summa finansiella skulder 15 029 7 676 2 755 198

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 88 398 75 506 76 933 73 657
Övriga kortfristiga skulder 63 256 59 181 63 913 63 336
Summa operativa skulder 151 654 134 687 140 846 136 993

Summa skulder och eget kapital 237 528 210 979 217 138 210 510
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 8.0 7.6 9.3 9.9
Avkastning på eget kapital % 52.2 48.1 53.2 56.0
Soliditet % 29.8 32.5 33.9 34.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 21.2 11.2 3.7 0.3
Kassalikviditet % 83.0 87.0 92.0 101.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.02 0.05
Räntetäckningsgrad % 326.71 238.41 1 293.18 6 188.88
Omsättning per anställd (tkr) 18 542 19 417 18 143 17 879
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 480 1 476 1 680 1 765
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 971 956 864 800

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 54
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 54 18 490
Värdeförändring (%) 1.0 1 414 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 401 18 490
Rörelsemarginal (%) 8.0 932 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 52.2 517 18 490
Soliditet (%) 29.8 1 664 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 542 22 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 480 46 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 971 20 18 490
Nettoomsättning (tkr) 593 336 32 18 490
Rörelseresultat (tkr) 47 360 38 18 490
Antal anställda 32 237 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Nigab har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 32 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Nigab har det senaste året en rörelsemarginal på 8.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 932 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Nigab har under det senaste året 32 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 237 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Nigab har under det senaste året en soliditet på 29.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 664 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Nigab har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Christian Carl Michael Jolinder (f. 1966) Ledamot, Verkställande direktör
Hans-Otto Kristoffer Pipusch (f. 1977) Extern vice verkställande direktör
Lars Göran Gustafsson (f. 1946) Ledamot, Ordförande
Hans Bertil Stefan Andersson (f. 1961) Ledamot
Inger Margareta Sjöberg (f. 1962) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med i huvudsak vin- och sprit- drycker och livsmedel samt agenturrörelse i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 191

Aktiebolaget Nigab

Org.nr: 556228-1112

Adress:

Box 10296

Postnummer:

434 23 Kungsbacka

Telefon:

010-7624300

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 32
Nettooms (tkr) 593 336
Rörelseresultat (tkr) 47 360
Årets resultat (tkr) 36 411
Summa eget kapital (tkr) 70 845
Rörelsemarginal % 8.0
Avk. eget kapital % 52.2
Soliditet % 29.8
Omsättning/anställd (tkr) 18 542
Resultat/anställd (tkr) 1 480
Lön/anställd (tkr) 971

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 593 336
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -235
Andra rörelsekostnader -423 057
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -91 598
Rörelseresultat 47 360
Ränteintäkter 13
Räntekostnader -145
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -132
Res. efter finans. intkt. och kostn. 47 228
Skatt -10 817
Årets resultat 36 411
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 36 411
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 426
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 426
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 426
Varulager 98 536
Kundfordringar 125 057
Övriga omsättningstillgångar 11 899
Sum. operativa oms.tillg. 235 492
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 027
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 582
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 609
Summa tillgångar 237 527


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 70 845
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 70 845


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 14 215
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 814
Summa finansiella skulder 15 029


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 88 398
Övriga kortfristiga skulder 63 256
Summa operativa skulder 151 654


Summa skulder och eget kapital 237 528
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 8.0
Avkastning på eget kapital % 52.2
Soliditet % 29.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 21.2
Kassalikviditet % 83.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 326.71
Omsättning per anställd (tkr) 18 542
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 480
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 971

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 54
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 54
Värdeförändring (%) 1 414
Tillväxt i omsättning (%) 1 401
Rörelsemarginal (%) 932
Avkastning på eget kapital (%) 517
Soliditet (%) 1 664
Nettoomsättning per anställd (tkr) 22
Rörelseresultat per anställd (tkr) 46
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 20
Nettoomsättning (tkr) 32
Rörelseresultat (tkr) 38
Antal anställda 237

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Nigab har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 32 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Nigab har det senaste året en rörelsemarginal på 8.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 932 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Nigab har under det senaste året 32 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 237 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Nigab har under det senaste året en soliditet på 29.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 664 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Nigab har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Christian Carl Michael Jolinder (f. 1966) Ledamot, Verkställande direktör
Hans-Otto Kristoffer Pipusch (f. 1977) Extern vice verkställande direktör
Lars Göran Gustafsson (f. 1946) Ledamot, Ordförande
Hans Bertil Stefan Andersson (f. 1961) Ledamot
Inger Margareta Sjöberg (f. 1962) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med i huvudsak vin- och sprit- drycker och livsmedel samt agenturrörelse i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.