LKAB Minerals AB

Org.nr:

556223-1786

Adress:

Box 952

Postnummer:

971 28 Luleå

Telefon:

0920-38160
Antal sökningar:

167

Placering i länet:
15
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 16 16 19
Nettoomsättning (tkr) 1 019 267 347 617 319 062 703 785
Rörelseresultat (tkr) 193 444 132 072 111 451 202 637
Årets resultat (tkr) 35 635 131 419 76 452 18 754
Summa eget kapital (tkr) 341 343 332 397 455 683 361 612
Rörelsemarginal % 19.0 38.0 34.9 28.8
Avk. eget kapital % 54.5 27.0 30.1 57.7
Soliditet % 51.9 52.2 60.7 54.8
Omsättning/anställd (tkr) 59 957 21 726 19 941 37 041
Resultat/anställd (tkr) 11 379 8 255 6 966 10 665
Lön/anställd (tkr) 1 319 1 357 1 272 975

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 019 267 347 617 319 062 703 785
Arbetskraftskostnad -22 423 -21 705 -20 350 -18 516
Avskrivningar -532 -405 -455 -221
Andra rörelsekostnader -832 961 -328 058 -269 678 -522 387
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 36 427 132 031 76 919 16 602
Övriga rörelseintäkter 15 831 8 642 11 374 33 584
Övriga rörelsekostnader -22 165 -6 050 -5 421 -10 210
Rörelseresultat 193 444 132 072 111 451 202 637
Ränteintäkter 205 108 337 742
Räntekostnader -1 474 -2 652 -2 819 -3 248
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -8 077 -22 698 14 302 -13 866
Finansnetto -9 346 -25 242 11 820 -16 372
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 184 098 106 830 123 271 186 265
Skatt -655 -633 -414 -1 021
Årets resultat 183 443 106 197 122 857 185 244
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 183 443 106 197 122 857 185 244
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -463 -732 -207 37
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -130 -206 -58 10
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 473 5 005 1 753 303
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 673 2 688
Summa materiella anläggningstillgångar 4 473 5 005 2 426 2 991
Andelar i koncern- och intresseföretag 388 702 392 418 402 467 411 787
Summa operativa anläggningstillgångar 393 175 397 423 404 893 414 778
Varulager 47 127 46 447 76 000 21 985
Kundfordringar 116 235 57 795 42 666 47 867
Övriga omsättningstillgångar 3 384 3 183 1 742 6 054
Summa operativa omsättningstillgångar 166 746 107 425 120 408 75 906
Fordringar på koncern- och intresseföretag 97 280 130 894 225 118 167 742
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 876 1 241 440 1 218
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 98 156 132 135 225 558 168 960
Summa tillgångar 658 077 636 983 750 859 659 644

Eget kapitalEget kapital, redovisat 339 902 331 419 455 437 361 572
EK-andel av obeskattade reserver 1 441 978 246 40
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 341 343 332 397 455 683 361 612

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 297 956 289 982 279 896 282 731
Summa finansiella skulder 297 956 289 982 279 896 282 731

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 406 276 70 11
Leverantörsskulder 2 504 2 691 4 489 2 730
Övriga kortfristiga skulder 15 869 11 638 10 721 12 560
Summa operativa skulder 18 779 14 605 15 280 15 301

Summa skulder och eget kapital 658 078 636 984 750 859 659 644
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.0 38.0 34.9 28.8
Avkastning på eget kapital % 54.5 27.0 30.1 57.7
Soliditet % 51.9 52.2 60.7 54.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 87.3 87.2 61.4 78.2
Kassalikviditet % 38.0 20.0 15.0 19.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 125.9 41.28 44.73 58.35
Omsättning per anställd (tkr) 59 957 21 726 19 941 37 041
Rörelseresultat per anställd (tkr) 11 379 8 255 6 966 10 665
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 319 1 357 1 272 975

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 15
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 15 10 973
Värdeförändring (%) 18.0 537 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 193.0 16 10 973
Rörelsemarginal (%) 19.0 166 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 54.5 238 10 973
Soliditet (%) 51.9 556 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 59 957 6 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 11 379 2 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 319 1 10 973
Nettoomsättning (tkr) 1 019 267 12 10 973
Rörelseresultat (tkr) 193 444 7 10 973
Antal anställda 17 373 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

LKAB Minerals AB har ökat omsättningen senaste året med 193.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 12 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

LKAB Minerals AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 166 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

LKAB Minerals AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 373 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

LKAB Minerals AB har under det senaste året en soliditet på 51.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 556 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

LKAB Minerals AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Leif Folke Boström (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Seved Moström (f. 1959) Ledamot, Ordförande
Lars Peter Hansson (f. 1970) Ledamot
Bengt Anders Richard Peters (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA TILLVERKNING, VIDAREFÖRÄDLING, MARKNADSFÖRING, FÖRSÄLJNING, IMPORT OCH EXPORT AV MINERALPRODUKTER, ÄVENSOM TRADING, LAGERHÅLLNING OCH TRANSPORT AV SÅDANA PRODUKTER SAMT IDKA DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 167

LKAB Minerals AB

Org.nr: 556223-1786

Adress:

Box 952

Postnummer:

971 28 Luleå

Telefon:

0920-38160

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 17
Nettooms (tkr) 1 019 267
Rörelseresultat (tkr) 193 444
Årets resultat (tkr) 183 443
Summa eget kapital (tkr) 341 343
Rörelsemarginal % 19.0
Avk. eget kapital % 54.5
Soliditet % 51.9
Omsättning/anställd (tkr) 59 957
Resultat/anställd (tkr) 11 379
Lön/anställd (tkr) 1 319

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 1 019 267
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -532
Andra rörelsekostnader -832 961
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 36 427
Övriga rörelseintäkter 15 831
Övriga rörelsekostnader -22 165
Rörelseresultat 193 444
Ränteintäkter 205
Räntekostnader -1 474
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -8 077
Finansnetto -9 346
Res. efter finans. intkt. och kostn. 184 098
Skatt -655
Årets resultat 183 443
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 183 443
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -463
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -130
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 4 473
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 473
And. i koncern- & intressefrtg. 388 702
Sum. oper. anlägg.tillg. 393 175
Varulager 47 127
Kundfordringar 116 235
Övriga omsättningstillgångar 3 384
Sum. operativa oms.tillg. 166 746
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 97 280
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 876
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 98 156
Summa tillgångar 658 077


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 339 902
EK-andel av obeskattade reserver 1 441
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 341 343


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 297 956
Summa finansiella skulder 297 956


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 406
Leverantörsskulder 2 504
Övriga kortfristiga skulder 15 869
Summa operativa skulder 18 779


Summa skulder och eget kapital 658 078
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 19.0
Avkastning på eget kapital % 54.5
Soliditet % 51.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 87.3
Kassalikviditet % 38.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 125.9
Omsättning per anställd (tkr) 59 957
Rörelseresultat per anställd (tkr) 11 379
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 319

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 15
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 15
Värdeförändring (%) 537
Tillväxt i omsättning (%) 16
Rörelsemarginal (%) 166
Avkastning på eget kapital (%) 238
Soliditet (%) 556
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1
Nettoomsättning (tkr) 12
Rörelseresultat (tkr) 7
Antal anställda 373

Analys

Omsättning

LKAB Minerals AB har ökat omsättningen senaste året med 193.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 12 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

LKAB Minerals AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 166 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

LKAB Minerals AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 373 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

LKAB Minerals AB har under det senaste året en soliditet på 51.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 556 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

LKAB Minerals AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Leif Folke Boström (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Seved Moström (f. 1959) Ledamot, Ordförande
Lars Peter Hansson (f. 1970) Ledamot
Bengt Anders Richard Peters (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA TILLVERKNING, VIDAREFÖRÄDLING, MARKNADSFÖRING, FÖRSÄLJNING, IMPORT OCH EXPORT AV MINERALPRODUKTER, ÄVENSOM TRADING, LAGERHÅLLNING OCH TRANSPORT AV SÅDANA PRODUKTER SAMT IDKA DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 17
Nettoomsättning (tkr) 1 019 267
Rörelseresultat (tkr) 193 444
Årets resultat (tkr) 35 635
Summa eget kapital (tkr) 341 343
Rörelsemarginal (%) 19.0
Avk. eget kapital (%) 54.5
Soliditet (%) 51.9
Omsättning/anställd (tkr) 59 957
Resultat/anställd (tkr) 11 379
Lön/anställd (tkr) 1 319