Forsgrens Bilfynd Aktiebolag

Org.nr:

556218-2070

Adress:

Pitevägen 23

Postnummer:

930 82 Abborrträsk

Telefon:

0960-50111
Antal sökningar:

157

Placering i länet:
482
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 34 103 37 487 40 721 37 711
Rörelseresultat (tkr) 1 139 1 491 1 756 1 150
Årets resultat (tkr) 1 261 1 629 1 357 843
Summa eget kapital (tkr) 7 584 9 166 8 506 8 264
Rörelsemarginal % 3.3 4.0 4.3 3.0
Avk. eget kapital % 11.0 14.9 18.9 13.7
Soliditet % 72.1 77.6 73.2 72.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 263 4 686 5 090 4 714
Resultat/anställd (tkr) 142 186 220 144
Lön/anställd (tkr) 0 367 370 354

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 34 103 37 487 40 721 37 711
Arbetskraftskostnad 0 -2 935 -2 959 -2 831
Avskrivningar -14 -59 -86 -77
Andra rörelsekostnader -33 041 -33 020 -36 050 -33 433
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 099 1 053 1 197 1 065
Övriga rörelsekostnader -1 008 -1 035 -1 067 -1 285
Rörelseresultat 1 139 1 491 1 756 1 150
Ränteintäkter 45 205 300 306
Räntekostnader 0 0 0 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 45 205 300 303
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 184 1 696 2 056 1 453
Skatt -266 -379 -471 -328
Årets resultat 918 1 317 1 585 1 125
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 918 1 317 1 585 1 125
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 343 312 -229 -282
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 97 88 -64 -80
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 276 283 332 404
Maskiner och inventarier 16 23 33 13
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 292 306 365 417
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 292 306 365 417
Varulager 3 445 3 000 2 737 4 184
Kundfordringar 663 848 685 523
Övriga omsättningstillgångar 121 61 84 1 248
Summa operativa omsättningstillgångar 4 229 3 909 3 506 5 955
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 230 1 990 1 250 10
Likvida medel 3 763 5 606 6 501 5 079
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 993 7 596 7 751 5 089
Summa tillgångar 10 514 11 811 11 622 11 461

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 180 7 419 6 790 6 433
EK-andel av obeskattade reserver 1 404 1 747 1 716 1 831
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 584 9 166 8 506 8 264

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 440 0
Summa finansiella skulder 0 0 440 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 396 493 484 516
Leverantörsskulder 750 382 502 918
Övriga kortfristiga skulder 1 784 1 771 1 690 1 764
Summa operativa skulder 2 930 2 646 2 676 3 198

Summa skulder och eget kapital 10 514 11 812 11 622 11 462
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 3.3 4.0 4.3 3.0
Avkastning på eget kapital % 11.0 14.9 18.9 13.7
Soliditet % 72.1 77.6 73.2 72.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 5.2 0.0
Kassalikviditet % 179.0 303.0 276.0 255.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.15 0.16 0.13
Räntetäckningsgrad % - - - 485.33
Omsättning per anställd (tkr) 4 263 4 686 5 090 4 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 142 186 220 144
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 367 370 354

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 482
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 482 10 973
Värdeförändring (%) -19.0 1 353 10 973
Tillväxt i omsättning (%) -9.0 1 408 10 973
Rörelsemarginal (%) 3.3 1 015 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 11.0 1 010 10 973
Soliditet (%) 72.1 181 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 263 129 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 142 527 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 379 10 973
Nettoomsättning (tkr) 34 103 347 10 973
Rörelseresultat (tkr) 1 139 571 10 973
Antal anställda 8 811 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 347 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 3.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 015 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 811 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 72.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 181 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med bilar och skotrar, hyra ut bilar samt utöva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 157

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag

Org.nr: 556218-2070

Adress:

Pitevägen 23

Postnummer:

930 82 Abborrträsk

Telefon:

0960-50111

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 34 103
Rörelseresultat (tkr) 1 139
Årets resultat (tkr) 918
Summa eget kapital (tkr) 7 584
Rörelsemarginal % 3.3
Avk. eget kapital % 11.0
Soliditet % 72.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 263
Resultat/anställd (tkr) 142
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 34 103
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -14
Andra rörelsekostnader -33 041
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 099
Övriga rörelsekostnader -1 008
Rörelseresultat 1 139
Ränteintäkter 45
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 45
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 184
Skatt -266
Årets resultat 918
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 918
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 343
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 97
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 276
Maskiner och inventarier 16
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 292
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 292
Varulager 3 445
Kundfordringar 663
Övriga omsättningstillgångar 121
Sum. operativa oms.tillg. 4 229
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 230
Likvida medel 3 763
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 5 993
Summa tillgångar 10 514


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 180
EK-andel av obeskattade reserver 1 404
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 7 584


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 396
Leverantörsskulder 750
Övriga kortfristiga skulder 1 784
Summa operativa skulder 2 930


Summa skulder och eget kapital 10 514
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 3.3
Avkastning på eget kapital % 11.0
Soliditet % 72.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 179.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 4 263
Rörelseresultat per anställd (tkr) 142
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 482
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 482
Värdeförändring (%) 1 353
Tillväxt i omsättning (%) 1 408
Rörelsemarginal (%) 1 015
Avkastning på eget kapital (%) 1 010
Soliditet (%) 181
Nettoomsättning per anställd (tkr) 129
Rörelseresultat per anställd (tkr) 527
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 379
Nettoomsättning (tkr) 347
Rörelseresultat (tkr) 571
Antal anställda 811

Analys

Omsättning

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 347 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 3.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 015 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 811 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 72.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 181 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med bilar och skotrar, hyra ut bilar samt utöva därmed förenlig verksamhet.