BDX Företagen AB

Org.nr:

556207-3329

Adress:

Box 854

Postnummer:

971 26 Luleå

Telefon:

0920-262600
Antal sökningar:

344

Placering i länet:
22
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 402 389 419 302
Nettoomsättning (tkr) 3 191 323 2 595 214 2 586 194 2 600 188
Rörelseresultat (tkr) 73 842 23 200 -12 348 4 850
Årets resultat (tkr) 47 215 19 409 -4 906 8 845
Summa eget kapital (tkr) 375 895 328 491 319 437 232 418
Rörelsemarginal % 2.3 0.9 -0.5 0.2
Avk. eget kapital % 17.2 5.0 -3.2 1.7
Soliditet % 30.3 39.4 40.6 33.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 939 6 672 6 172 8 610
Resultat/anställd (tkr) 184 60 -29 16
Lön/anställd (tkr) 670 1 084 645 620

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 191 323 2 595 214 2 586 194 2 600 188
Arbetskraftskostnad -269 404 -421 667 -270 092 -187 179
Avskrivningar -45 207 -40 349 -50 531 -18 311
Andra rörelsekostnader -2 705 889 -1 994 863 -2 142 627 -2 314 610
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 314 0
Övriga rörelseintäkter 14 368 22 829 29 912 7 983
Övriga rörelsekostnader -111 349 -137 964 -165 518 -83 221
Rörelseresultat 73 842 23 200 -12 348 4 850
Ränteintäkter 1 972 1 669 2 732 3 297
Räntekostnader 0 -1 547 -1 333 -2 189
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -122 -141 -787 -104
Finansnetto 1 850 -19 612 1 004
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 75 692 23 181 -11 736 5 854
Skatt -14 948 -6 992 2 918 -1 975
Årets resultat 60 744 16 189 -8 818 3 879
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 60 744 16 189 -8 818 3 879
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -4 660 5 412 10 084 4 966
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 314 1 527 2 844 1 401
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 1 495 2 990 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 1 495 2 990 0
Byggnader och mark 77 882 92 333 92 589 80 450
Maskiner och inventarier 65 496 81 924 96 767 37 531
Övriga materiella anläggningstillgångar 273 2 226 13 699 0
Summa materiella anläggningstillgångar 143 651 176 483 203 055 117 981
Andelar i koncern- och intresseföretag 29 487 20 397 20 826 62 887
Summa operativa anläggningstillgångar 173 138 198 375 226 871 180 868
Varulager 68 061 67 669 65 314 60 284
Kundfordringar 642 820 469 939 453 817 422 747
Övriga omsättningstillgångar 17 285 39 555 36 577 22 130
Summa operativa omsättningstillgångar 728 166 577 163 555 708 505 161
Fordringar på koncern- och intresseföretag 100 7 083 4 730 11 328
Övriga externa finansiella tillgångar 3 333 155 155 160
Likvida medel 334 934 51 694 32 76
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 338 367 58 932 4 917 11 564
Summa tillgångar 1 239 671 834 470 787 496 697 593

Eget kapitalEget kapital, redovisat 281 787 239 009 224 542 185 800
EK-andel av obeskattade reserver 94 108 89 482 94 895 46 618
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 375 895 328 491 319 437 232 418

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 28 323 16 667 36 509 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 7 388 19 068 48 313 52 671
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 44 823 14 309 0 0
Summa finansiella skulder 80 534 50 044 84 822 52 671

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 42 697 53 988 40 598 16 107
Leverantörsskulder 557 763 235 082 208 018 193 985
Övriga kortfristiga skulder 182 782 166 865 134 621 202 412
Summa operativa skulder 783 242 455 935 383 237 412 504

Summa skulder och eget kapital 1 239 671 834 470 787 496 697 593
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.3 0.9 -0.5 0.2
Avkastning på eget kapital % 17.2 5.0 -3.2 1.7
Soliditet % 30.3 39.4 40.6 33.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 21.4 15.2 26.6 22.7
Kassalikviditet % 126.0 129.0 125.0 99.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.02 0 0
Räntetäckningsgrad % - 15.98 -7.8 3.67
Omsättning per anställd (tkr) 7 939 6 672 6 172 8 610
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184 60 -29 16
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 670 1 084 645 620

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 22
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 22 10 973
Värdeförändring (%) 24.0 446 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 23.0 275 10 973
Rörelsemarginal (%) 2.3 1 121 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 17.2 812 10 973
Soliditet (%) 30.3 1 155 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 939 37 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184 400 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 670 65 10 973
Nettoomsättning (tkr) 3 191 323 5 10 973
Rörelseresultat (tkr) 73 842 13 10 973
Antal anställda 402 9 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

BDX Företagen AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 5 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

BDX Företagen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den 1 121 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

BDX Företagen AB har under det senaste året 402 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 255.5. Företaget är under jämförelseåret den 9 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

BDX Företagen AB har under det senaste året en soliditet på 30.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 27%. Företaget är under jämförelseåret det 1 155 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

BDX Företagen AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla och kommersiellt exploatera produkter och tjänster inom transport, logistik, entreprenad, bygg, anläggning, mark, miljö, industrit jänster, täktverksamhet samt entreprenadmaskiner, transportfordonoch övriga fordon, innefattande utförande av entreprenader, för medling av uppdrag, uthyrning av entreprenadmaskiner, transport fordon och andra fordon, utföra service gentemot inom verksamhe ten samverkande företag samt att i övrigt bedriva annan därmedförenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 489 468 504 439
Nettoomsättning (tkr) 3 530 726 2 884 914 2 846 165 2 649 559
Rörelseresultat (tkr) 67 706 21 623 -20 750 21 319
Årets resultat (tkr) 52 736 14 022 -18 085 14 942
Summa eget kapital (tkr) 404 248 356 821 348 047 372 351
Rörelsemarginal (%) 1.9 0.7 -0.7 0.8
Avk. eget kapital (%) 13.9 4.0 -5.0 4.1
Soliditet (%) 30.4 38.9 39.8 41.0
Omsättning/anställd (tkr) 7 220 6 164 5 647 6 035
Resultat/anställd (tkr) 138 46 -41 49
Lön/anställd (tkr) 658 1 008 633 644


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 344

BDX Företagen AB

Org.nr: 556207-3329

Adress:

Box 854

Postnummer:

971 26 Luleå

Telefon:

0920-262600

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 402
Nettooms (tkr) 3 191 323
Rörelseresultat (tkr) 73 842
Årets resultat (tkr) 60 744
Summa eget kapital (tkr) 375 895
Rörelsemarginal % 2.3
Avk. eget kapital % 17.2
Soliditet % 30.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 939
Resultat/anställd (tkr) 184
Lön/anställd (tkr) 670

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 3 191 323
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -45 207
Andra rörelsekostnader -2 705 889
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 14 368
Övriga rörelsekostnader -111 349
Rörelseresultat 73 842
Ränteintäkter 1 972
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -122
Finansnetto 1 850
Res. efter finans. intkt. och kostn. 75 692
Skatt -14 948
Årets resultat 60 744
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 60 744
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -4 660
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 314
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 77 882
Maskiner och inventarier 65 496
Övr. materiella anläggningstillg. 273
Sum. mater. anlägg.tillg. 143 651
And. i koncern- & intressefrtg. 29 487
Sum. oper. anlägg.tillg. 173 138
Varulager 68 061
Kundfordringar 642 820
Övriga omsättningstillgångar 17 285
Sum. operativa oms.tillg. 728 166
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 100
Övriga externa finansiella tillgångar 3 333
Likvida medel 334 934
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 338 367
Summa tillgångar 1 239 671


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 281 787
EK-andel av obeskattade reserver 94 108
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 375 895


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 28 323
Ext. finans. skulder, kortfrist. 7 388
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 44 823
Summa finansiella skulder 80 534


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 42 697
Leverantörsskulder 557 763
Övriga kortfristiga skulder 182 782
Summa operativa skulder 783 242


Summa skulder och eget kapital 1 239 671
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 2.3
Avkastning på eget kapital % 17.2
Soliditet % 30.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 21.4
Kassalikviditet % 126.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 7 939
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 670

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 22
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 22
Värdeförändring (%) 446
Tillväxt i omsättning (%) 275
Rörelsemarginal (%) 1 121
Avkastning på eget kapital (%) 812
Soliditet (%) 1 155
Nettoomsättning per anställd (tkr) 37
Rörelseresultat per anställd (tkr) 400
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 65
Nettoomsättning (tkr) 5
Rörelseresultat (tkr) 13
Antal anställda 9

Analys

Omsättning

BDX Företagen AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 5 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

BDX Företagen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den 1 121 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

BDX Företagen AB har under det senaste året 402 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 255.5. Företaget är under jämförelseåret den 9 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

BDX Företagen AB har under det senaste året en soliditet på 30.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 27%. Företaget är under jämförelseåret det 1 155 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

BDX Företagen AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla och kommersiellt exploatera produkter och tjänster inom transport, logistik, entreprenad, bygg, anläggning, mark, miljö, industrit jänster, täktverksamhet samt entreprenadmaskiner, transportfordonoch övriga fordon, innefattande utförande av entreprenader, för medling av uppdrag, uthyrning av entreprenadmaskiner, transport fordon och andra fordon, utföra service gentemot inom verksamhe ten samverkande företag samt att i övrigt bedriva annan därmedförenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 402
Nettoomsättning (tkr) 3 191 323
Rörelseresultat (tkr) 73 842
Årets resultat (tkr) 47 215
Summa eget kapital (tkr) 375 895
Rörelsemarginal (%) 2.3
Avk. eget kapital (%) 17.2
Soliditet (%) 30.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 939
Resultat/anställd (tkr) 184
Lön/anställd (tkr) 670