Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice

Org.nr:

556164-2652

Adress:

Malmgatan 10

Postnummer:

961 67 Boden

Telefon:

0921-10209

Ordförande:

Antal sökningar:

81

Placering i länet:
481
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 6 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 45 860 40 453 35 435 32 319
Rörelseresultat (tkr) 1 841 1 461 1 350 1 003
Årets resultat (tkr) 1 130 674 858 640
Summa eget kapital (tkr) 7 401 7 107 7 108 6 686
Rörelsemarginal % 4.0 3.6 3.8 3.1
Avk. eget kapital % 17.8 14.1 14.8 12.4
Soliditet % 45.8 47.1 63.8 65.6
Omsättning/anställd (tkr) 7 643 8 091 7 087 6 464
Resultat/anställd (tkr) 307 292 270 201
Lön/anställd (tkr) 0 598 462 448

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 45 860 40 453 35 435 32 319
Arbetskraftskostnad 0 -2 992 -2 311 -2 239
Avskrivningar -205 -79 -90 -97
Andra rörelsekostnader -42 255 -34 655 -30 500 -27 827
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 175 249 93 82
Övriga rörelsekostnader -1 734 -1 515 -1 277 -1 235
Rörelseresultat 1 841 1 461 1 350 1 003
Ränteintäkter 7 8 8 18
Räntekostnader -100 -99 -23 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 44
Finansnetto -93 -91 -15 44
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 748 1 370 1 335 1 047
Skatt -454 -371 -312 -228
Årets resultat 1 294 999 1 023 819
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 294 999 1 023 819
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -165 -324 -165 -179
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -46 -91 -47 -50
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 833 2 918 904 370
Maskiner och inventarier 946 832 269 312
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 779 3 750 1 173 682
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 779 3 750 1 173 682
Varulager 7 907 7 097 5 962 7 250
Kundfordringar 329 432 631 423
Övriga omsättningstillgångar 46 205 206 318
Summa operativa omsättningstillgångar 8 282 7 734 6 799 7 991
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 520 280 40 406
Likvida medel 3 582 3 336 3 134 1 109
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 102 3 616 3 174 1 515
Summa tillgångar 16 163 15 100 11 146 10 188

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 322 5 192 5 517 5 260
EK-andel av obeskattade reserver 2 079 1 915 1 591 1 426
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 401 7 107 7 108 6 686

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 2 183 2 483 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 300 300 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 483 2 783 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 233 888 499 402
Leverantörsskulder 1 959 1 656 1 571 949
Övriga kortfristiga skulder 3 088 2 665 1 967 2 151
Summa operativa skulder 6 280 5 209 4 037 3 502

Summa skulder och eget kapital 16 164 15 099 11 145 10 188
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 4.0 3.6 3.8 3.1
Avkastning på eget kapital % 17.8 14.1 14.8 12.4
Soliditet % 45.8 47.1 63.8 65.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 33.5 39.2 0.0 0.0
Kassalikviditet % 74.0 86.0 112.0 60.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.08 0.09 0.03
Räntetäckningsgrad % 18.48 14.84 59.04 59.17
Omsättning per anställd (tkr) 7 643 8 091 7 087 6 464
Rörelseresultat per anställd (tkr) 307 292 270 201
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 598 462 448

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 481
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 481 10 973
Värdeförändring (%) 7.0 746 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 485 10 973
Rörelsemarginal (%) 4.0 921 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 17.8 793 10 973
Soliditet (%) 45.8 727 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 643 40 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 307 221 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 324 10 973
Nettoomsättning (tkr) 45 860 266 10 973
Rörelseresultat (tkr) 1 841 387 10 973
Antal anställda 6 1 026 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 266 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har det senaste året en rörelsemarginal på 4.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 921 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 026 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har under det senaste året en soliditet på 45.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 727 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel samt reparationer inom skog, trädgård och fritid och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 81

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice

Org.nr: 556164-2652

Adress:

Malmgatan 10

Postnummer:

961 67 Boden

Telefon:

0921-10209

Ordförande:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 45 860
Rörelseresultat (tkr) 1 841
Årets resultat (tkr) 1 294
Summa eget kapital (tkr) 7 401
Rörelsemarginal % 4.0
Avk. eget kapital % 17.8
Soliditet % 45.8
Omsättning/anställd (tkr) 7 643
Resultat/anställd (tkr) 307
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 45 860
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -205
Andra rörelsekostnader -42 255
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 175
Övriga rörelsekostnader -1 734
Rörelseresultat 1 841
Ränteintäkter 7
Räntekostnader -100
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -93
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 748
Skatt -454
Årets resultat 1 294
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 294
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -165
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -46
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 2 833
Maskiner och inventarier 946
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 779
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 779
Varulager 7 907
Kundfordringar 329
Övriga omsättningstillgångar 46
Sum. operativa oms.tillg. 8 282
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 520
Likvida medel 3 582
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 102
Summa tillgångar 16 163


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 322
EK-andel av obeskattade reserver 2 079
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 7 401


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 183
Ext. finans. skulder, kortfrist. 300
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 2 483


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 233
Leverantörsskulder 1 959
Övriga kortfristiga skulder 3 088
Summa operativa skulder 6 280


Summa skulder och eget kapital 16 164
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 4.0
Avkastning på eget kapital % 17.8
Soliditet % 45.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 33.5
Kassalikviditet % 74.0
Likviditetsberedskap % 0.08
Räntetäckningsgrad % 18.48
Omsättning per anställd (tkr) 7 643
Rörelseresultat per anställd (tkr) 307
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 481
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 481
Värdeförändring (%) 746
Tillväxt i omsättning (%) 485
Rörelsemarginal (%) 921
Avkastning på eget kapital (%) 793
Soliditet (%) 727
Nettoomsättning per anställd (tkr) 40
Rörelseresultat per anställd (tkr) 221
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 324
Nettoomsättning (tkr) 266
Rörelseresultat (tkr) 387
Antal anställda 1 026

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 266 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har det senaste året en rörelsemarginal på 4.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 921 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 026 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har under det senaste året en soliditet på 45.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 727 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel samt reparationer inom skog, trädgård och fritid och därmed förenlig verksamhet.