Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag

Org.nr:

556091-0118

Adress:

Box 743

Postnummer:

941 28 Piteå

Telefon:

0911-93385
Antal sökningar:

139

Placering i länet:
39
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 12 12
Nettoomsättning (tkr) 85 536 83 176 80 124 77 211
Rörelseresultat (tkr) 22 933 25 135 17 965 12 155
Årets resultat (tkr) 3 389 8 546 5 181 7 381
Summa eget kapital (tkr) 137 579 134 583 126 350 121 025
Rörelsemarginal % 26.8 30.2 22.4 15.7
Avk. eget kapital % 9.8 11.5 6.3 -2.3
Soliditet % 29.1 28.4 27.6 25.9
Omsättning/anställd (tkr) 7 128 6 931 6 677 6 434
Resultat/anställd (tkr) 1 911 2 095 1 497 1 013
Lön/anställd (tkr) 800 871 813 712

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 85 536 83 176 80 124 77 211
Arbetskraftskostnad -9 600 -10 450 -9 761 -8 545
Avskrivningar -19 311 -20 809 -22 188 -21 079
Andra rörelsekostnader -79 -176 -239 -675
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 800 11 543 5 392 371
Övriga rörelseintäkter 11 599 8 029 8 423 8 398
Övriga rörelsekostnader -49 012 -46 178 -43 786 -43 526
Rörelseresultat 22 933 25 135 17 965 12 155
Ränteintäkter 18 10 31 131
Räntekostnader -7 186 -8 172 -9 063 -9 951
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -1 029 -1 039 -964 -1 069
Finansnetto -8 197 -9 201 -9 996 -10 889
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 14 736 15 934 7 969 1 266
Skatt -1 419 -884 -201 -3 985
Årets resultat 13 317 15 050 7 768 -2 719
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 317 15 050 7 768 -2 719
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 394 -6 504 -144 -4 680
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 111 -1 835 -41 -1 320
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 617 192 240 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 617 192 240 0
Byggnader och mark 323 115 310 608 323 993 319 374
Maskiner och inventarier 7 580 8 585 11 463 14 090
Övriga materiella anläggningstillgångar 36 459 29 933 27 843 32 342
Summa materiella anläggningstillgångar 367 154 349 126 363 299 365 806
Andelar i koncern- och intresseföretag 32 652 26 926 30 247 29 530
Summa operativa anläggningstillgångar 400 423 376 244 393 786 395 336
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 533 1 352 1 203 1 433
Övriga omsättningstillgångar 2 031 3 048 1 941 2 089
Summa operativa omsättningstillgångar 5 564 4 400 3 144 3 522
Fordringar på koncern- och intresseföretag 58 464 78 687 51 915 58 206
Övriga externa finansiella tillgångar 8 173 13 905 9 676 10 419
Likvida medel 0 1 1 1
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 66 637 92 593 61 592 68 626
Summa tillgångar 472 624 473 237 458 522 467 484

Eget kapitalEget kapital, redovisat 133 461 130 071 121 526 116 345
EK-andel av obeskattade reserver 4 118 4 512 4 824 4 680
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 137 579 134 583 126 350 121 025

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 287 065 228 404 293 450 296 600
Externa finansiella skulder, kortfristiga 4 024 65 764 3 400 4 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 13 976 12 116 5 331 23 593
Summa finansiella skulder 305 065 306 284 302 181 324 593

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 7 161 5 774 6 850 6 681
Leverantörsskulder 8 199 13 622 3 574 2 710
Övriga kortfristiga skulder 14 620 12 974 19 567 12 475
Summa operativa skulder 29 980 32 370 29 991 21 866

Summa skulder och eget kapital 472 624 473 237 458 522 467 484
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 26.8 30.2 22.4 15.7
Avkastning på eget kapital % 9.8 11.5 6.3 -2.3
Soliditet % 29.1 28.4 27.6 25.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 221.7 227.6 239.2 268.2
Kassalikviditet % 14.0 4.0 10.0 8.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 3.05 2.95 1.88 1.13
Omsättning per anställd (tkr) 7 128 6 931 6 677 6 434
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 911 2 095 1 497 1 013
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 800 871 813 712

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 39
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 39 10 973
Värdeförändring (%) 6.0 767 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 898 10 973
Rörelsemarginal (%) 26.8 72 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 9.8 1 057 10 973
Soliditet (%) 29.1 1 195 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 128 48 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 911 13 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 800 24 10 973
Nettoomsättning (tkr) 85 536 134 10 973
Rörelseresultat (tkr) 22 933 38 10 973
Antal anställda 12 523 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 134 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 26.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 72 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 523 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 29.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 195 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, äga och förvalta fastigheter samt, utan att det innebär spekulativ verksamhet, äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål.Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap, och 8 kap, 3c § KL, underaffärsmässiga former verka för en god tillgång på industri- kontors- och affärslokaler i Piteå kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteåkommun via moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. för verksamheten. Bolaget får endast göra avsteg från ovanstående i den utsträckning det finns författningsstöd för detta.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 12 12
Nettoomsättning (tkr) 126 296 122 059 116 118 114 056
Rörelseresultat (tkr) 37 315 30 907 30 695 26 640
Årets resultat (tkr) 15 732 8 663 5 597 -4 950
Summa eget kapital (tkr) 173 243 168 571 156 054 151 674
Rörelsemarginal (%) 29.5 25.3 26.4 23.4
Avk. eget kapital (%) 9.2 5.3 3.6 -3.4
Soliditet (%) 16.8 16.2 15.1 15.5
Omsättning/anställd (tkr) 10 525 10 172 9 677 9 505
Resultat/anställd (tkr) 3 110 2 576 2 558 2 220
Lön/anställd (tkr) 800 871 813 712


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 139

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag

Org.nr: 556091-0118

Adress:

Box 743

Postnummer:

941 28 Piteå

Telefon:

0911-93385

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 85 536
Rörelseresultat (tkr) 22 933
Årets resultat (tkr) 13 317
Summa eget kapital (tkr) 137 579
Rörelsemarginal % 26.8
Avk. eget kapital % 9.8
Soliditet % 29.1
Omsättning/anställd (tkr) 7 128
Resultat/anställd (tkr) 1 911
Lön/anställd (tkr) 800

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 85 536
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -19 311
Andra rörelsekostnader -79
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 800
Övriga rörelseintäkter 11 599
Övriga rörelsekostnader -49 012
Rörelseresultat 22 933
Ränteintäkter 18
Räntekostnader -7 186
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -1 029
Finansnetto -8 197
Res. efter finans. intkt. och kostn. 14 736
Skatt -1 419
Årets resultat 13 317
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 13 317
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 394
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 111
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 617
Sum. immater. anlägg.tillg. 617
Byggnader och mark 323 115
Maskiner och inventarier 7 580
Övr. materiella anläggningstillg. 36 459
Sum. mater. anlägg.tillg. 367 154
And. i koncern- & intressefrtg. 32 652
Sum. oper. anlägg.tillg. 400 423
Varulager 0
Kundfordringar 3 533
Övriga omsättningstillgångar 2 031
Sum. operativa oms.tillg. 5 564
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 58 464
Övriga externa finansiella tillgångar 8 173
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 66 637
Summa tillgångar 472 624


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 133 461
EK-andel av obeskattade reserver 4 118
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 137 579


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 287 065
Ext. finans. skulder, kortfrist. 4 024
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 13 976
Summa finansiella skulder 305 065


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 7 161
Leverantörsskulder 8 199
Övriga kortfristiga skulder 14 620
Summa operativa skulder 29 980


Summa skulder och eget kapital 472 624
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 26.8
Avkastning på eget kapital % 9.8
Soliditet % 29.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 221.7
Kassalikviditet % 14.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 3.05
Omsättning per anställd (tkr) 7 128
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 911
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 800

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 39
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 39
Värdeförändring (%) 767
Tillväxt i omsättning (%) 898
Rörelsemarginal (%) 72
Avkastning på eget kapital (%) 1 057
Soliditet (%) 1 195
Nettoomsättning per anställd (tkr) 48
Rörelseresultat per anställd (tkr) 13
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 24
Nettoomsättning (tkr) 134
Rörelseresultat (tkr) 38
Antal anställda 523

Analys

Omsättning

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 134 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 26.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 72 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 523 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 29.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 195 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, äga och förvalta fastigheter samt, utan att det innebär spekulativ verksamhet, äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål.Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap, och 8 kap, 3c § KL, underaffärsmässiga former verka för en god tillgång på industri- kontors- och affärslokaler i Piteå kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteåkommun via moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. för verksamheten. Bolaget får endast göra avsteg från ovanstående i den utsträckning det finns författningsstöd för detta.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 12
Nettoomsättning (tkr) 85 536
Rörelseresultat (tkr) 22 933
Årets resultat (tkr) 3 389
Summa eget kapital (tkr) 137 579
Rörelsemarginal (%) 26.8
Avk. eget kapital (%) 9.8
Soliditet (%) 29.1
Omsättning/anställd (tkr) 7 128
Resultat/anställd (tkr) 1 911
Lön/anställd (tkr) 800