Heléns Rör Aktiebolag

Org.nr:

556086-9785

Adress:

Box 101

Postnummer:

301 04 Halmstad

Telefon:

035-149000

Moderbolag:

BENTELER INTERNATIONAL AG
Antal sökningar:

187

Placering i länet:
42
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 218 219 218 209
Nettoomsättning (tkr) 1 409 715 1 181 042 1 252 432 1 143 605
Rörelseresultat (tkr) 84 677 39 288 44 269 38 175
Årets resultat (tkr) 63 737 23 330 19 764 27 503
Summa eget kapital (tkr) 194 012 137 796 181 291 308 971
Rörelsemarginal % 6.0 3.3 3.5 3.3
Avk. eget kapital % 39.9 16.6 9.1 8.8
Soliditet % 30.9 30.3 35.8 54.2
Omsättning/anställd (tkr) 6 467 5 393 5 745 5 472
Resultat/anställd (tkr) 388 179 203 183
Lön/anställd (tkr) 677 632 621 614

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 409 715 1 181 042 1 252 432 1 143 605
Arbetskraftskostnad -147 681 -138 415 -135 400 -128 373
Avskrivningar -6 498 -5 964 -6 336 -5 985
Andra rörelsekostnader -1 195 878 -997 289 -1 069 386 -969 828
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 23 842 -1 578 2 243 -2 204
Övriga rörelseintäkter 1 316 1 602 1 062 960
Övriga rörelsekostnader -139 -110 -346 0
Rörelseresultat 84 677 39 288 44 269 38 175
Ränteintäkter 372 584 524 1 415
Räntekostnader -6 610 -5 026 -11 970 -3 254
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 238 -4 442 -11 446 -1 839
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 78 439 34 846 32 823 36 336
Skatt -12 224 -8 341 -10 505 -7 755
Årets resultat 66 215 26 505 22 319 28 581
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 66 215 26 505 22 319 28 581
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 478 -3 175 -2 555 -1 077
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -699 -895 -721 -304
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 20 899 21 627 23 236 25 064
Maskiner och inventarier 33 671 34 140 20 711 20 544
Övriga materiella anläggningstillgångar 10 740 542 6 890 1 501
Summa materiella anläggningstillgångar 65 310 56 309 50 837 47 109
Andelar i koncern- och intresseföretag 26 063 26 063 23 718 26 906
Summa operativa anläggningstillgångar 91 373 82 372 74 555 74 015
Varulager 220 118 177 538 186 746 176 407
Kundfordringar 242 933 176 392 196 525 168 820
Övriga omsättningstillgångar 14 659 11 498 8 518 9 806
Summa operativa omsättningstillgångar 477 710 365 428 391 789 355 033
Fordringar på koncern- och intresseföretag 59 227 2 945 3 269 5 313
Övriga externa finansiella tillgångar 16 0 451 1 242
Likvida medel 227 4 342 36 734 134 668
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 59 470 7 287 40 454 141 223
Summa tillgångar 628 553 455 087 506 798 570 271

Eget kapitalEget kapital, redovisat 179 095 125 357 172 027 302 262
EK-andel av obeskattade reserver 14 917 12 439 9 264 6 709
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 194 012 137 796 181 291 308 971

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 144 600 86 581 81 528 28 407
Summa finansiella skulder 144 600 86 581 81 528 28 407

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 67 496 65 615 64 482 61 347
Leverantörsskulder 166 088 121 648 136 564 127 080
Övriga kortfristiga skulder 56 357 43 447 42 933 44 466
Summa operativa skulder 289 941 230 710 243 979 232 893

Summa skulder och eget kapital 628 553 455 087 506 798 570 271
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.0 3.3 3.5 3.3
Avkastning på eget kapital % 39.9 16.6 9.1 8.8
Soliditet % 30.9 30.3 35.8 54.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 74.5 62.8 45.0 9.2
Kassalikviditet % 70.0 76.0 93.0 157.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.03 0.12
Räntetäckningsgrad % 12.87 7.93 3.74 12.17
Omsättning per anställd (tkr) 6 467 5 393 5 745 5 472
Rörelseresultat per anställd (tkr) 388 179 203 183
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 677 632 621 614

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 42
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 42 18 490
Värdeförändring (%) 60.0 366 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 487 18 490
Rörelsemarginal (%) 6.0 1 172 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 39.9 720 18 490
Soliditet (%) 30.9 1 615 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 467 122 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 388 314 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 677 85 18 490
Nettoomsättning (tkr) 1 409 715 10 18 490
Rörelseresultat (tkr) 84 677 23 18 490
Antal anställda 218 18 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Heléns Rör Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. Företaget är under jämförelseåret det 10 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Heléns Rör Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 1 172 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Heléns Rör Aktiebolag har under det senaste året 218 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 336. Företaget är under jämförelseåret den 18 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Heléns Rör Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 30.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 615 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Heléns Rör Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Eva Christina Täljegård (f. 1968) Ledamot, Verkställande direktör
Margaretha Katarina Bergman (f. 1965) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Mats Anders Christer Stoltz (f. 1968) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Lars Reidar Tommy Hägg (f. 1967) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Ester Lena Viktoria Holm (f. 1970) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Joakim Erik Lindvall (f. 1978) Extern firmatecknare
Stig Ulf Bertil Rex (f. 1963) Extern firmatecknare
Dan Andreas Johansson (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva handel med metallrör, rörämnen och andra metallvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 284 287 290 275
Nettoomsättning (tkr) 1 695 616 1 450 911 1 481 349 1 402 171
Rörelseresultat (tkr) 12 665 47 313 38 287 53 591
Årets resultat (tkr) -10 476 31 852 22 425 39 104
Summa eget kapital (tkr) 316 713 264 236 299 287 424 093
Rörelsemarginal (%) 0.7 3.3 2.6 3.8
Avk. eget kapital (%) -3.6 11.3 6.2 9.1
Soliditet (%) 38.2 40.2 43.0 56.5
Omsättning/anställd (tkr) 5 970 5 055 5 108 5 099
Resultat/anställd (tkr) 45 165 132 195
Lön/anställd (tkr) 646 624 598 595


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 187

Heléns Rör Aktiebolag

Org.nr: 556086-9785

Adress:

Box 101

Postnummer:

301 04 Halmstad

Telefon:

035-149000

Moderbolag:

BENTELER INTERNATIONAL AG

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 218
Nettooms (tkr) 1 409 715
Rörelseresultat (tkr) 84 677
Årets resultat (tkr) 66 215
Summa eget kapital (tkr) 194 012
Rörelsemarginal % 6.0
Avk. eget kapital % 39.9
Soliditet % 30.9
Omsättning/anställd (tkr) 6 467
Resultat/anställd (tkr) 388
Lön/anställd (tkr) 677

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 1 409 715
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -6 498
Andra rörelsekostnader -1 195 878
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 23 842
Övriga rörelseintäkter 1 316
Övriga rörelsekostnader -139
Rörelseresultat 84 677
Ränteintäkter 372
Räntekostnader -6 610
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -6 238
Res. efter finans. intkt. och kostn. 78 439
Skatt -12 224
Årets resultat 66 215
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 66 215
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -2 478
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -699
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 20 899
Maskiner och inventarier 33 671
Övr. materiella anläggningstillg. 10 740
Sum. mater. anlägg.tillg. 65 310
And. i koncern- & intressefrtg. 26 063
Sum. oper. anlägg.tillg. 91 373
Varulager 220 118
Kundfordringar 242 933
Övriga omsättningstillgångar 14 659
Sum. operativa oms.tillg. 477 710
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 59 227
Övriga externa finansiella tillgångar 16
Likvida medel 227
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 59 470
Summa tillgångar 628 553


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 179 095
EK-andel av obeskattade reserver 14 917
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 194 012


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 144 600
Summa finansiella skulder 144 600


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 67 496
Leverantörsskulder 166 088
Övriga kortfristiga skulder 56 357
Summa operativa skulder 289 941


Summa skulder och eget kapital 628 553
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 6.0
Avkastning på eget kapital % 39.9
Soliditet % 30.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 74.5
Kassalikviditet % 70.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 12.87
Omsättning per anställd (tkr) 6 467
Rörelseresultat per anställd (tkr) 388
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 677

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 42
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 42
Värdeförändring (%) 366
Tillväxt i omsättning (%) 487
Rörelsemarginal (%) 1 172
Avkastning på eget kapital (%) 720
Soliditet (%) 1 615
Nettoomsättning per anställd (tkr) 122
Rörelseresultat per anställd (tkr) 314
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 85
Nettoomsättning (tkr) 10
Rörelseresultat (tkr) 23
Antal anställda 18

Analys

Omsättning

Heléns Rör Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. Företaget är under jämförelseåret det 10 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Heléns Rör Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 1 172 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Heléns Rör Aktiebolag har under det senaste året 218 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 336. Företaget är under jämförelseåret den 18 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Heléns Rör Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 30.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 615 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Heléns Rör Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Eva Christina Täljegård (f. 1968) Ledamot, Verkställande direktör
Margaretha Katarina Bergman (f. 1965) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Mats Anders Christer Stoltz (f. 1968) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Lars Reidar Tommy Hägg (f. 1967) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Ester Lena Viktoria Holm (f. 1970) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Joakim Erik Lindvall (f. 1978) Extern firmatecknare
Stig Ulf Bertil Rex (f. 1963) Extern firmatecknare
Dan Andreas Johansson (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva handel med metallrör, rörämnen och andra metallvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 218
Nettoomsättning (tkr) 1 409 715
Rörelseresultat (tkr) 84 677
Årets resultat (tkr) 63 737
Summa eget kapital (tkr) 194 012
Rörelsemarginal (%) 6.0
Avk. eget kapital (%) 39.9
Soliditet (%) 30.9
Omsättning/anställd (tkr) 6 467
Resultat/anställd (tkr) 388
Lön/anställd (tkr) 677