Falkenbergs Stormarknad AB

Org.nr:

556085-0785

Adress:

Sandgatan 34

Postnummer:

311 75 Falkenberg

Telefon:

0346-48700
Antal sökningar:

73

Placering i länet:
197
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 55 50 50 50
Nettoomsättning (tkr) 269 338 258 651 252 518 231 771
Rörelseresultat (tkr) 14 982 13 505 12 824 9 345
Årets resultat (tkr) 11 903 8 952 18 140 5 242
Summa eget kapital (tkr) 13 569 10 632 18 329 13 559
Rörelsemarginal % 5.6 5.2 5.1 4.0
Avk. eget kapital % 96.3 72.6 62.7 57.3
Soliditet % 42.7 35.6 49.1 45.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 897 5 173 5 050 4 635
Resultat/anställd (tkr) 272 270 256 187
Lön/anställd (tkr) 536 548 528 501

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 269 338 258 651 252 518 231 771
Arbetskraftskostnad -29 464 -27 407 -26 390 -25 038
Avskrivningar -1 593 -1 760 -1 582 -1 542
Andra rörelsekostnader -224 805 -217 465 -211 722 -195 846
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 506 1 486 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 14 982 13 505 12 824 9 345
Ränteintäkter 2 12 77 197
Räntekostnader -14 -1 -2 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -12 11 75 197
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 14 970 13 516 12 899 9 542
Skatt -3 317 -3 004 -2 906 -2 143
Årets resultat 11 653 10 512 9 993 7 399
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 653 10 512 9 993 7 399
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 250 -1 560 8 116 -2 207
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 70 -440 2 289 -623
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 430 4 777 5 589 6 499
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 430 4 777 5 589 6 499
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 430 4 777 5 589 6 499
Varulager 5 887 6 003 6 340 6 728
Kundfordringar 384 292 289 193
Övriga omsättningstillgångar 2 334 4 266 1 430 1 953
Summa operativa omsättningstillgångar 8 605 10 561 8 059 8 874
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 550 0 4 100 69
Övriga externa finansiella tillgångar 23 23 23 23
Likvida medel 12 200 14 465 19 551 14 431
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 18 773 14 488 23 674 14 523
Summa tillgångar 31 808 29 826 37 322 29 896

Eget kapitalEget kapital, redovisat 12 259 9 072 18 329 5 443
EK-andel av obeskattade reserver 1 310 1 560 0 8 116
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 13 569 10 632 18 329 13 559

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 370 440 0 2 289
Leverantörsskulder 7 681 7 753 7 114 6 456
Övriga kortfristiga skulder 10 187 11 002 11 879 7 593
Summa operativa skulder 18 238 19 195 18 993 16 338

Summa skulder och eget kapital 31 807 29 827 37 322 29 897
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 5.6 5.2 5.1 4.0
Avkastning på eget kapital % 96.3 72.6 62.7 57.3
Soliditet % 42.7 35.6 49.1 45.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 83.0 101.0 112.0 118.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.06 0.08 0.06
Räntetäckningsgrad % 1 070.29 13 517 6 450.5 -
Omsättning per anställd (tkr) 4 897 5 173 5 050 4 635
Rörelseresultat per anställd (tkr) 272 270 256 187
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 548 528 501

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 197
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 197 18 490
Värdeförändring (%) 33.0 601 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 234 18 490
Rörelsemarginal (%) 5.6 1 221 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 96.3 152 18 490
Soliditet (%) 42.7 1 124 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 897 209 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 272 496 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 215 18 490
Nettoomsättning (tkr) 269 338 75 18 490
Rörelseresultat (tkr) 14 982 103 18 490
Antal anställda 55 124 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Falkenbergs Stormarknad AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 75 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Falkenbergs Stormarknad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 221 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Falkenbergs Stormarknad AB har under det senaste året 55 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 124 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Falkenbergs Stormarknad AB har under det senaste året en soliditet på 42.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 124 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Falkenbergs Stormarknad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 73

Falkenbergs Stormarknad AB

Org.nr: 556085-0785

Adress:

Sandgatan 34

Postnummer:

311 75 Falkenberg

Telefon:

0346-48700

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 55
Nettooms (tkr) 269 338
Rörelseresultat (tkr) 14 982
Årets resultat (tkr) 11 653
Summa eget kapital (tkr) 13 569
Rörelsemarginal % 5.6
Avk. eget kapital % 96.3
Soliditet % 42.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 897
Resultat/anställd (tkr) 272
Lön/anställd (tkr) 536

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 269 338
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 593
Andra rörelsekostnader -224 805
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 506
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 14 982
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -14
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -12
Res. efter finans. intkt. och kostn. 14 970
Skatt -3 317
Årets resultat 11 653
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 11 653
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 250
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 70
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 4 430
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 430
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 430
Varulager 5 887
Kundfordringar 384
Övriga omsättningstillgångar 2 334
Sum. operativa oms.tillg. 8 605
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 6 550
Övriga externa finansiella tillgångar 23
Likvida medel 12 200
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 18 773
Summa tillgångar 31 808


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 12 259
EK-andel av obeskattade reserver 1 310
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 13 569


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 370
Leverantörsskulder 7 681
Övriga kortfristiga skulder 10 187
Summa operativa skulder 18 238


Summa skulder och eget kapital 31 807
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 5.6
Avkastning på eget kapital % 96.3
Soliditet % 42.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 83.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 1 070.29
Omsättning per anställd (tkr) 4 897
Rörelseresultat per anställd (tkr) 272
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 197
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 197
Värdeförändring (%) 601
Tillväxt i omsättning (%) 1 234
Rörelsemarginal (%) 1 221
Avkastning på eget kapital (%) 152
Soliditet (%) 1 124
Nettoomsättning per anställd (tkr) 209
Rörelseresultat per anställd (tkr) 496
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 215
Nettoomsättning (tkr) 75
Rörelseresultat (tkr) 103
Antal anställda 124

Analys

Omsättning

Falkenbergs Stormarknad AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 75 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Falkenbergs Stormarknad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 221 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Falkenbergs Stormarknad AB har under det senaste året 55 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 124 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Falkenbergs Stormarknad AB har under det senaste året en soliditet på 42.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 124 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Falkenbergs Stormarknad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.