Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag

Org.nr:

556084-7344

Adress:

Torggatan 26-30

Postnummer:

432 41 Varberg

Telefon:

0340-666700

Moderbolag:

Antal sökningar:

66

Placering i länet:
1 319
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 83 85 81 87
Nettoomsättning (tkr) 212 283 208 889 205 471 196 076
Rörelseresultat (tkr) 226 -110 3 628 -138
Årets resultat (tkr) 7 1 319 3 669 226
Summa eget kapital (tkr) 4 289 5 181 11 345 8 587
Rörelsemarginal % 0.1 -0.1 1.8 -0.1
Avk. eget kapital % 2.3 -2.0 27.7 -1.4
Soliditet % 12.2 14.2 27.4 22.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 558 2 458 2 537 2 254
Resultat/anställd (tkr) 3 -1 45 -2
Lön/anställd (tkr) 491 473 443 400

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 212 283 208 889 205 471 196 076
Arbetskraftskostnad -40 725 -40 171 -35 917 -34 836
Avskrivningar -2 713 -3 778 -267 -4 443
Andra rörelsekostnader -168 619 -165 050 -165 659 -156 935
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 226 -110 3 628 -138
Ränteintäkter 2 17 25 26
Räntekostnader -5 -1 -2 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 16 23 22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 223 -94 3 651 -116
Skatt -115 -69 -887 -8
Årets resultat 108 -163 2 764 -124
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 108 -163 2 764 -124
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -101 1 482 913 351
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -29 418 257 99
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 9 374 10 610 9 058 9 557
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 224 4 491 4 758 5 025
Summa materiella anläggningstillgångar 13 598 15 101 13 816 14 582
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 13 598 15 101 13 816 14 582
Varulager 6 846 7 215 6 753 6 032
Kundfordringar 763 815 873 1 496
Övriga omsättningstillgångar 2 331 2 051 1 480 2 370
Summa operativa omsättningstillgångar 9 940 10 081 9 106 9 898
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 793 2 793 2 793 2 793
Övriga externa finansiella tillgångar 31 31 31 31
Likvida medel 9 863 8 404 15 673 10 527
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 687 11 228 18 497 13 351
Summa tillgångar 35 225 36 410 41 419 37 831

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 559 2 552 7 234 3 564
EK-andel av obeskattade reserver 2 730 2 629 4 111 5 023
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 289 5 181 11 345 8 587

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 411 12 444 12 423 12 416
Summa finansiella skulder 12 411 12 444 12 423 12 416

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 770 741 1 159 1 417
Leverantörsskulder 7 033 7 340 6 295 6 676
Övriga kortfristiga skulder 10 721 10 703 10 196 8 734
Summa operativa skulder 18 524 18 784 17 650 16 827

Summa skulder och eget kapital 35 224 36 409 41 418 37 830
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 0.1 -0.1 1.8 -0.1
Avkastning på eget kapital % 2.3 -2.0 27.7 -1.4
Soliditet % 12.2 14.2 27.4 22.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 289.4 240.2 109.5 144.6
Kassalikviditet % 43.0 37.0 62.0 52.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.04 0.08 0.05
Räntetäckningsgrad % 45.6 -93 1 826.5 -28
Omsättning per anställd (tkr) 2 558 2 458 2 537 2 254
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 -1 45 -2
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 491 473 443 400

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 319
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 319 18 490
Värdeförändring (%) -17.0 1 934 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 389 18 490
Rörelsemarginal (%) 0.1 2 111 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 2.3 1 997 18 490
Soliditet (%) 12.2 2 254 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 558 630 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 2 094 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 491 272 18 490
Nettoomsättning (tkr) 212 283 96 18 490
Rörelseresultat (tkr) 226 1 774 18 490
Antal anställda 83 76 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 96 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 111 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har under det senaste året 83 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 76 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 2 254 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror, bageriverksamhet, kött- och livsmedelsförädling, äga och förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 66

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag

Org.nr: 556084-7344

Adress:

Torggatan 26-30

Postnummer:

432 41 Varberg

Telefon:

0340-666700

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 83
Nettooms (tkr) 212 283
Rörelseresultat (tkr) 226
Årets resultat (tkr) 108
Summa eget kapital (tkr) 4 289
Rörelsemarginal % 0.1
Avk. eget kapital % 2.3
Soliditet % 12.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 558
Resultat/anställd (tkr) 3
Lön/anställd (tkr) 491

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 212 283
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 713
Andra rörelsekostnader -168 619
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 226
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -5
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -3
Res. efter finans. intkt. och kostn. 223
Skatt -115
Årets resultat 108
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 108
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -101
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -29
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 9 374
Övr. materiella anläggningstillg. 4 224
Sum. mater. anlägg.tillg. 13 598
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 13 598
Varulager 6 846
Kundfordringar 763
Övriga omsättningstillgångar 2 331
Sum. operativa oms.tillg. 9 940
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 793
Övriga externa finansiella tillgångar 31
Likvida medel 9 863
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 11 687
Summa tillgångar 35 225


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 559
EK-andel av obeskattade reserver 2 730
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 289


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 12 411
Summa finansiella skulder 12 411


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 770
Leverantörsskulder 7 033
Övriga kortfristiga skulder 10 721
Summa operativa skulder 18 524


Summa skulder och eget kapital 35 224
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 0.1
Avkastning på eget kapital % 2.3
Soliditet % 12.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 289.4
Kassalikviditet % 43.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 45.6
Omsättning per anställd (tkr) 2 558
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 491

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 1 319
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 319
Värdeförändring (%) 1 934
Tillväxt i omsättning (%) 1 389
Rörelsemarginal (%) 2 111
Avkastning på eget kapital (%) 1 997
Soliditet (%) 2 254
Nettoomsättning per anställd (tkr) 630
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 094
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 272
Nettoomsättning (tkr) 96
Rörelseresultat (tkr) 1 774
Antal anställda 76

Analys

Omsättning

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 96 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 111 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har under det senaste året 83 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 76 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 2 254 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror, bageriverksamhet, kött- och livsmedelsförädling, äga och förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.