Traktor-City i Norrland Aktiebolag

Org.nr:

556064-1432

Adress:

Box 84

Postnummer:

941 22 Piteå

Telefon:

0911-66420
Antal sökningar:

192

Placering i länet:
276
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 12 13 13 12
Nettoomsättning (tkr) 111 244 98 955 113 687 106 500
Rörelseresultat (tkr) 2 954 3 008 3 956 3 571
Årets resultat (tkr) 2 085 1 252 390 2 333
Summa eget kapital (tkr) 9 808 10 640 9 348 10 435
Rörelsemarginal % 2.7 3.0 3.5 3.4
Avk. eget kapital % 23.2 27.9 39.6 29.7
Soliditet % 50.9 50.8 50.3 57.8
Omsättning/anställd (tkr) 9 270 7 612 8 745 8 875
Resultat/anställd (tkr) 246 231 304 298
Lön/anställd (tkr) 0 591 594 545

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 111 244 98 955 113 687 106 500
Arbetskraftskostnad 0 -7 688 -7 720 -6 535
Avskrivningar -212 -224 -103 -130
Andra rörelsekostnader -104 199 -85 081 -98 521 -92 597
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 119 728 384 0
Övriga rörelsekostnader -3 998 -3 682 -3 771 -3 667
Rörelseresultat 2 954 3 008 3 956 3 571
Ränteintäkter 171 215 216 159
Räntekostnader -102 -67 -97 -72
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 69 148 119 87
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 023 3 156 4 075 3 658
Skatt -654 -364 -162 -833
Årets resultat 2 369 2 792 3 913 2 825
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 369 2 792 3 913 2 825
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -84 -40 -23 -492
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -24 -11 -7 -139
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 552 995 510 164
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 552 995 510 164
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 552 995 510 164
Varulager 13 531 14 286 11 186 11 918
Kundfordringar 5 104 2 904 2 032 3 871
Övriga omsättningstillgångar 75 1 248 809 529
Summa operativa omsättningstillgångar 18 710 18 438 14 027 16 318
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 70 536
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 1 509 3 966 1 032
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 0 1 509 4 036 1 568
Summa tillgångar 19 262 20 942 18 573 18 050

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 260 7 175 5 923 7 033
EK-andel av obeskattade reserver 3 548 3 465 3 425 3 402
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 808 10 640 9 348 10 435

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 1 407 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 136 3 901 2 970 0
Summa finansiella skulder 2 543 3 901 2 970 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 001 977 966 959
Leverantörsskulder 3 466 3 022 2 678 3 578
Övriga kortfristiga skulder 2 445 2 403 2 612 3 079
Summa operativa skulder 6 912 6 402 6 256 7 616

Summa skulder och eget kapital 19 263 20 943 18 574 18 051
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 2.7 3.0 3.5 3.4
Avkastning på eget kapital % 23.2 27.9 39.6 29.7
Soliditet % 50.9 50.8 50.3 57.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 25.9 36.7 31.8 0.0
Kassalikviditet % 73.0 61.0 82.0 82.0
Likviditetsberedskap % 0 0.02 0.03 0.01
Räntetäckningsgrad % 30.64 48.1 43.01 51.81
Omsättning per anställd (tkr) 9 270 7 612 8 745 8 875
Rörelseresultat per anställd (tkr) 246 231 304 298
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 591 594 545

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 276
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 276 10 973
Värdeförändring (%) -9.0 1 162 10 973
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 514 10 973
Rörelsemarginal (%) 2.7 1 082 10 973
Avkastning på eget kapital (%) 23.2 652 10 973
Soliditet (%) 50.9 582 10 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 270 24 10 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 246 283 10 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 256 10 973
Nettoomsättning (tkr) 111 244 108 10 973
Rörelseresultat (tkr) 2 954 250 10 973
Antal anställda 12 522 10 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 108 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 082 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 522 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 582 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, försäljning och uthyrning av bilar och maskiner inom jordbruk och skogsbruk, handel med motordrivna fordon och tillbehör till sådana, försäljning av trädgårdsmaskiner samt bedriva verksamhet genomaktivt deltagande inom all slags motorsport, via utveckling och deltagande, köp och försäljning av båtar och snöskotrar, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 192

Traktor-City i Norrland Aktiebolag

Org.nr: 556064-1432

Adress:

Box 84

Postnummer:

941 22 Piteå

Telefon:

0911-66420

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 111 244
Rörelseresultat (tkr) 2 954
Årets resultat (tkr) 2 369
Summa eget kapital (tkr) 9 808
Rörelsemarginal % 2.7
Avk. eget kapital % 23.2
Soliditet % 50.9
Omsättning/anställd (tkr) 9 270
Resultat/anställd (tkr) 246
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 111 244
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -212
Andra rörelsekostnader -104 199
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 119
Övriga rörelsekostnader -3 998
Rörelseresultat 2 954
Ränteintäkter 171
Räntekostnader -102
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 69
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 023
Skatt -654
Årets resultat 2 369
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 369
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -84
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -24
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 552
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 552
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 552
Varulager 13 531
Kundfordringar 5 104
Övriga omsättningstillgångar 75
Sum. operativa oms.tillg. 18 710
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 0
Summa tillgångar 19 262


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 260
EK-andel av obeskattade reserver 3 548
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 9 808


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 1 407
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 1 136
Summa finansiella skulder 2 543


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 001
Leverantörsskulder 3 466
Övriga kortfristiga skulder 2 445
Summa operativa skulder 6 912


Summa skulder och eget kapital 19 263
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 2.7
Avkastning på eget kapital % 23.2
Soliditet % 50.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 25.9
Kassalikviditet % 73.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 30.64
Omsättning per anställd (tkr) 9 270
Rörelseresultat per anställd (tkr) 246
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 973
Företagets placering i Norrbotten: 276
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 276
Värdeförändring (%) 1 162
Tillväxt i omsättning (%) 514
Rörelsemarginal (%) 1 082
Avkastning på eget kapital (%) 652
Soliditet (%) 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 24
Rörelseresultat per anställd (tkr) 283
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 256
Nettoomsättning (tkr) 108
Rörelseresultat (tkr) 250
Antal anställda 522

Analys

Omsättning

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 108 största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 082 högsta nivån på rörelsemarginal av 10 973 företag i länet.

Antal anställda

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 522 största arbetsgivaren av 10 973 i länet.

Soliditet

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 582 mest solventa företaget av 10 973 i länet.

Värderating

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, försäljning och uthyrning av bilar och maskiner inom jordbruk och skogsbruk, handel med motordrivna fordon och tillbehör till sådana, försäljning av trädgårdsmaskiner samt bedriva verksamhet genomaktivt deltagande inom all slags motorsport, via utveckling och deltagande, köp och försäljning av båtar och snöskotrar, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.