Greif Sweden Aktiebolag

Org.nr:

556015-1317

Adress:

Box 203

Postnummer:

311 23 Falkenberg

Telefon:

0346-714600

Moderbolag:

GREIF INTERNATIONAL HOLDING BV
Antal sökningar:

174

Placering i länet:
98
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Antal anställda 118 135 144 27
Nettoomsättning (tkr) 515 088 473 939 441 742 111 664
Rörelseresultat (tkr) 25 382 10 805 1 385 22 010
Årets resultat (tkr) 18 774 -28 151 -14 383 12 461
Summa eget kapital (tkr) 66 367 104 847 58 796 63 006
Rörelsemarginal % 4.9 2.3 0.3 19.7
Avk. eget kapital % 26.0 2.9 -3.0 23.4
Soliditet % 31.4 35.5 18.8 37.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 365 3 511 3 068 4 136
Resultat/anställd (tkr) 215 80 10 815
Lön/anställd (tkr) 614 552 534 511

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Nettoomsättning 515 088 473 939 441 742 111 664
Arbetskraftskostnad -72 451 -74 486 -76 943 -13 791
Avskrivningar -18 990 -34 586 -21 287 -2 725
Andra rörelsekostnader -398 039 -345 426 -340 070 -51 622
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -226 -8 636 -2 057 -21 516
Rörelseresultat 25 382 10 805 1 385 22 010
Ränteintäkter 51 157 158 359
Räntekostnader -849 -1 402 -2 338 -3 308
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 2 839 -2 372 -1 395 0
Finansnetto 2 041 -3 617 -3 575 -2 949
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 27 423 7 188 -2 190 19 061
Skatt -5 166 -4 787 353 -3 355
Årets resultat 22 257 2 401 -1 837 15 706
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 22 257 2 401 -1 837 15 706
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 483 -30 553 -12 546 755
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -983 -8 618 -3 539 213
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Operativa tillgångar
Goodwill 0 30 517 40 690 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 14 903 37 324 33 948 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 903 67 841 74 638 0
Byggnader och mark 4 683 4 091 3 795 5 112
Maskiner och inventarier 66 809 80 218 99 538 15 316
Övriga materiella anläggningstillgångar 5 469 1 450 3 274 1 809
Summa materiella anläggningstillgångar 76 961 85 759 106 607 22 237
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 127 652
Summa operativa anläggningstillgångar 91 864 153 600 181 245 149 889
Varulager 39 919 53 860 50 665 7 808
Kundfordringar 72 542 78 995 72 845 11 825
Övriga omsättningstillgångar 3 028 6 362 4 727 729
Summa operativa omsättningstillgångar 115 489 139 217 128 237 20 362
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 030 2 167 3 491 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 15
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 030 2 167 3 491 15
Summa tillgångar 211 383 294 984 312 973 170 266

Eget kapitalEget kapital, redovisat 8 471 50 435 34 937 51 693
EK-andel av obeskattade reserver 57 896 54 412 23 859 11 313
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 66 367 104 847 58 796 63 006

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 60 619 83 486 170 035 87 290
Summa finansiella skulder 60 619 83 486 170 035 87 290

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 22 221 25 698 21 542 3 191
Leverantörsskulder 26 385 38 060 25 644 8 029
Övriga kortfristiga skulder 35 791 42 891 36 956 8 750
Summa operativa skulder 84 397 106 649 84 142 19 970

Summa skulder och eget kapital 211 383 294 982 312 973 170 266
Nyckeltal i genomsnitt 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Rörelsemarginal % 4.9 2.3 0.3 19.7
Avkastning på eget kapital % 26.0 2.9 -3.0 23.4
Soliditet % 31.4 35.5 18.8 37.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 91.3 79.6 289.2 138.5
Kassalikviditet % 62.0 52.0 33.0 12.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 33.3 6.13 0.06 6.76
Omsättning per anställd (tkr) 4 365 3 511 3 068 4 136
Rörelseresultat per anställd (tkr) 215 80 10 815
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 614 552 534 511

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 98
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 98 18 490
Värdeförändring (%) -34.0 2 174 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 855 18 490
Rörelsemarginal (%) 4.9 1 313 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 26.0 1 101 18 490
Soliditet (%) 31.4 1 594 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 365 260 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 215 647 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 614 132 18 490
Nettoomsättning (tkr) 515 088 39 18 490
Rörelseresultat (tkr) 25 382 65 18 490
Antal anställda 118 45 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Greif Sweden Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 39 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Greif Sweden Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 313 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Greif Sweden Aktiebolag har under det senaste året 118 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 217.5. Företaget är under jämförelseåret den 45 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Greif Sweden Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 31.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 1 594 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Greif Sweden Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Jon Alexander Johansson (f. 1971) Ledamot, Ledamot, Verkställande direktör, Verkställande direktör, Ordförande, Ordförande
Karin Anneli Madeleine Pihl (f. 1979) Huvudansvarig revisor, Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och sälja förpackningar av stål och plast samt utöva annan därmed förenlig verksamhet ävensom att förvärva och förvalta fast egendom.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 174

Greif Sweden Aktiebolag

Org.nr: 556015-1317

Adress:

Box 203

Postnummer:

311 23 Falkenberg

Telefon:

0346-714600

Moderbolag:

GREIF INTERNATIONAL HOLDING BV

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-10
Antal anställda 118
Nettooms (tkr) 515 088
Rörelseresultat (tkr) 25 382
Årets resultat (tkr) 22 257
Summa eget kapital (tkr) 66 367
Rörelsemarginal % 4.9
Avk. eget kapital % 26.0
Soliditet % 31.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 365
Resultat/anställd (tkr) 215
Lön/anställd (tkr) 614

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-10
Nettoomsättning 515 088
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -18 990
Andra rörelsekostnader -398 039
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -226
Rörelseresultat 25 382
Ränteintäkter 51
Räntekostnader -849
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 2 839
Finansnetto 2 041
Res. efter finans. intkt. och kostn. 27 423
Skatt -5 166
Årets resultat 22 257
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 22 257
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -3 483
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -983
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-10
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 14 903
Sum. immater. anlägg.tillg. 14 903
Byggnader och mark 4 683
Maskiner och inventarier 66 809
Övr. materiella anläggningstillg. 5 469
Sum. mater. anlägg.tillg. 76 961
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 91 864
Varulager 39 919
Kundfordringar 72 542
Övriga omsättningstillgångar 3 028
Sum. operativa oms.tillg. 115 489
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 4 030
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 030
Summa tillgångar 211 383


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 8 471
EK-andel av obeskattade reserver 57 896
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 66 367


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 60 619
Summa finansiella skulder 60 619


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 22 221
Leverantörsskulder 26 385
Övriga kortfristiga skulder 35 791
Summa operativa skulder 84 397


Summa skulder och eget kapital 211 383
Nyckeltal i genomsnitt 2017-10
Rörelsemarginal % 4.9
Avkastning på eget kapital % 26.0
Soliditet % 31.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 91.3
Kassalikviditet % 62.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 33.3
Omsättning per anställd (tkr) 4 365
Rörelseresultat per anställd (tkr) 215
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 614

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 98
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 98
Värdeförändring (%) 2 174
Tillväxt i omsättning (%) 855
Rörelsemarginal (%) 1 313
Avkastning på eget kapital (%) 1 101
Soliditet (%) 1 594
Nettoomsättning per anställd (tkr) 260
Rörelseresultat per anställd (tkr) 647
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 132
Nettoomsättning (tkr) 39
Rörelseresultat (tkr) 65
Antal anställda 45

Analys

Omsättning

Greif Sweden Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 39 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Greif Sweden Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 313 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Greif Sweden Aktiebolag har under det senaste året 118 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 217.5. Företaget är under jämförelseåret den 45 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Greif Sweden Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 31.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 1 594 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Greif Sweden Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Jon Alexander Johansson (f. 1971) Ledamot, Ledamot, Verkställande direktör, Verkställande direktör, Ordförande, Ordförande
Karin Anneli Madeleine Pihl (f. 1979) Huvudansvarig revisor, Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och sälja förpackningar av stål och plast samt utöva annan därmed förenlig verksamhet ävensom att förvärva och förvalta fast egendom.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2017-10
Antal anställda 118
Nettoomsättning (tkr) 515 088
Rörelseresultat (tkr) 25 382
Årets resultat (tkr) 18 774
Summa eget kapital (tkr) 66 367
Rörelsemarginal (%) 4.9
Avk. eget kapital (%) 26.0
Soliditet (%) 31.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 365
Resultat/anställd (tkr) 215
Lön/anställd (tkr) 614