Hafa Bathroom Group Aktiebolag

Org.nr:

556005-1491

Adress:

Box 525

Postnummer:

301 80 Halmstad

Telefon:

035-154475
Antal sökningar:

230

Placering i länet:
218
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 61 69 73 75
Nettoomsättning (tkr) 161 677 162 068 186 332 177 928
Rörelseresultat (tkr) 2 001 -14 055 -3 411 -11 105
Årets resultat (tkr) 3 662 -14 140 -977 -8 679
Summa eget kapital (tkr) 39 777 11 115 25 774 19 445
Rörelsemarginal % 1.2 -8.7 -1.8 -6.2
Avk. eget kapital % 14.4 -79.5 -16.7 -48.2
Soliditet % 33.8 13.8 27.4 18.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 650 2 349 2 552 2 372
Resultat/anställd (tkr) 33 -204 -47 -148
Lön/anställd (tkr) 814 748 744 765

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 161 677 162 068 186 332 177 928
Arbetskraftskostnad -49 641 -51 593 -54 326 -57 360
Avskrivningar -2 157 -2 147 -3 638 -6 407
Andra rörelsekostnader -108 025 -123 115 -132 210 -123 372
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 228 -224
Övriga rörelseintäkter 3 566 3 330 3 698 2 978
Övriga rörelsekostnader -3 419 -2 598 -3 495 -4 648
Rörelseresultat 2 001 -14 055 -3 411 -11 105
Ränteintäkter 9 6 7 9
Räntekostnader -982 -756 -1 158 -1 993
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 10
Finansnetto -973 -750 -1 151 -1 974
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 028 -14 805 -4 562 -13 079
Skatt 2 634 146 785 1 686
Årets resultat 3 662 -14 659 -3 777 -11 393
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 662 -14 659 -3 777 -11 393
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 519 2 800 2 714
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 147 790 765
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 1 687
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 363 2 937 3 653 4 711
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 363 2 937 3 653 6 398
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 903 1 312 0 744
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 1 481 0
Summa materiella anläggningstillgångar 903 1 312 1 481 744
Andelar i koncern- och intresseföretag 37 408 12 408 12 408 12 408
Summa operativa anläggningstillgångar 39 674 16 657 17 542 19 550
Varulager 41 077 43 365 49 846 55 918
Kundfordringar 15 300 16 351 20 706 18 946
Övriga omsättningstillgångar 2 930 3 289 4 466 4 465
Summa operativa omsättningstillgångar 59 307 63 005 75 018 79 329
Fordringar på koncern- och intresseföretag 15 873 613 1 496 9 185
Övriga externa finansiella tillgångar 2 634 0 0 0
Likvida medel 83 105 110 132
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 18 590 718 1 606 9 317
Summa tillgångar 117 571 80 380 94 166 108 196

Eget kapitalEget kapital, redovisat 39 777 11 115 25 255 16 125
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 519 3 320
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 39 777 11 115 25 774 19 445

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 6 000 9 250 13 250 12 250
Externa finansiella skulder, kortfristiga 26 475 19 345 14 266 30 376
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 689 2 103 1 900 716
Summa finansiella skulder 36 164 30 698 29 416 43 342

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 3 222 4 502 6 307 8 622
Leverantörsskulder 22 527 15 891 1 357 21 821
Övriga kortfristiga skulder 15 881 18 174 31 312 14 966
Summa operativa skulder 41 630 38 567 38 976 45 409

Summa skulder och eget kapital 117 571 80 380 94 166 108 196
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.2 -8.7 -1.8 -6.2
Avkastning på eget kapital % 14.4 -79.5 -16.7 -48.2
Soliditet % 33.8 13.8 27.4 18.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 90.9 276.2 114.1 222.9
Kassalikviditet % 27.0 36.0 52.0 35.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 2.05 -18.58 -2.94 -5.56
Omsättning per anställd (tkr) 2 650 2 349 2 552 2 372
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 -204 -47 -148
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 814 748 744 765

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 218
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 218 18 490
Värdeförändring (%) 258.0 57 18 490
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 1 543 18 490
Rörelsemarginal (%) 1.2 1 917 18 490
Avkastning på eget kapital (%) 14.4 1 533 18 490
Soliditet (%) 33.8 1 490 18 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 650 597 18 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 1 766 18 490
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 814 32 18 490
Nettoomsättning (tkr) 161 677 120 18 490
Rörelseresultat (tkr) 2 001 649 18 490
Antal anställda 61 106 18 490
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 120 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 917 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har under det senaste året 61 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 106 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 33.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 490 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel, och produktion av badrumsinredningsvaror samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 103 73 78 82
Nettoomsättning (tkr) 284 298 176 594 206 150 205 661
Rörelseresultat (tkr) -3 812 -12 460 -69 -4 438
Årets resultat (tkr) -1 210 -14 185 -777 -5 466
Summa eget kapital (tkr) 67 938 43 773 57 707 49 201
Rörelsemarginal (%) -1.3 -7.1 0.0 -2.2
Avk. eget kapital (%) -2.2 -28.0 -1.5 -10.9
Soliditet (%) 41.3 38.8 45.9 35.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 760 2 419 2 643 2 508
Resultat/anställd (tkr) -37 -171 -1 -54
Lön/anställd (tkr) 672 707 737 937


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 230

Hafa Bathroom Group Aktiebolag

Org.nr: 556005-1491

Adress:

Box 525

Postnummer:

301 80 Halmstad

Telefon:

035-154475

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 61
Nettooms (tkr) 161 677
Rörelseresultat (tkr) 2 001
Årets resultat (tkr) 3 662
Summa eget kapital (tkr) 39 777
Rörelsemarginal % 1.2
Avk. eget kapital % 14.4
Soliditet % 33.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 650
Resultat/anställd (tkr) 33
Lön/anställd (tkr) 814

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 161 677
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 157
Andra rörelsekostnader -108 025
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 3 566
Övriga rörelsekostnader -3 419
Rörelseresultat 2 001
Ränteintäkter 9
Räntekostnader -982
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -973
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 028
Skatt 2 634
Årets resultat 3 662
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 662
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 1 363
Sum. immater. anlägg.tillg. 1 363
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 903
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 903
And. i koncern- & intressefrtg. 37 408
Sum. oper. anlägg.tillg. 39 674
Varulager 41 077
Kundfordringar 15 300
Övriga omsättningstillgångar 2 930
Sum. operativa oms.tillg. 59 307
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 15 873
Övriga externa finansiella tillgångar 2 634
Likvida medel 83
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 18 590
Summa tillgångar 117 571


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 39 777
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 39 777


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 6 000
Ext. finans. skulder, kortfrist. 26 475
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 3 689
Summa finansiella skulder 36 164


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 3 222
Leverantörsskulder 22 527
Övriga kortfristiga skulder 15 881
Summa operativa skulder 41 630


Summa skulder och eget kapital 117 571
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 1.2
Avkastning på eget kapital % 14.4
Soliditet % 33.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 90.9
Kassalikviditet % 27.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 2.05
Omsättning per anställd (tkr) 2 650
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 814

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 490
Företagets placering i Halland: 218
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 218
Värdeförändring (%) 57
Tillväxt i omsättning (%) 1 543
Rörelsemarginal (%) 1 917
Avkastning på eget kapital (%) 1 533
Soliditet (%) 1 490
Nettoomsättning per anställd (tkr) 597
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 766
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 32
Nettoomsättning (tkr) 120
Rörelseresultat (tkr) 649
Antal anställda 106

Analys

Omsättning

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 120 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 490 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 917 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 490 företag i länet.

Antal anställda

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har under det senaste året 61 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 106 största arbetsgivaren av 18 490 i länet.

Soliditet

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 33.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 490 mest solventa företaget av 18 490 i länet.

Värderating

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel, och produktion av badrumsinredningsvaror samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 61
Nettoomsättning (tkr) 161 677
Rörelseresultat (tkr) 2 001
Årets resultat (tkr) 3 662
Summa eget kapital (tkr) 39 777
Rörelsemarginal (%) 1.2
Avk. eget kapital (%) 14.4
Soliditet (%) 33.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 650
Resultat/anställd (tkr) 33
Lön/anställd (tkr) 814